نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران و استادیار گروه ارتباطات دانشگاه صداو سیما

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه صداو سیما

چکیده

رسانه‌ها تا حد زیادی تصورات ما درباره مسائل بنیادین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را می‏سازند و به شیوه‌هایی که ما درباره این مسائل می‌اندیشیم، شکل می‌دهند. هدف اصلی این مقاله، شناخت نقش اخبار خارجی تلویزیون در مفهوم‏سازی مخاطبان از وقایع و رخدادهای جهان خارج (بحران عراق) است. پرسش اصلی مقاله آن است که اخبار خارجی تلویزیون تا چه حد توانسته است انگاره‌ها و تصاویر ذهنی مردم از واقعیت‌های جهان خارج را شکل دهد و با خود «همسو» و «هماهنگ» نماید؟ چارچوب نظری این مقاله براساس نظریه‌های کاشت و برجسته‌سازی شکل گرفته است.  نتایج نشان می­دهد که که دیدگاه مردم تهران نسبت به اوضاع عراق در بیشتر موارد از نظر نوع گرایش تا حد زیادی با اخبار خارجی تلویزیون «همسو» است، اما از نظر شدت گرایش در بیشتر موارد «هماهنگ» نیست و تفاوتهای معنی­داری بین این دو وجود دارد. لذا به نظر می­رسد سیمای جمهوری اسلامی ایران در شکل دهی به افکار عمومی مخاطبان در زمینه رویدادهای خارجی از توفیق نسبی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها

الراک، پاملا ال و بی. ستل، رابرت (1380) درسنامة پژوهش پیمایشی، ترجمه دکتر مهراندخت نظام شهیدی، دکتر اردشیر امیدی صحنه و محمود متحد، تهران: انتشارات آگاه
بنت،اندی(1386) فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه حسن چاووشیان و لیلا جوافشانی، تهران: نشر اختران
بدیعی، نعیم و قندی حسین (1390) روزنامه‌نگاری نوین، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. چاپ هفتم
دهقان، علیرضا (1378) «بررسی تأثیر رسانه‌ها بر افکار عمومی»، نامه علوم اجتماعی، شماره 13،صص 10-4.
دومینیگ، ژوزف (1378) «پویایی ارتباط جمعی»، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، فصلنامه رادیو و تلویزیون ، صص 127-100.
رابی، مارک و راجینز برنارد (1384) رسانه، بحران، دمکراسی، ترجمه دکتر سیدجلال‌الدین صدرالسادات و نادیا غفوری، تهران : انتشارات اداره کل پژوهشهای سیما.
رضوی زاده، سیدنورالدین (1381) «اولویت‌های خبری در روزنامه‌ها: بررسی میزان و نحوة برجسته‌سازی مسائل فرهنگی در روزنامه‌ها»، فصلنامه پژوهش فرهنگی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
ساروخانی، باقر (1384)، اندیشه‌های بنیادین در علم ارتباطات، تهران: انتشارات خجسته/ مقاله در کتاب.
ساروخانی، باقر (1388) دائرة المعارف علوم اجتماعی، تهران: سازمان انتشارات مؤسسه کیهان.چاپ سوم.
سورین، ورنرو تانکارد،جیمز (1388) نظریه‌های ارتباطات، ترجمه دکتر علی رضا دهقان، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
سیّدامامی، کاووس (1388) «تلویزیون و انتخابات ریاست جمهوری در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. مرکز تحقیقات صدا و سیما، سال شانزدهم، شماره 57، صص 91ـ63
فرهنگی، علی اکبر (1374) «رسانه‌های جمعی و نقش آنها در ساختار اجتماعی واقعیت»، فصلنامه پژوهش و سنجش ، شماره 5.
فیسک، جان (1376) «فرانوگرایی و تلویزیون»، ترجمه حسام الدین آشنا، فصلنامه رسانه، سال هشتم، شماره 3.
کاستلز، مانوئل (1388) عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه احمد علیقلیان، افشین خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو.
کمالی‌پور، یحیی (1376) «افکار عمومی کنترل شده»، فصلنامه رسانه، سال هشتم. شماره 2، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
گربنر، جرج (1377) خشونت و وحشت در رسانه‌ها، ترجمه داود حیدری، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
لازار، ژودیت (1392) افکار عمومی، ترجمه مرتضی کتبی ، تهران: نشر نی.
مک کوایل، دنیس (۱۳۸۸)درآمدی بر نظریة ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مهرداد، هرمز (1388) نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی ـ پژوهشی فاران.
مهدی‌زاده، سید محمد(1390 الف) رسانه‌ها و بازنمایی،تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
مهدی‌زاده، سید محمد(1390 ب) نظریه‌های رسانه: اندیش ه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی،تهران: همشهری.    
مهدی زاده، شراره (1381) «تلویزیون و نوگرایی»، رساله دکتری،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
هالستی،کی.جی(1390) مبانی تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارمی.تهران: نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی( چاپ هفتم)
ویندال، سون وسیکنایزر، بنو و اولسون، جین (1387) کاربرد نظریه‌های ارتباطات، ترجمه دکتر علی رضا دهقان، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 Gerbner, George & Larry, Gross & Michael, Morgan & Nancy, Signorielli (1994). Growing up with Television: the cultivation perspective, inj, Bryant and Dzillman (Eds), Media Effects in Theory and Research Newyersy: Erlbaum, 17-42.
 
George Rodman(2012).Agenda setting Theory,Mass Media in a Changing World.New york:Mcgraw Hill.
 
Morgan, Michael & Signorielli, Nancy (1990). Cultivation Analysis: Conceptualization and Methodology, in Morgan & Signorielli (eds), Cultivation Analysis: New Directions in Media Effects Research, sage publication.
 
.Morgan,M and shanhan(2013).the state cultivation. Journal Broadcasting &
Electonic Media 52(2),337.
 
.Nisbet, E.C. & Myers T. (2013). Cultivating Tolerance of Homosexuals. In Morgan, M., Shanahan, J., & Signorelli N. (Eds.) Living with Television Now: Advances in Cultivation Theory & Research. New York: Peter Lang Publishers.
 
shrum L. J (1996). Psychological Process underlying cultivation Effects, Human Communication Research, vol 132, June: 482-498.
 
Wood, Julia (2000) . Communication Theories in Action, wadworth
Publication.‍‍‍‍
 
Shanahan, J. & Scheufele (2013). Cultivation and the Spiral of Silence: Theoretical and Empirical Intersections. In Morgan, M., Shanahan, J., & Signorelli N. (Eds.) Living with Television Now: Advances in Cultivation Theory & Research. New York: Peter Lang Publishers.