نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام رضا

2 دانشگاه امام رضا

چکیده

نظام­های سلسله مراتبی همان­گونه که دانش تخصصی را از دانش متعارف و معمول جدا می­سازند، فرهنگ عالی را نیز از فرهنگ پست تفکیک می­کنند. تلاش­هایی را که در جهت دفاع از هر یک از این دو موضع صورت گرفته است، می­توان هم از دیدگاه تحولات هنر عامه مورد بررسی قرار داد و هم از زاویه­ی تحولات فرهنگ در بستر سرمایه­داری به آن نگریست. جریان­های اولیه­ی سرمایه­داریِ آزاد، نگاهی روشن به ارتباط فرهنگ و هنر در جامعه­ی بازار داشتند. نظریات انتقادی که در ادامه آمدند، جداسازی هنر عامه از هنر والا را بخشی از فرایند تفکیک­سازی طبقاتی در نسل دوم سرمایه­داری، یعنی سرمایه­داری سازمان­یافته قلم­داد نمودند، که مبتنی بر تجزیه­ی زمان و مکان به حداقل سلول­های امکان­پذیر بود. اما با ظهور شاخص­های سرمایه­داری بی­سازمان، تداخل مرزهای فرهنگ و بازار فزونی گرفت تا آن­جا که پسامدرنیست­ها و پساصنعت­گرایان مدعی یگانه­انگاری فرهنگ عامه و والا در سرمایه­داری متأخر شدند و فرهنگ پسامدرن را اساسن پدیده­ای متعلق به طبقه­ی متوسط برشمردند.  

کلیدواژه‌ها

-  ابینگ، هانس. (2002). درآمدی به اقتصاد استثنایی هنر: چرا هنرمندان فقیرند؟. حمیدرضا شش­جوانی و لیلا میرصفیان (1392). اصفهان: تحقیقات نظری.
-  استوری، جان. (2003). مطالعات فرهنگی درباره­ی فرهنگ عامه. حسین پاینده (1385). تهران: آگه.
-  اسلیتر، دن و تونکیس، فرن. (2000). جامعه­ی بازار. حسین قاضیان (1390). تهران: نی.
- امرایی، بابک. اقتصاد پسامدرن؛ بررسی تطبیقی تحولات اقتصادی مدرن و پست مدرن. اطلاعات سیاسی، اقتصادی، (1389)، (279)، 232 - 245.
-  ایگلتون، تری. (1976). مارکسیسم و نقد ادبی. اکبر معصوم بیگی (1383). تهران: بوتیمار.
-  برتنس، هانس. (2000). مبانی نظریه­ی ادبی. محمدرضا ابوالقاسمی (1391). تهران: ماهی.
-  بنیامین، والتر. (1936)، اثر هنری در عصر تکثیر مکانیکی. امید نیک­فرجام (1377). مجله فارابی. (31). 210 – 225.
-  بودریار، ژان. (1994). وانموده­ها و داستان علمی-تخیلی. در به­سوی پسامدرن: پساساختارگرایی در مطالعات ادبی. پیام یزدان­جو (1386). تهران: مرکز.
-  بوردیو، پیر. (1999). تمایز: نقد اجتماعی قضاوت­های ذوقی. محسن چاوشیان (1393). تهران: ثالث.
-        بوردیو، پیر. (1994). نظریه­ی کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی. مرتضا مردیها (1393). تهران: نقش و نگار.
-  پاینده، حسین. (1391). داستان کوتاه در ایران: داستان­های پسامدرن. تهران: نیلوفر.
-  پاینده، حسین. (1390). جای­گاه ادبیات عامه­پسند در مطالعات فرهنگی. در گفت­مان نقد: مقالاتی در نقد ادبی. تهران: نیلوفر.
-  پین، مایکل. (1996). فرهنگ اندیشه­ی انتقادی از روشن­گری تا پسامدرنیته. پیام یزدان­جو (1389). تهران: مرکز.
-  تفضلی، فریدون. (1387). تاریخ عقاید اقتصادی: از افلاطون تا دوره­ی معاصر. تهران: نی.
-  تودوروف، تزوتان. (2001). نظریه­ی ادبیات: متن­هایی از فرمالیست­های روس. عاطفه طاهایی (1385). تهران: اختران.
-  چپ­من، جین. (2005). درآمدی بر تاریخ تطبیقی رسانه­ها: 1789 تا 2002 (داریوش دل­آرا). تهران: ساقی.
-  جلایی­پور، حمیدرضا و محمدی، جمال. (1391). نظریه­های متاخر جامعه­شناسی. تهران: نی.
-  فوکو، میشل. (1975). مراقبت و تنبیه: تولد زندان. نیکو سرخوش و افشین جهان­دیده (1378). تهران: نی.
-  لوکاچ، جورج. (1979). جامعه­شناسی رمان. محمدجعفر پوینده (1388). تهران: ماهی.
-        نوذری، حسین­علی. (1392). پست­مدرنیته و پست­مدرنیسم. تهران: نقش جهان.
-        هاروی، دیوید. (1989). وضعیت پسامدرنیته. عارف اقوامی مقدم (1393). تهران: پژواک.
-   Hawthorn, Jeremy. (1992). A Concise Glossary of Contemporary Literary Theory. London: Edward Arnold.
-  Ahmed, Akbar S. (1992). Postmodernism & Islam. In A.S Ahmad, Postmodernism & Islam (pp. 1-50). London & N.Y.: Routledge.
-  Bell, D. (1988). The end of ideology : on the exhaustion of political ideas in the fifties : with a new afterword. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
-  Boyne, Roy & Rattansi, Ali. (1997). Postmodernism & Society: The Theory & Politics of  Postmodernism: By Way of an Introduction. Postmodernism & Society. Pp 1-45. London: Macmillan.
-  Cooper, Martha. (1991). Ethical Dimensions of Political Advocacy from a Postmodern Perspective. In Ethical dimensions of political communication. London: Praeger.
-  Lyotard, Jean-Francois. (1996). Answering the Question: What is Postmodernism? A Demand. In Richard Kearney & Marta Rainwater. The Continental Philosophy Reader. London & New York: Routledge.
-  Strinati, Dominic. (1996). An Introduction to Theories of Poular Culture. London: Routledge.