نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

سیر مفهوم پردازی و به تبع آن نظریه پردازی به ویژه در حوزه علوم اجتماعی در ایران با نوعی رکود مواجه است. بیشتر فعالیت‏های این حوزه معطوف به بازآزمایی مفاهیم موجود در منابع غربی بوده و فاقد مبانی نظری بومی و مرتبط با جامعه ایرانی است. در این مقاله با مروری بر کتاب « انسان‌شناسی یاریگری» تالیف «مرتضی فرهادی» و با تکیه بر آرای وبر، به خصوص توجه او به مفهوم پردازی و توضیح فردیت تاریخی می‌خواهم نشان دهم چطور محقق ایرانی به فرد تاریخی جامعه خود می پردازد و در پی توضیح و مفهوم سازی امر یگانه‌ی فضا و زمان جامعه ایران است. مطالعه کتاب «انسان شناسی یاریگری» نشان می دهد تنها با مفهوم پردازی و رفت و آمد بین عینیت اجتماعی جامعه ایران و ذهنیت اندیشمند ایرانی است که مفاهیم در سطح انتزاعی شکل می گیرند و برای توضیح آنچه انسان ایرانی تجربه می کند به کارمی آیند.

کلیدواژه‌ها

-       آرون، ریمون (1377)، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی،ترجمه باقر پرهام، چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
-       آشوری،داریوش (1387)، دانشنامه سیاسی،چاپ شانزدهم، تهران: نشرمروارید.
-       بساطیان، سید محمد؛ سالمی قمصری، مرتضی (1391). تقدم میدان بر نظریه در ارائه یاریگری در ایران، نشریه علمی- پژوهشی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 13
-       حسنی، سید حمیدرضا (1385)، مناسبت بین فهم و تبیین در علوم انسانی و علوم طبیعی، مجله حوزه و دانشگاه، شماره47.
-       خانزاده،علی (1371)، رابطه سواد با ساختن مفهوم،مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، شماره50.
-       رضوی، سید ابوالفضل (1387)، تقسیمات دورهای تاریخ ،ضرورت مفهوم پردازی، مجله کتاب ماه و تاریخ و جغرافیا، شماره126.
-       روح الامینی محمود (1382)،زمینه فرهنگ شناسی، چاپ هفتم، تهران: نشرعطار.
-       ساروخانی،باقر (1380)،درآمدی بر دایرةالمعارف علوم اجتماعی، چاپ سوم، تهران: نشرکیهان.
-       شیروانی،علی (1379)، نگاهی تطبیقی و انتقادی به معرفت شناسی کانت، مجله ذهن، شماره4
-       صفی نژاد، جواد (1381). فرهنگ یاریگری در ایران، نامه انسان شناسی، دوره اول، شماره دوم
-       عبدالعلی، قوام (1374)، نقد نظریه های نوسازی و توسعه سیاسی،تهران: نشر دانشگاه شهید بهشتی.
-       فاستر، جرج (1378). جوامعه سنتی و تغییرات فنی، ترجمه سید مهدی ثریا، تهران: نشر فرا
-       فرهادی، مرتضی (1388)، انسان شناسی یاریگری، تهران: نشرثالث.
-       فرهادی، مرتضی (1373)، آسیب شناسی پژوهش های فرهنگ عامیانه، فصلنامه علوم اجتماعی.
-       فروند، ژولین (1387)، نظریه های مربوط به علوم انسانی، ترجمه محمد علی کاردان، تهران: نشردانشگاهی.
-       فروند، ژولین (1383)، جامعه شناسی ماکس وبر، ترجمه عبدالحسین نیک گهر،تهران: نشر توتیا.
-       فرهادی، مرتضی(1376). زندگی هنر و پژوهش، نمایه پژوهش، شماره دوم
-       قلی‌زاده، آذر (1374)، مبانی جامعه‌شناسی، کاشان: نشرمحتشم.
-       کوزر، لیولیس (1389)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی،ترجمه محسن ثلاثی، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات علمی.
-       نقیب زاده،میرعبدالحسین (1367)، فسلفه کانت بیداری ازخواب دگماتیسم،تهران: انتشارات آگاه.