نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

احساس شاید از پربسامدترین اصطلاحاتی است که برای تبیین حالات انسانی مورد توجه قرار می­گیرد. اغلب دگرگونی حالات انسانی به احساسات ربط داده شده و انسان به عنوان موجودی احساسی تلقی شده است. تا چندین دهه­ی قبل احساسات به عنوان پدیده­­ای که اساس بیولوژیکی دارد مورد توجه روانشناسان قرار گرفته بود. اما با پیشرفت مطالعات جامعه­شناسی و توجه به زبان و قواعد ساختاری، امکان بیشتری برای مطاله­ی جامعه­شناختی احساسات به وجود آمده است. اگر زمانی احساسات به عنوان پدیده­ای بدنی و تغییرات بیولوژیکی تلقی می­شدند، اکنون احساسات به عنوان پدیده­ای زبانی ناشی از تغییرات فرهنگی تلقی می­شوند. اما همانند دیگر حوزه­های جامعه­شناختی، این حوزه­ی نوپا نیز عاری از مباحثات نظری نیست. از جمله­ی مباحثات مطرح در این حوزه تفاوت دیدگاه بین پوزیتیویست­ها و برساخت­گرایان و نقش ساختار اجتماعی در شکل­گیری احساسات است. مقاله حاضر، قصد دارد با طرح دیدگاه­های پوزیتیوستی و برساخت­گرایانه و نقش قدرت و پایگاه در ساختار اجتماعی، اندک سهمی در تمایز این دیدگاه­ها در حوزه­ی جامعه­شناسی احساسات داشته باشد.  

کلیدواژه‌ها

ویلیامز، سلیمون جی. (1379). متفکران بزرگ جامعه­شناسی. ترجمه: م، میردامادی. تهران. نشر مرکز. چاپ نهم
 
Brook, P. (2013). Emotional Labor and Time Binds. Pathways to Empathy New Studies on Commodification. V.15, Campus Verlag.
 
Boiger, M et al. (2012). The Construction of Emotion in Interactions, Relationships, and Cultures, Emotion Review, V.4, No.3, 221-229.
 
Chu, K. (2002). The Effects of Emotional Labor on Employee Work Outcomes. PHD Dissertation in Hospitality and Tourism Management. Blacksburg. Virginia.
 
Freund, P. (1990). The expressive body: a common ground for the sociology of emotions and health and illness. Sociology of Health & Illness. Vol. 12, No. 4.
 
Hochschild, A. (1983). the managed heart: commercialization of human feeling. London, England. University of California Press, Ltd.
 
Hochschild, A. (1979). Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure. American Journal of Sociology. Vol. 85, 551-575.
 
Kemper, D.Theodore. (1981). Social Constructionist and Positivist Approaches to the Sociology of Emotions. American Journal of Sociology. Vol. 87, No. 2, pp. 336-362.
 
Kemper, D.Theodore. (1990). Research agendas in the sociology of the emothons, State University of New York Press. Albani.
 
Kemper, T. (1990). Themes and variations in the sociology of emotions. The United States of America. State University of New York Press. Albani.
 
Kenney, S. (2009). Lectures 8-9: Themes and Variations in the Sociology of Emotions. SOCI 3308. Winter, Memorial University. 9 Pages.
 
Lazanyi, K. (2010). Emotional labour and its consequences in health-care setting. Obuda University Keleti Karoly Faculty of Business and Management. Tavaszmezı u. 15-17.
 
Parrott, G. (2001). Emotion in Social Psychology: Essential Readings. Printed by Edwards broders. ann, MI.
 
Ritzer, G. (2004). Encyclopedia of Social Theory. Sage Publications Ltd.
 
Rowen, G. (2003). Emotional Labour, Theories of Emo-tion, and Social Exchange Theory: Examining Emotions in the Context of an Evolving Service Sector, TASA 2003 Conference, University of New England. 4–6 December 2003
 
Savage, J. (2004). Researching emotion: the need for coherence between focus, theory and methodology. Nursing Inquiry. 11(1) 25–34.
 
Torland, M. (2012). Emotional Labour and the Job Satisfaction of Adventure Tour Leaders in Australia. PHD Dissertation, School of Tourism & Hospitality Management Southern Cross University. Australia, ePublications@SCU.
 
Thoits, P. (1989). The Sociology of Emotions, Annual Review of Sociology. Vol. 15, 317-342.
 
TURNER, B. (2006). The Cambridge Dictionary of SOCIOLOGY. Published in the United States of America by Cambridge University Press. New York.
 
Turner, J; et al. (2006). SOCIOLOGICAL THEORIES OF HUMAN EMOTIONS. Annu. Rev. Sociol, 32, 25–52.
 
WISECUP, A; et al. (2008). The Sociology of Emotions. Pub. date: 2007/ Online Pub. Date: March 15. SAGE Publications, Inc.