نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه خوارزمی

چکیده

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف آشنایی با میدان‌های مداخلات مددکاری اجتماعی کارگران و کارمندان که گرایشی-ست میان رشته ای در راستای مددکاری اجتماعی شغلی فراهم شده . این تحقیق با روش مرور روایتی صورت پذیرفته و تحلیل داده‌ها با روش تحلیل مضمونی داده‌های برگرفته شده از اسناد مرتبط با مددکاری اجتماعی شغلی انجام گرفته که داده‌ها ابتدا با رویکرد تحلیل مضمونی بروان و کلارک و سپس با رویکرد کینگ تحلیل شدند. براساس آنچه یافته شد، میدان‌های مداخلات مددکاری اجتماعی کارگران و کارمندان با توجه به نظریه بوم‌شناسی اجتماعی در چهار سطح خرد، میانی، کلان و برونی به دست آمد. مضمون‌های فرعی‌ای که در این بین به دست آمدند شامل «روانشناسی رفتاری، پیگیری و حل مسایل شغلی، مددکاری گروهی، سازماندهی و مدیریت ساختاری، بررسی و ارزیابی ساختاری» بودند. در بین پژهش‌هایی که در زمینه مددکاری اجتماعی شغلی و صنعتی انجام شده جای یک مدکاری اجتماعی شغلی با رویکرد ضدستم و انتقادی و معطوف به کارگران و کارمندان که به صورت جامع دربرگیرنده ظرفیت‌ها و مداخلات مددکاری اجتماعی کارگران و کارمندان باشد، احساس میشد. از این جهت این پژوهش در راستای تحلیل و تبیین مداخلاتی صورت گرفته است که توسط مددکاران اجتماعی برای کارگران و کارمندان در محیط کار انجام می‌شود. در نهایت براساس آنچه از گردآوری داده‌ها و تحلیل آن‌ها به روش مضمونی یافت شد این نتیجه به دست آمد که مددکاری اجتماعی کارگران و کارمندان در ظرفیت‌سازی و توسعه منابع انسانی سازمان‌ها نقش مهمی می‌تواند ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات