نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره‌‌ی اول متوسطه از منظر میزان توجه به مؤلفه‌های بازسازی اجتماعی بود. در طرح پژوهش از دو روش تحلیل محتوای کمی و کیفی( ترکیبی) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره‌ی اول متوسطه و کل جامعه آماری به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. برای گردآوری داده‌ها از چک‌لیست محقق ساخته، استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که درمجموع 238 مورد به مؤلفه‌های بازسازی اجتماعی اشاره ‌شده است که از این میزان بیشترین توجه به مؤلفه اجتماعی با فراوانی 90 (9/37 درصد) و بعد از آن مؤلفه فرهنگی با فراوانی 86 ( 13/36 درصد) قرار دارد و هریک از مؤلفه‌های اقتصادی و سیاسی با فراوانی 31 (13درصد) دارای کمترین فراوانی بودند. همچنین نتایج آزمون خی دو نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان توجه کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره‌ی اول متوسطه در ارتباط با مولفه‌های بازسازی اجتماعی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات