نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات- روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه تور فرانسه؛ پژوهشکدهPRIM

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی اثرات شناختی پیام بر مخاطبان ایرانی است تا مشخص شود یک پیام رسانه‌ای با محتوای مشابه در سه قالب ویدئویی، متنی و چندرسانه‌ای، چه میزان در انتقال دانش و برانگیختگی احساسی به مخاطبان موثر است. در نمونه‌گیری سهمیه‌ای، 204 نفر (102 مرد و 102 زن) در گروه‌های سنی جوان، میانسال و سالمند انتخاب شدند و هرکدام بعد از دریافت پیام، به پرسشنامه طراحی شده در دو بخش دانش و احساس، پاسخ دادند. مطابق یافته‌های تحقیق در هر سه قالب، زنان بیشتر از مردان در مواجهه با پیام های رسانه ای دچار برانگیختگی حسی شدند و در انتقال دانش نیز در مجموع نمونه‌ها، زنان نسبت به مردان جایگاه برتری داشتند. در تاثیرپذیری حسی، از میان پنج حس منفی عصبانیت، ترس، اضطراب، تنفر و ترحم، در هر سه قالب، برانگیختگی تنفر بیشتر بود. نتایج نشان داد بین متغیر گروه سنی و میانگین حس‌پذیری و همچنین بین متغیر جنسیت و میانگین حس‌پذیری، همبستگی معنادار است و والدین تاثیرپذیری بیشتری نسبت به افراد غیروالد داشتند. همبستگی معناداری بین میزان تاثیرپذیری حسی و دانشی وجود ندارد و قالب ویدئویی، هم در انتقال دانش و هم در انگیزش عواطف، بیشترین تاثیرگذاری را در مقایسه با دو قالب دیگر نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات