نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

قبرستان ها با توجه به در برداشتن تعامل با محیط طبیعی، جوامع انسانی می توانند روایتگر تاریخ شهر و سازندگان آن باشند. این عرصه بیانگر رویکرد انسان‌ها از گذشته تا به امروز به مقوله های فرهنگ، مذهب، دین و باورهای یک گروه یا یک قوم می باشد. به عبارت دیگر با بررسی آنچه در قبرستان ها می گذرد می توان به باورها و نگرش های یک گروه از انسان ها پی برد. بنابراین، هدف مقاله حاضر تحلیل محتوای متون و تصاویر موجود برروی سنگ قبر زنان و مردان در قطعات عمومی قبرستان شهر کرمان در نظر گرفته شد. این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کمّی و با اتخاذ رویکرد نشانه شناسی اجتماعی به بررسی متون و عناصر تصویری قبور زنان و مردان در قبرستان شهر کرمان پرداخته است. واحد نمونه گیری سنگ قبر و واحدثبت کلمه، جمله و تصویر بود. جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی (بازدید میدانی از سنگ قبرها و عکس برداری) انجام شد. نتایج نشان داد که محتواها به دو گروه نشانه شناسی زبانی و غیرزبانی تقسیم شدند. مشخص شد که الگوی مشخصی بر سنگ نوشته ها حاکم است به طوری که و سنگ قبر زنان و مردان از بسیاری جهات شبیه هم بوده و دارای مضامین مذهبی و ادبی می باشند. امّا مهمترین تفاوت بین سنگ قبر زنان و مردان در صفت‌های جنسیتی نسبت داده شده و میزان استفاده از نمادهای تصویری می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات