نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه

چکیده

پژوهش حاضر هدف شناسایی عوامل تشکیل دهنده الگو کاهش شکاف نسلی با بهره‌گیری از شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام شده است. پژوهش نظر هدف کاربردی، از نظر داده‌ها کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد و از نظر اجرا، پیمایشی اکتشافی است. جامعه آماری متشکل از افراد خبره و مطلعین کلیدی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق شامل اساتید دانشگاهی بودند که بر اساس رویکرد آگاهانه به روش هدفمند و گلوله برفی تعداد 20 نفر مصاحبه انتخاب شد. جمع‌آوی داده‌ها از روش کتابخانه‌ای(سندکاوی) روش میدانی(مصاحبه و فن دلفی) استفاده شد. تعیین اعتبار یافته‌ها از سه روش کثرت‌گرایی شامل بازآزمون روش انجام کارآزمون قابلیت اطمینان کدگذاران استفاده از مصاحبه‌شوندگان جدید استفاده شد. نهایت برای تحلیل داده‌ها از تکنیک کدگذاری نظری استفاده . نتایج بدست آمده نشان داد الگو کاهش شکاف نسلی با بهره‌گیری از شبکه اجتماعی اینستاگرام 79 مفهوم، 42 مقوله فرعی و 16 مقوله اصلی که اجزای الگو پارادایمی نهایی عبارتند از: شرایط علی(بازتعریف نقش خانواده‌ها، سواد رسانه-ای، نقش‌آفرینی شخصیت‌های معروف)؛ شرایط مداخله‌گر(تغییرات فرهنگی، بلاگرها)؛ بستر و زمینه حاکم(مدیریت کلان فرهنگی فضای مجازی، تشکیل کمیته‌های فنی و نظارتی، نهادهای جامعه‌پذیری)؛ مقوله محوری: همبستگی خانوادگی(رفاقت و صمیمیت خانوادگی در فضای مجازی، ارتباطات نزدیک خانوادگی)؛ راهبردها (برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی، آموزش بین نسلی، محتواسازی و ارائه محتوا، فرصت‌سازی از تهدیدها) پیامدها(کنترل پیامدهای منفی تغییر فرهنگی بین نسلی، هویت‌یابی واقعی، جهانی شدن حفظ ارزش-های سنتی). نتایج بدست حکایت از آن دارد که شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام علیرغم منجر به شکاف بین نسلی می‌گردد با استفاده علمی و اصولی از آن(بکارگیری الگوی حاضر) می‌توان شکاف بین نسلی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات