نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران (نویسندة مسئول)

3 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 استاد سیاست گذاری فرهنگی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

5 استادیار مدیریت رسانه، دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائة الگوی توانمندسازی نو معلمان دوره ابتدایی شهر تهران می‌باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، اساتید برجسته حوزة مدیریت‌ آموزشی و برمعلمان برجسته و موفق باسابقه طولانی در امر آموزش ابتدایی بودند که این افراد، به‌صورت هدفمند برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (18 مصاحبه با 18 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت)؛ و در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (53 گویه و در قالب 8 مؤلفه) در بین کلیة نو معلمان ابتدایی (معلمان ابتدایی شهر تهران که دارای سابقه شغلی کمتر از 3 سال داشتند) توزیع گردید (270 معلم). از نرم‌افزار Max QDA نسخه Pro به‌منظور تحلیل مصاحبه‌ها و استخراج کدهای پژوهش استفاده شد. از شاخص‌های کشیدگی و چولگی به‌منظور بررسی توزیع داده‌ها (طبیعی و یا غیرطبیعی بودن) و برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 24، Smart PLS نسخه 0/2 استفاده شد. نتایج نشان داد که هر هشت متغیر به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر که شامل آموزش و یادگیری، ارتقای دانش معلمان، نگرشی، فردی، ارتباطی، موانع توانمندسازی معلمان، سازمانی و مدیریتی می-باشد، از مؤلفه‌های اثرگذار بر توانمندسازی نو معلمان ابتدایی شهر تهران می‌باشد. با توجه به ضرایب به‌دست‌آمده، مشخص گردید که مؤلفه‌ی فردی از سایر مؤلفه‌ها تأثیرگذارتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 •  

  • اساسنامة دانشگاه فرهنگیان (1395) معاونت آموزشی و پژوهشی تهران: نشر دانشگاه فرهنگیان.
  • البرزی، محبوبه، محمدی، مهدی، ناصری جهرمی، رضا، صفری، مریم. و میرغفاری، فاطمه. (۱۴۰۰). تجارب معلمان دوره ابتدایی از چالش های تغییر آموزش سنتی به آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا. مطالعات آموزش و یادگیری، ۱۳(۱)، ۱-۱۹.
  • تاری، فرزانه، جوادی پور، محمد، حکیم زاده، رضوان، دهقانی، مرضیه. (۱۴۰۱). شناسایی و تحلیل مهمترین چالشهای پداگوژیکی آموزش ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی با رویکرد فراترکیب. نوآوری های آموزشی، ۲۱(۳), ۴۶-۷
  • رستمانه نجف آبادی، ناهید، فدوی، محبوبه سادات، شاه طالبی، بدری. (۱۴۰۱). تدوین الگوی رهبری مبتنی بر ارزش بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی در آموزش و پرورش ایران. جامعه شناسی آموزش و پرورش، ۱۵(۱)،۱۷۷-۱۶۶
  • صادقی, رقیه, معظمی, مجتبی, هاشمی, سید محمود, کاوسی, اسمعیل, میراسماعیلی, بی بی سادات. (1400). ارائۀ الگوی توانمندسازی فناورانه نومعلمان دورۀ ابتدایی شهرتهران. ترویج علم
  • مرتضوی زاده، سید حشمت الله و نصر اصفهانی، احمدرضا. (۱۳۹۶). واکاوی دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در خصوص مشکلات درس تمرین معلمی. نشریه پژوهش های تربیتی، ۴(۳۴)، ۷۴-۶۰.
  • مومنی، مریم، صائمی، حسن،بیانی، علی اصغر، صفری، مریم. (۱۴۰۰). بستر ها و راهبردهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن. جامعه شناسی آموزش و پرورش، ۱۴(۱)، ۲۸۶-۲۷۷
  • واپرزه, فهیمه, طالبی, بهنام, سا مری, مر یم. (1400). تبیین نقش اخلاق حرفه ای بر عملکرد مدیران مدارس در توانمند سازی معلمان با رویکرد مجله توانمندسازی سرمایه انسانی, 4.

   

  - Alborzi, Mahboobeh, Mohammadi, Mahdi, Naseri Jahoromi, Reza, Safari, Maryam, and Mirghafari, Fatemeh (1400), Primary school teachers' experiences of the challenges of Changing traditional education to virtual education in the era of medical viruses, Education and Education Studies, 13(1) ), 1-19.( In Persian)

  - Momeni, Maryam, Saemi, Hassan, Bayani, Ali Asghar, Safari, Maryam. (1400). Beds and strategies for empowering and improving the status of female educators, Sociology of Education, 14(1), 2770286.( In Persian)

  - Mortazavizadeh, Seyyed Heshmatullah and Nasr Esfahani, Ahmadreza. (2016). Farhangian University students' analysis point of view regarding practical lesson problems, Educational Research Journal, 4(34) 72-60.( In Persian)

  - Rostamaneh Najafabadi, Nahid, Fadavi, Mahboobeh Sadat, Shah Talebi, Badri. (1401). Compilation of a value-based leadership model based on the document of fundamental transformation of education and national curriculum in Iran's education, Sociology of Education, 15(1).177-166. ( In Persian)

  - Sadeghi, Ruqiyeh, Moazzami, Mojtaba, Hashemi, Seyed Mahmoud, Kavoosi, Esmail, Miresmaili, Bibi Sadat. (1400). Presenting a model of technological empowerment of new teachers of elementary school in Tehran, promoting science.( In Persian)

  - Statutes of Farhangian University (2015), Tehran Education and Research Vice-Chancellor, Farhangian University Publishing.(In Persian)

  - Tari, Farzaneh, Javadipour, Mohammad, Hakimzadeh, Rezvan, Dehghani, Marzieh. (1401), identification and analysis of the most important pedagogical challenges of elementary education in the electronic environment with meta-combination studies of educational innovations, 21(3) 7-46.( In Persian)

  - Vairzeh, Fahimeh, Talebi, Behnam, Sameri, Maryam. (1400). Explaining the role of professional ethics on the performance of managers in empowering teachers with location-based schools. PLS empowers human capital. 4.( In Persian)

  restructuring sectors. AAsst. Prof., Electrical Education Departmant, Marmara

  Universiy, Gözepe, stanbul, Turkey- Jiang, Y., Li, P., Wang, J., & Li, H. (2019). Relationships between kindergarten teachers’ empowerment, job satisfaction, and organizational climate: a Chinese model. Journal of Research in Childhood Education, 33(2), 257-270.

  - Baker M, Zareimatin H, Babashahi J. (2021). Designing a model for empowering nursing managers in teaching hospitals of Tehran University. Quarterly Journal of Nursing Management, 9(4): 96-111.

  - Chien Chou, Hsinyi Peng(2011). Promoting Awareness of Internet Safety in Taiwan In-service Teacher. Institute of Education, National Chiao Tung University.

  - Orala, B., Salam, A. (2010). The importance of in-service training in

  - Reston, V. A. (2015). National Policy Board for Educational Administration. Professional Standards for Educational Leaders. American Association of Colleges of Teacher Education.