نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 استاد سیاست گذاری فرهنگی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

5 استادیار مدیریت رسانه، دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائة الگوی توانمندسازی نو معلمان دوره ابتدایی شهر تهران می‌باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، اساتید برجسته حوزة مدیریت‌ آموزشی و برمعلمان برجسته و موفق باسابقه طولانی در امر آموزش ابتدایی بودند که این افراد، به‌صورت هدفمند برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (18 مصاحبه با 18 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت)؛ و در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (53 گویه و در قالب 8 مؤلفه) در بین کلیة نو معلمان ابتدایی (معلمان ابتدایی شهر تهران که دارای سابقه شغلی کمتر از 3 سال داشتند) توزیع گردید (270 معلم). از نرم‌افزار Max QDA نسخه Pro به‌منظور تحلیل مصاحبه‌ها و استخراج کدهای پژوهش استفاده شد. از شاخص‌های کشیدگی و چولگی به‌منظور بررسی توزیع داده‌ها (طبیعی و یا غیرطبیعی بودن) و برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 24، Smart PLS نسخه 0/2 استفاده شد. نتایج نشان داد که هر هشت متغیر به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر که شامل آموزش و یادگیری، ارتقای دانش معلمان، نگرشی، فردی، ارتباطی، موانع توانمندسازی معلمان، سازمانی و مدیریتی می-باشد، از مؤلفه‌های اثرگذار بر توانمندسازی نو معلمان ابتدایی شهر تهران می‌باشد. با توجه به ضرایب به‌دست‌آمده، مشخص گردید که مؤلفه‌ی فردی از سایر مؤلفه‌ها تأثیرگذارتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات