نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با توجه به گسترش روزافزون استفاده از رسانه‌های اجتماعی به دنبال یافتن اثر سهولت استفاده ادراک‌شده، سودمندی ادراک‌شده، اعتماد و ریسک ادراک‌شده از رسانه‌های اجتماعی بر استفاده واقعی از آن‌ها از طریق نیت رفتاری در برنامه‌ریزی سفر و نحوه تأثیرگذاری این عوامل بوده است. روش گردآوری داده‌ها منابع کتابخانه‌ای برای مبانی نظری موضوع و پرسشنامه برای آزمودن فرضیه‌ها است. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران شهر تهران تشکیل می‌دهند. نمونه نهایی شامل 420 پرسشنامه تکمیل‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ابتدا یک تحلیل عاملی تأییدی (CFA) مدل را مورد ارزیابی قرار داده و پس‌ازآن اعتبارسنجی روابط فرضی بین سازه‌ها از طریق مدل معادلات ساختاری (SEM) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که لذت ادراک‌شده و راحتی فناوری بر سهولت استفاده ادراک‌شده تأثیر مثبت می‌گذارد و سهولت استفاده ادراک‌شده در کنار غنای رسانه‌ای و اعتماد، ادراک سودمندی شبکه‌های اجتماعی را تقویت می‌کند. درحالی‌که ریسک ادراک‌شده بر نیت رفتاری استفاده از شبکه‌های اجتماعی اثر منفی می‌گذارد، این اثر توسط اعتماد، سهولت استفاده و سودمندی ادراک‌شده خنثی می‌شود. درنهایت اینکه نیت رفتاری به استفاده واقعی از رسانه‌های اجتماعی منجر می‌شود. درواقع این مطالعه با بررسی روابط بین عوامل مؤثر بر استفاده از رسانه‌های اجتماعی در برنامه‌ریزی سفر در ایران می‌تواند به درک نحوه اثرگذاری عوامل مختلف بر استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای برنامه‌ریزی سفر کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات