نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با توجه به گسترش روزافزون استفاده از رسانه‌های اجتماعی به دنبال یافتن اثر سهولت استفاده ادراک‌شده، سودمندی ادراک‌شده، اعتماد و ریسک ادراک‌شده از رسانه‌های اجتماعی بر استفاده واقعی از آن‌ها از طریق نیت رفتاری در برنامه‌ریزی سفر و نحوه تأثیرگذاری این عوامل بوده است. روش گردآوری داده‌ها منابع کتابخانه‌ای برای مبانی نظری موضوع و پرسشنامه برای آزمودن فرضیه‌ها است. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران شهر تهران تشکیل می‌دهند. نمونه نهایی شامل 420 پرسشنامه تکمیل‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ابتدا یک تحلیل عاملی تأییدی (CFA) مدل را مورد ارزیابی قرار داده و پس‌ازآن اعتبارسنجی روابط فرضی بین سازه‌ها از طریق مدل معادلات ساختاری (SEM) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که لذت ادراک‌شده و راحتی فناوری بر سهولت استفاده ادراک‌شده تأثیر مثبت می‌گذارد و سهولت استفاده ادراک‌شده در کنار غنای رسانه‌ای و اعتماد، ادراک سودمندی شبکه‌های اجتماعی را تقویت می‌کند. درحالی‌که ریسک ادراک‌شده بر نیت رفتاری استفاده از شبکه‌های اجتماعی اثر منفی می‌گذارد، این اثر توسط اعتماد، سهولت استفاده و سودمندی ادراک‌شده خنثی می‌شود. درنهایت اینکه نیت رفتاری به استفاده واقعی از رسانه‌های اجتماعی منجر می‌شود. درواقع این مطالعه با بررسی روابط بین عوامل مؤثر بر استفاده از رسانه‌های اجتماعی در برنامه‌ریزی سفر در ایران می‌تواند به درک نحوه اثرگذاری عوامل مختلف بر استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای برنامه‌ریزی سفر کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابراهیمی، سمانه؛ معینی‌کیا، مهدی؛ زاده بابلانعادل. (1397). روابط ساده و چندگانه بین سهولت استفاده ادراک‌شده و سودمندی ادراک‌شده با پذیرش الکترونیکی در اساتید دانشگاه. مجله ایرانی آموزش از دور، 1(2)، 45-50.
شیرمحمدی, یزدان برهانی, محبوبه (1401). اثر تبلیغات افراد مشهور بر دل‌بستگی دنبال‌کننده‌ها در شبکه اجتماعی اینستاگرام با تأکید بر اهمیت رسانه. جامعه فرهنگ رسانه, 10(41)
شیرمحمدی، یزدان هاشمی باغی، زینب (1399) اثر فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی بر طنین برند (شناختی و احساسی) و وفاداری گردشگران اروپایی شهر تهران، نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری، سال هشتم شماره ۱ (۱۳۹۹) 123-۱۴۴
شیرمحمدی، یزدان، ضرغام بروجنی، حمید، جوانی، معصومه (1398). اثر ارزش تعامل اجتماعی، ظاهری و اعتباری برندهای گردشگری در فضای مجازی و تأثیر آن بر انتخاب مقصد گردشگران اروپایی مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران (تحقیقات بازاریابی نوین) 9(3)، 100-79
شیرمحمدی، یزدان، عابدی، فرزانه (1398). بررسی تأثیر تبلیغات بر تمایلات رفتاری گردشگران در شبکه‌های اجتماعی. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، (2)11, 99-119
غفاری، غلامرضا.، و تقی زادگان، مریم. (1394). مشارکت و فعالیت در شبکه‌های مجازی گردشگری و سرمایه‌ی اجتماعی مجازی در ایران. برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری, 4(14), 67-90.
فیض، داود.، و زارعی، عظیم، و عبدالهی، رضا. (1397). بررسی تأثیر منبع اطلاعات و تعاملات اجتماعی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان در فضای مجازی (موردمطالعه: کانال‌های تبلیغاتی خدمات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام). گردشگری و توسعه, 7(2), 113-129.
کروبی، مهدی. (1390). رسانه‌های ارتباط‌جمعی و انتخاب مقصد گردشگری. مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی), 7(15), 111-136.
مشکینی، ابوالفضل.، علیپور، سمیه، و حاجی‌زاده، مریم. (۱۳۹۷). ارزیابی تأثیر رسانه‌های مجازی در توسعه صنعت گردشگری از دیدگاه کاربران شبکه‌های مجازی، نشریه گردشگری شهری، ۵ (۲)، 69-53.
مظلومی، نادر. و جلالی، سید حسن. (1391). شبکه‌های اجتماعی و موفقیت سیاست‌گذاری گردشگری ایران. مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی), 7(18), 25-48.
Agag, G., & El-Masry, A. A. (2016). Understanding consumer intention to participate in online travel community and effects on consumer intention to purchase travel online and WOM: An integration of innovation diffusion theory and TAM with trust. Computers in human behavior, 60, 97-111.
Aljazzaf, Z. M., Perry, M., & Capretz, M. A. (2010, September). Online trust: Definition and principles. In 2010 Fifth International Multi-conference on Computing in the Global Information Technology (pp. 163-168). IEEE.
Antimova, R., Nawijn, J., & Peeters, P. (2012). The awareness/attitude‐gap in sustainable tourism: a theoretical perspective. Tourism Review.
Ayeh, J. K. (2015). Travellers’ acceptance of consumer-generated media: An integrated model of technology acceptance and source credibility theories. Computers in Human Behavior, 48, 173-180.
Ayeh, J. K., Au, N., & Law, R. (2013). Predicting the intention to use consumer-generated media for travel planning. Tourism management, 35, 132-143.
Bagozzi, R. P., Yi, Y., & Phillips, L. W. (1991). Assessing construct validity in organizational research. Administrative science quarterly, 421-458.
Bauer, H. H., Reichardt, T., Barnes, S. J., & Neumann, M. M. (2005). Driving consumer acceptance of mobile marketing: A theoretical framework and empirical study. Journal of electronic commerce research, 6(3), 181.
Bauer, R. A. (1960). Consumer behavior as risk taking. In Proceedings of the 43rd National Conference of the American Marketing Assocation, June 15, 16, 17, Chicago, Illinois, 1960. American Marketing Association.
Ben-Shaul, M., & Reichel, A. (2018). Motives, modes of participation, and loyalty intentions of Facebook tourism brand page consumers. Journal of Travel Research, 57(4), 453-471.
Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—the state of eTourism research. Tourism management, 29(4), 609-623.
Buttyan, L., & Hubaux, J. P. (2007). Security and cooperation in wireless networks: thwarting malicious and selfish behavior in the age of ubiquitous computing. Cambridge University Press.
Byrne, B. M. (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows: Basic concepts, applications, and programming. Sage.
Carr, C. T., & Hayes, R. A. (2015). Social media: Defining, developing, and divining. Atlantic journal of communication, 23(1), 46-65.
Castaneda, J. A., Frias, D. M., & Rodriguez, M. A. (2009). Antecedents of internet acceptance and use as an information source by tourists. Online Information Review.
Chang, L. H., Tsai, C. H., Chang, W. C., & Hsiao, U. U. (2015). Social media and travel behaviors. In Advances in Hospitality and Leisure. Emerald Group Publishing Limited.
Christou, E. (2015). Branding social media in the travel industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 607-614.
Chung, N., & Koo, C. (2015). The use of social media in travel information search. Telematics and Informatics, 32(2), 215-229.
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 319-340.
Ebrahimi, S., Moeinikia, M., & Zahed Babelan, A. (2018). Simple and Multiple Relationships among Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness with E-Learning Acceptance in Universities’ Instructors. Quarterly of Iranian Distance Education Journal, 1(2), 45-50. (In Persian).
Faiz, Daud., and Zarei, Azim, and Abdulahi, Reza. (2017). Investigating the effect of information source and social interactions on consumers' purchase intention in virtual space (case study: advertising channels of tourism services in Telegram and Instagram social networks). Tourism and Development, 7(2), 113-129. (In Persian).
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Trust and TAM in online shopping: An integrated model. MIS quarterly, 51-90.
Ghaffari, , and Taghizadegan, M. (2014). Participation and activity in tourism virtual networks and virtual social capital in Iran. Tourism Planning and Development, 4(14), 67-90. (In Persian).
Grandison, T., & Sloman, M. (2000). A survey of trust in internet applications. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 3(4), 2-16.
Hansen, J. M., Saridakis, G., & Benson, V. (2018). Risk, trust, and the interaction of perceived ease of use and behavioral control in predicting consumers’ use of social media for transactions. Computers in human behavior, 80, 197-206.
Haryani, D., Septia, M., & Pujani, V. (2014). E-travel use in Padang: the role of enjoyment, perceived ease of use, and perceived usefulness. In International conference on business, management and corporate social responsibility, Batam, Indonesia (pp. 64-68).
Hua, L. Y., Ramayah, T., Ping, T. A., & Jun-Hwa, C. (2017). Social media as a tool to help select tourism destinations: The case of Malaysia. Information Systems Management, 34(3), 265-279.
Jadhav, V., Raman, S., Patwa, N., Moorthy, K., & Pathrose, J. (2018). Impact of Facebook on leisure travel behavior of Singapore residents. International Journal of Tourism Cities.
Jalilvand, M. R., & Samiei, N. (2012). The impact of electronic word of mouth on a tourism destination choice. Internet Research.
Kang, M., & Schuett, M. A. (2013). Determinants of sharing travel experiences in social media. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(1-2), 93-107.
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68.
Karroubi, Mehdi. (1390). Mass communication media and tourism destination selection. Tourism Management Studies (Tourism Studies), 7(15), 111-136. (In Persian).
Kim, J., & Fesenmaier, D. R. (2017). Sharing tourism experiences: The post trip experience. Journal of travel research, 56(1), 28-40.
Kim, S. E., Lee, K. Y., Shin, S. I., & Yang, S. B. (2017). Effects of tourism information quality in social media on destination image formation: The case of Sina Weibo. Information & management, 54(6), 687-702.
Lee, K. C., Chung, N., & Kang, I. (2008). Understanding individual investor's behavior with financial information disclosed on the web sites. Behaviour & Information Technology, 27(3), 219-227.
Legris, P., Ingham, J., & Collerette, P. (2003). Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model. Information & management, 40(3), 191-204.
Leung, D., Law, R., Van Hoof, H., & Buhalis, D. (2013). Social media in tourism and hospitality: A literature review. Journal of travel & tourism marketing, 30(1-2), 3-22.
Louho, R., Kallioja, M., & Oittinen, P. (2006). Factors affecting the use of hybrid media applications. Graphic arts in Finland, 35(3), 11-21.
Marangunić, N., & Granić, A. (2015). Technology acceptance model: a literature review from 1986 to 2013. Universal access in the information society, 14(1), 81-95.
Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of management review, 20(3), 709-734.
Mazloumi, rare. and Jalali, Seyyed Hassan. (2011). Social networks and the success of Iran's tourism policy. Tourism Management Studies (Tourism Studies), 7(18), 25-48. (In Persian).
Meshkini, Abolfazl., Alipour, Samia, and Hajizadeh, Maryam. (1397). Evaluating the effect of virtual media in the development of the tourism industry from the point of view of users of virtual networks, Urban Tourism Journal, 5 (2), 53-69. (In Persian).
Narangajavana, Y., Fiol, L. J. C., Tena, M. Á. M., Artola, R. M. R., & García, J. S. (2017). The influence of social media in creating expectations. An empirical study for a tourist destination. Annals of Tourism Research, 65, 60-70.
Nusair, K. K., Bilgihan, A., & Okumus, F. (2013). The role of online social network travel websites in creating social interaction for Gen Y travelers. International journal of tourism research, 15(5), 458-472.
Papathanassis, A., & Knolle, F. (2011). Exploring the adoption and processing of online holiday reviews: A grounded theory approach. Tourism Management, 32(2), 215-224.
Shirmohammadi, Y, Zargham Borojni, H, Javani, M (2018). The effect of the value of social interaction, appearance and credibility of tourism brands in virtual space and its effect on the destination choice of European tourists studied: Tehran travel service offices (New Marketing Research) 9(3), 79-100, (In Persian).
Shirmohammadi, Y., & Abedi, F. (2019). Investigating the impact of advertising on the behavioral patterns of tourists in social networks. Journal of Iranian Social Development Studies, 11(42), 99-119. (In Persian).
Shirmohammadi, Y., & Borhani, M. (2022). The effect of celebrities 'ads on followers' attachment on Instagram with emphasis on media importance. Society Culture Media, 10(41), 173-198. (In Persian).
shirmohammadi, Y., Abyaran, P. (2020). Brand Image of Mystical Spiritual Tours and Tourists’ Satisfaction and Quality of Life. International journal of Tourism, Culture & Spirituality, 4(2), 165-195.
Shirmohammadi, Y., Hashemi Baghi, Z. (2021). The Effect of Literary Tourism on Increasing Re-Visits to Tourism Destinations through Spirituality and Authenticity. International journal of Tourism, Culture & Spirituality, 5(1), 13-36.
Shirmohammadi, Y; Hashemi Baghi, Z (2019) The effect of social network activities on brand resonance (cognitive and emotional) and loyalty of European tourists in Tehran, Journal of Tourism Social Studies, Year 8, Number 1 (2019) 123-144, (In Persian).
Tandon, U., Ertz, M., & Bansal, H. (2020). Social vacation: Proposition of a model to understand tourists’ usage of social media for travel planning. Technology in society, 63, 101438.
Wicaksono, A., & Maharani, A. (2020). The Effect of Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use on the Technology Acceptance Model to Use Online Travel Agency. Journal of Business and Management Review, 1(5), 313-328.
Zhang, X., & Yu, X. (2020). The impact of perceived risk on consumers’ cross-platform buying behavior. Frontiers in Psychology, 11, 2835.