نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. رودهن. ایران

3 دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران. ایران

4 دانشیار گروه مدیریت رسانه و ارتباطات کسب و کار. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. تهران. ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل اجرایی مدیریت راهبردی رسانه‌ای قوه‌قضاییه با رویکرد ارتقای سرمایه اجتماعی در رسانه-های اجتماعی است. روش انجام پژوهش، کیفی - کمی که فاز کیفی با تکنیک دلفی و ابزار مصاحبه، جامعه آماری مطابق نظر "برخوف" شامل 11 نفر خبره، انتخاب و از تکنیک تحلیل محتوا برای تجزیه و تحلیل متن مصاحبه‌ها در خصوص ابعاد و مولفه‌ها استفاده شد. مصاحبه‌ها نیمه‌ساختاریافته بصورت مضامین و مولفه‌های پایه سرمایه اجتماعی در ابعاد شناختی، ساختاری و ارتباطی و مدیریت راهبردی رسانه در ابعاد تحلیل محیطی، تدوین و تعیین راهبردها، تخصیص منابع، اجرا و کنترل راهبردی و برای تعیین وضعیت موجود ابعاد از آزمون تی تک نمونه استفاده شده است. با تحلیل محتوای مصاحبه ها 7 بُعد و 27 مؤلفه احصاء و مدل مدیریت راهبردی رسانه قوه‌قضاییه طراحی شد. پرسش‌نامه محقق‌ساخته برای تحلیل وضعیت موجود و تعیین ابعاد مدل اجرا، روایی آن با اعتبارمحتوا تحلیل عاملی تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید گردید و در مرحله کمی مورد برازش خبرگان دانشگاهی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدیریت راهبردی رسانه در رسانه‌های اجتماعی منجر به ارتقای سرمایه اجتماعی قوه قضاییه می‌شود. جهت بررسی وجود رابطه معنادار بین متغیرها، قبل از استفاده از آزمون‌های پارامتری از آزمون کولموگروف اسمیرنف، جهت بررسی نرمال بودن هر یک از متغیرهای تحت بررسی استفاده شد. طی تحلیل محتوا، کدگذاری و ماتریس خروجی نشان داد که قوه‌قضاییه از نظر مدیریت راهبردی رسانه از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد و برای اجرای راهبردهای سازمانی داشتن مدل دانشی و نقشه راه بسیار ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

منابع:
-اسمیت، لین، (1393)، "رسانه اجتماعی چیست؟  "، پوریا ناظمی، درسنامه1، نشر همشهری، تهران.
-بیاضی طهرابند، علی. عقیلی، حسن و معین نجف آبادی، فقیهه (1388)،  "مدل جامع عملکرد سازمان­ها "، تدبیر، شماره 211.
-دیوید، فرد. آر، (1398)،  "مدیریت استراتژیک،" سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ سی و یکم.
-زارعیان، داوود، (1386)، "شناخت افکار عمومی"، جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
-سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازی، الهه، (1398) "روش های تحقیق در علوم رفتاری"، نشرآگه، چاپ سی و دوم.
-کونگ، لوسی، (1392)، "مدیریت راهبردی رسانه "، علی اکبر فرهنگی و همکاران، نشر دانژه، چاپ دوم.
- مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت تحول قوه قضائیه، "گزارش راهبردی تصویر عمومی و رضایت از عملکرد قوه قضائیه "، (1397).
-عقیلی، سیدوحید و قاسم­زاده عراقی (1394)، "رسانه­های اجتماعی؛ چیستی، کارکردها و چالش­ها"،مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هشتم، شماره اول.
-فقیهی، ابوالحسن و فیضی، طاهره، (1384)،  "سرمایه اجتماعی در سازمان"، پیک نور، سال سوم، شماره سوم.    
-میرمحمدصادقی، میلاد (1393)، "تحلیل شبکه های اجتماعی"، چاپ دوم، انتشارات دانشگاهی کیان، تهران.
-نصر اصفهانی، علی و همکاران، (1390)، "بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی در سازمان­های خدماتی استان اصفهان (با رویکرد آموزه های مدیریت در آثار سعدی"، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره پیاپی چهل و یک.
 
- Aghili, Seyed vahid and Qasim Zadeh Iraqi (2014). "Social media; What it is, its functions and challenges", Iranian Journal of Social Development Studies, 8th year, 1st issue. (in Persian)
- Bayazi Tehraband, Ali. Aghili, Hassan and Moin Najafabadi, jurist (1388). "Comprehensive Model of Organizational Performance", Tadbir, No. 211. (in Persian)
- Center for Strategic Studies and Judiciary Transformation Management (2017). "Strategic Report on Public Image and Satisfaction with Judiciary Performance", Tehran. (in Persian)
-David, Fred. R (2018). Strategic Management, Seyyed Mohammad Arabi and Ali Parsaian, Tehran: Cultural Research Office, 31st edition. (in Persian)
-Faqihi, Abolhassan and Faizi, Tahereh (2004). "Social capital in the organization", Paik Noor, third year, third issue. (in Persian)
- Fukuyama, Fransis (1996). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Touchstone Books.
- Kong, Lucy (2012). Strategic media management. Ali Akbar Farhangi et al., Tehran: Danje Publishing House, second edition. (in Persian)
- Luttrell, regina m. capizzo, luke w. (2019). public relation campaigns. Sage publications, inc.
- Mir Mohammad Sadeghi, Milad (1393). Analysis of social networks, second edition, Kian University Press, Tehran. (in Persian)
 -Nasr Esfahani, Ali and colleagues (2018). "Investigation of organizational social capital in service organizations of Isfahan province (with the approach of management teachings in Saadi's works"), Applied Sociology Quarterly, twenty-second year, number forty-one. (in Persian)
- saxton, Gregory d. guo, chao (2020). “social media capital: conceptualizing the nature, acquisition, and expenditure of social media-based organizational resources”. International journal of acconting information systems 36 (2020) 100443.
-Smith, Lynn (2013). "What is social media?" Pouria Nazemi, textbook 1, Hamshahri Publishing House, Tehran. (in Persian)
-ure,mariano (2019). “Social media use in justice administration: disintermediation, conversation and collaboration”. Global media journal. Vol.17 no.32:172.
- Zareian, Davoud (2016). Knowledge of public opinion. Academic Jihad, first edition. - Cold, Venus. -Bazargan, Abbas. Hijazi, Elaha (2018). Research methods in behavioral sciences. Tehran: Nesharageh, 32nd edition. (in Persian)