نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبائی

2 مدیر گروه و استاد تمام گروه روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبائی

3 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده علوم ارتباطات

چکیده

تحلیل گفتمان انتقادی نوعی رویکرد بین رشته‌ای است که با تجزیه‌و تحلیل متن درپی ارائه‌ی خوانشی نسبتاً دقیق از آن است و همواره سعی می کند رابطه بین زبان،ایدئولوژی،قدرت و گفتمان را تحلیل و تفسیر کند که تحلیل گفتمان انتقادی به روش فرکلاف از سه سطح تحلیل؛ توصیف،تفسیر و تبیین برخوردار می باشد و می توان از طریق آن گفتمان های موجود در متن را تبیین کرد.از این رو با انتخاب داستان عروسک پشت پرده هدایت به عنوان اثری شاخص که نماینده ای از گفتمان های عصر خود می باشد و از طریق مطالعه تحلیلی – توصیفی و با جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری،سعی شد گفتمان های موجود در متن شناسایی و تبیین گردد تا چگونگی رابطه متن هدایت و جامعه معاصر ایرانی معلوم شود که مشخص گردید گفتمان "تمایل جنسی" و "جنسیت"،دو گفتمان غالب در متن هستند که محور اصلی داستان را تعیین می کنند و در مرکز گفتمان های موجود و مطرح در داستان قرار دارند و هدایت زنان را در جامعه ایرانی معاصر به عنوان شهروندان درجه دومی می داند که در زیر سلطه قدرت سنت و رسوم حاکم در جامعه،آرام و خاموش قربانی می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 •  

  • اخوت، احمد.(1371) دستور زبان داستان، اصفهان: نشر فردا
  • آقاگل زاده، فردوس.( 1385)تحلیل گفتمان انتقادی، تهران:انتشارات علمی و فرهنگی
  • پاینـده، حــسین.(١٣٨٢)گفتمــان نقــد (مقــالاتی‌ در نقــد ادبــی) شخــصیت پــردازی در داستان کوتاه. تهران: نشر روزگار.
  • پروینی،خلیل(1381) مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی،شماره 162 و 163
  • داد،سیما (1378) فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: نشر مروارید، چاپ چهارم.
  • دادکانی،محمدیاسین،میرشکاری،مسلم،دشت پیما،رامین(1398) ((بررسی عنصر شخصیت و شخصیت پردازی در سه داستان کوتاه صادق هدایت))، همایش ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت و مطالعات فرهنگی و اجتماعی،دوره 1، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
  • سپانلو، محمدعلی (۱۳۸۷) نویسندگان پیشرو ایران: از مشروطیت تا ۱۳۵۰. تهران: نشر نگاه.
  • کامشاد،حسن )1384) پایه گذاران نثر جدید فارسی،تهران: نشر نی،چاپ اول
  • مک‌کی، رابرت (1387) داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی ترجمه محمد گذرآبادی‌ تهران: نشر هرمس
  • میرصادقی، جمال (1385) عناصر داستان،اول،تهران: نشر سخن،چاپ هشتم
  • -------- (1391) زاویه دید در داستان. تهران: نشر سخن 
  • میرفخرایی، تژاد (1383) فرآیند تحلیل گفتمان،تهران:دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
  • هدایت،صادق (1342) داستان های کوتاه هدایت ؛ سایه روشن، تهران: نشر امیرکبیر

   

  - Akhot, Ahmed. (1992) Story grammar, Isfahan: Farda Publishing(In Persian)

  - Aghagolzadeh, Ferdous. (2006) Critical Discourse Analysis, Tehran: Scientific and Cultural Publications. (In Persian)

  - Payandeh, Hossein. (2003) Discourse of criticism (articles in literary criticism) Characterization in short stories. Tehran: Neshar Roozer. (In Persian)

  - Parvini, Khalil (2002) Journal of Faculty of Literature and Human Sciences, No. 162 and 163(In Persian)

  - Dad, Sima (1999) Dictionary of Literary Terms, Tehran: Marvarid Publishing House, 4th edition. (In Persian)

  - Dadkani, Mohammad Yassin, Mirshkari, Muslim, Dasht Pima, Ramin (2018) (Investigating the element of character and characterization in three short stories by Sadegh Hedayat), National Conference on New World Achievements in Education and Cultural and Social Studies, Term 1 , Tehran: Academic Jihad Publications. (In Persian)

  - Sepanlo, Mohammad Ali (1987) Iran's Leading Writers: From Constitutionalism to 1350. Tehran: Negha publishing house. (In Persian)

  - Kamshad, Hassan (2005) Founders of New Persian Prose, Tehran: Nei Publishing House, first edition(In Persian)

  - McKay, Robert (2008) Story: Structure, Style and Principles of Screenwriting, translated by Mohammad Ghazrabadi, Tehran: Hermes Publishing. (In Persian)

  - Mirsadeghi, Jamal (2006) Story elements, first, Tehran: Sokhon Publishing House, 8th edition(In Persian)

  - -------- The angle of view in the story. (2012)  Tehran: Sokhon Publishing House(In Persian)

  - Mirfakhrai, Tejad (2004) Discourse Analysis Process, Tehran: Office of Media Studies and Development. (In Persian)

  - Hedayat, Sadiq (1963) Hedayat's short stories; Sayeh Roshan, Tehran: Amirkabir Publishing (In Persian)

  - Fairclough, Norman (2001) Language and power (second edition), England, Longman