نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گروه‏های اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه زنجان، ایران

چکیده

این پژوهش با تأکید بر آگاهی و موانع تحول آن به چرایی استمرار نابرابری جنسیتی در آثار شهرنوش پارسی‌پور پرداخته است. آثار پارسی‌پور که رمان‌هایی مبتنی بر تاریخ اجتماعی ایران هستند و مسائل زنان یکی از محورهای اصلی در این رمان‌ها می‌باشند، جامعه‌آماری را تشکیل دادند و بینش حاکم بر این پژوهش متأثر از لوکاچ و مانهایم بود. روش پژوهش، نظریه‌ی زمینه‌ای بود و نتایج نشان داد که مقدس‌سازی توهم با زیرمقوله‌های توهم‌سازی، سوگیری شناختی و مقدس‌سازی، مقوله‌ی وسوسه‌ی ثبات و سقوط قدرت اندیشه با زیرمقوله‌های انجماد فکری، ترس از آگاهی و اصرار به ندانستن، مقوله‌ی روایت‌های تاریخ‌ساز با زیرمقوله‌های پایبندی به اشتباه جمعی و پذیرش تاریخ مخدوش و درنهایت، مقوله‌ی بازتولید زنجیرهای اسارت فکر با زیرمقوله‌های درگیری‌های خودساخته‌ی زنان و مشغله‌های سطحی آن‌ها موانع تحول آگاهی و در نتیجه، رکود آگاهی و استمرار نابرابری جنسیتی هستند که در بسیاری مواقع این نابرابری جنسیتی توسط زنان طبیعی بازنمایی می‌شود و رکود آگاهی جنسیتی بر اساس معرفت عامیانه بستر اصلی بازتولید نابرابری جنسیتی به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

«

 •  

  • استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت. (۱۳۸۷). اص‍ول‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌: ن‍ظری‍ه‌ م‍ب‍ن‍ای‍ی‌ روی‍ه‌ه‍ا و ش‍ی‍وه‌ه‍ا. (مترجم: بیوک محمدی). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • اعظم‌آزاده، منصوره. (۱۳۸۴). آگاهی از نابرابری جنسیتی: مدلی برای سنجش میزان شناخت از نابرابری‌های جنسیتی. پژوهش زنان، دوره ۳، شماره ۲، صص ۷۳-۵۱
  • برسلر، چارلز. (۱۳۹۳). درآمدی بر نظریه‌ها و روش‌های نقد ادبی. (مترجم: مصطفی عابدینی‌فرد). تهران: نیلوفر
  • بشیریه، حسین. (۱۳۸۵). دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران. تهران: انتشارات نگاه معاصر
  • بلیکی، نورمن. (۱۳۹۲). طراحی پژوهش‌های اجتماعی. (مترجم: حسن چاوشیان). تهران: نشر نی
  • بهرامی‌رهنما، خدیجه. (۱۴۰۱). بررسی انواع خشونت و مؤلفه‌های نظام مردسالاری در رمان طوبی و معنای شب. فصلنامه بهارستان سخن، سال ۱۹، شماره ۵۵، صص ۲۰-۱
  • پارسی‏پور، شهرنوش. (۱۳۹۱). گزارش یک زندگی. استکهلم: نشر باران
  • پارسی‏پور، شهرنوش.(۱۳۸۶). آسیه در میان دو دنیا. استکهلم: نشر باران
  • پارسی‏پور، شهرنوش. (۱۳۷۶). شیوا. استکهلم: نشر باران
  • پارسی‏پور، شهرنوش. (۱۳۷۱). عقل آبی. استکهلم: نشر باران
  • پارسی‏پور، شهرنوش. (۱۳۶۸). طوبی و معنای شب. تهران: نشر چشمه
  • پارسی‏پور، شهرنوش. (۱۳۵۶). آویزه‌های بلور. استکهلم: نشر باران
  • پارسی‏پور، شهرنوش. (۱۳۵۵). سگ و زمستان بلند. استکهلم: نشر باران
  • تسلیمی، علی. (۱۳۹۰)، نقد ادبی، نظریه‌های ادبی و کاربرد آن‌ها در ادبیات فارسی. تهران: آمه
  • تمیم‌داری، احمد؛ شوکتی، آیت و آزادی، سکینه. (۱۴۰۲). بررسی روایت‌شناسانه‌ی مجموعه داستان آویزه‌های بلور اثر شهرنوش پارسی‌پور بر اساس نظریه‌ی ژراژ ژنت. پژوهشنامه ادبیات داستانی، دوره ۱۲، شماره ۱، صص ۷۶-۵۱
  • تنهایی، ح.ا. (۱۳۹۶). جامعه‌شناسی معرفت و معرفت‌شناسی نظریه. تهران: بهمن برنا
  • جانعلی‌زاده، چوب‌بستی؛ علیوردی‌نیا، اکبر و فرزبد، محمدمهدی. (۱۳۹۶). جامعه‌شناسی حافظه جمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک؟ راهبرد فرهنگ، شماره ۴۰، صص ۷۰-۳۷
  • جلالی‏نائینی، زیبا. (1382). جنبش زنان ایرانی و پیوند با پروژه‏ی تاسیس دمکراسی. ماهنامه زنان، شماره 103، شهریور 1382، صص 7-52
  • دیلینی، تیم. (۱۳۸۷). نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی. (مترجمان: بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی). تهران: نی
  • شارون، جوئل. (۱۳۹۸). ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی. (مترجم: منوچهر صبوری). تهران: نی
  • کنوبلاخ، هوبرت. (۱۳۹۱). مبانی جامعه‌شناسی معرفت. (مترجم: کرامت‌الله راسخ). تهران: نی
  • میرعابدینی، حسن. (۱۳۸۹). صد سال داستان‌نویسی در ایران. تهران: چشمه

   

  Azam Azadeh, Mansoura. (2005). Awareness of gender inequality: a model for measuring the level of awareness of gender inequalities. Women's research, volume 3, number 2, pp. 51-73 (In Persian)

  Bahrami Rahmana, Khadijah. (2022). Examining the types of violence and the components of the patriarchal system in Toubi's novel and the meaning of the night. Baharestan Sokhan Quarterly, year 19, number 55, pp. 1-20 (In Persian)

  Bashiriyeh, Hossein. (2006). An introduction to Iranian political sociology. Tehran: Negah Masazeh Publications (In Persian)

  Blakey, Norman. (2013). Social research design. (Translator: Hasan Chavoshian). Tehran: Ney Publishing (In Persian)

  Blumer, Herbert J. (1969). Symbolic Interactionism: Perspective and Method. N. J: Prentice-Hall Inc inc

  Bressler, Charles. (2014). An introduction to the theories and methods of literary criticism. (Translator: Mostafa Abedini Fard). Tehran: Nilofar (In Persian)

  Delaney, Tim. (2008). Classical theories of sociology. (Translators: Behrang Siddiqi and Vahid Toloui). Tehran: Ney (In Persian)

  Fields, Jessica, Martha Copp, and Sherryl Kleinman. (2006). “Symbolic Interactionism, Inequality, and Emotions.” Pp. 155-178 in Handbook of the Sociology of Emotions, edited by Jan E. Stets and Jonathan H. Turner. New York: Springer.

  Jalali Naini, beautiful. (2003). Iranian women's movement and the connection with the project of establishing democracy. Women's Monthly, No. 103, September 2013, pp. 52-7 (In Persian)

  Janalizadeh, choubbasti; Alivardinia, Akbar and Farzbad, Mohammad Mahdi. (2017). Sociology of collective memory: paradigmatic or non-paradigmatic field of study? Culture Strategy, No. 40, pp. 37-70 (In Persian)

  Knoblauch, Hubert. (2012). Basics of sociology of knowledge. (Translator: Karamatullah Rasakh). Tehran: Ney (In Persian)

  Loseke, Donileen R. (1992). Battered Women and Shelters: The Social Construction of Wife Abuse. Albany: State University of New York Press.

  Lowenthal, D. (1998). The Heritage Crusade & the Spoils of History. Cambridge: Cambridge University Press

  Mills, Trudy, and Sherryl Kleinman. (1988). “Emotions, Reflexivity, and Action: An Interactionist Analysis.” Social Forces 66: 1009–1027.

  Mirabedini, Hassan. (2010). One hundred years of story writing in Iran. Tehran: Cheshmeh (In Persian)

  Morse, J. M., and Richards, L. (2002). Qualitative Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

  Olick, J.K. & Levy, D. (1997). Collective Memory and Cultures Constraint: Holocaust Myth and Rationality in German Politics. American Sociological Review, No 62

  Parsipur, Shahrnoush. (2012). Report of a life. Stockholm: Baran Publishing (In Persian)

  Parsipur, Shahrnoush. (2008). Asiyeh between two worlds. Stockholm: Baran Publishing (In Persian)

  Parsipur, Shahrnoush. (1997). Shiva. Stockholm: Baran Publishing (In Persian)

  Parsipur, Shahrnoush. (1992). Blue mind Stockholm: Baran Publishing (In Persian)

  Parsipur, Shahrnoush. (1989). Tuba and the meaning of the night. Tehran: Cheshmeh Publishing (In Persian)

  Parsipur, Shahrnoush. (1977). Crystal pendants. Stockholm: Baran Publishing (In Persian)

  Parsipur, Shahrnoush. (1976). Dog and long winter. Stockholm: Baran Publishing (In Persian)

  Rothenberg, Bess. (2003). ‘We Don’t Have Time for Social Change’: Cultural Compromise and the Battered Woman Syndrome.” Gender and Society 17: 771–787.

  Schwartz, B. (2000). Abraham Lincoln & Forge of National Memory. Chicago: Chicago University Press

  Sharon, Joel. (2018). Ten questions from the perspective of sociology. (Translator: Manouchehr Sabouri). Tehran: Ney (In Persian)

  Strauss, Anselm and Corbin, Juliet. (2008). The principles of qualitative research method: the basic theory of procedures and methods. (Translator: Buyuk Mohammadi). Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies (In Persian)

  Tamimdari, Ahmad; Shaukti, Ayat and Azadi, Sakineh. (2023). A narratological analysis of the collection of stories of Hanging Crystals by Shahrnoush Parsipour based on the theory of Gerage Genet. Journal of fiction literature, volume 12, number 1, pp. 51-76 (In Persian)

  Tanhaei, H.A. (2017). Sociology of knowledge and epistemology of theory. Tehran: Bahman Borna (In Persian)

  Taslimi, Ali. (2011), literary criticism, literary theories and their application in Persian literature. Tehran: Ame (In Persian)