نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گروه‏های اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه زنجان، ایران

چکیده

این پژوهش با تأکید بر آگاهی و موانع تحول آن به چرایی استمرار نابرابری جنسیتی در آثار شهرنوش پارسی‌پور پرداخته است. آثار پارسی‌پور که رمان‌هایی مبتنی بر تاریخ اجتماعی ایران هستند و مسائل زنان یکی از محورهای اصلی در این رمان‌ها می‌باشند، جامعه‌آماری را تشکیل دادند و بینش حاکم بر این پژوهش متأثر از لوکاچ و مانهایم بود. روش پژوهش، نظریه‌ی زمینه‌ای بود و نتایج نشان داد که مقدس‌سازی توهم با زیرمقوله‌های توهم‌سازی، سوگیری شناختی و مقدس‌سازی، مقوله‌ی وسوسه‌ی ثبات و سقوط قدرت اندیشه با زیرمقوله‌های انجماد فکری، ترس از آگاهی و اصرار به ندانستن، مقوله‌ی روایت‌های تاریخ‌ساز با زیرمقوله‌های پایبندی به اشتباه جمعی و پذیرش تاریخ مخدوش و درنهایت، مقوله‌ی بازتولید زنجیرهای اسارت فکر با زیرمقوله‌های درگیری‌های خودساخته‌ی زنان و مشغله‌های سطحی آن‌ها موانع تحول آگاهی و در نتیجه، رکود آگاهی و استمرار نابرابری جنسیتی هستند که در بسیاری مواقع این نابرابری جنسیتی توسط زنان طبیعی بازنمایی می‌شود و رکود آگاهی جنسیتی بر اساس معرفت عامیانه بستر اصلی بازتولید نابرابری جنسیتی به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات