نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

اهمیت آشنایی با ویژگی‌های فرهنگی، در راستای تحقق ارتباطی صحیح و کارآمد، از دهه هفتاد میلادی به حوزه آموزش زبان انگلیسی راه یافته‌است. محققان بسیاری این رویکرد را با جنبه‌های ایدئولوژیک این زبان و امپریالیسم فرهنگی همسو می‌دانند و معتقدند که تمرکز بیش از حد بر فرهنگ کشورهای انگلیسی زبان نتنها زبان‌آموزان را در معرض تضاد هویتی قرار می‌دهد، بلکه آنان را به دور شدن از ریشه‌های فرهنگ ملی‌ کشورشان سوق می‌دهد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی ماکسیم‌هایی پرداخته ‌است که معلمان زبان انگلیسی را به سمت تدریس موضوعات فرهنگی گنجانده‌شده در کتاب های بین‌المللی آموزش زبان انگلیسی سوق می‌دهند. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با شش معلم زبان انگلیسی و نیز توزیع پرسشنامه باز بین ایشان جمع‌آوری شده‌اند و با روش تحلیل تماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که «افزایش مشارکت زبان‌آموزان»، «مطابقت با روش تدریس کتاب» و «توجه به نیاز‌های زبان‌آموزان» ماکسیم‌هایی هستند که معلمان را به عنوان کردن موضوعات فرهنگی گنجانده‌شده در این کتاب‌ها سوق می‌دهند. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که «آموزش معلمان»، «الزامات موسسات» و «نداشتن دید منتقدانه» در تبیین ماکسیم‌های معلمان نقش موثری دارند. بر این اساس، نیاز به تمرکز بر آموزش منتقدانه در دوره های آموزشی معلمان و تدوین کتاب‌های داخلی با هدف حفظ و ترویج فرهنگ ملی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

#این مقاله با عنوان منابع ماکسیم‌های معلمان زبان انگلیسی در رابطه با تدریس فرهنگ آمیخته با این زبان فارسی ندارد #