نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. (نویسنده مسئول*)

3 استاد جامعه شناسی و عضو هیات علمی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

کشور ایران با دارا بودن یازده بندر استراتژیک ، سهم گسترده‌ای از کشتیرانی تجاری، نظامی و مسافری را در دنیا از آن خود کرده است ؛ لذا ضروری است تمهیدات مناسبی در جهت ایمنی کشتیرانی در این کشور اتخاذ گردد . این پژوهش به دنبال تحلیل تجربی از تأثیر راهبردهای روابط عمومی در ارتباطات ایمن کشتیرانی می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع کیفی و کمی است. در بخش کیفی از ابزار مصاحبه استفاده شده است و در همین راستا با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه گردید و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای ، کدگذاری داده ها انجام شد و ابعاد و مولفه های بخش کیفی به شرح موارد زیر شامل مشکلات دریانوردان، مسئولیت در قبال سهامداران، مدیریت سوانح دریانوردی، مدیریت بحران سوانح دریایی، حفاظت از منافع، تقاضا برای دریانوردی، فرهنگ دریایی، کاهش دغدغه دریانوردان، فرهنگ دریانوردی و ارتقاء کیفیت آموزش دریانوردان شناسایی شدند. در بخش کمی نیز با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته که از بخش کیفی حاصل شد ؛ پس از ارائه فرضیه ها، با توجه به نتایج بخش کیفی ،به ارزیابی فرضیه های تحقیق پرداخته شد ؛ و همچنین از طریق نرم افزار اس پی اس اس داده های به دست آمده در بخش کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضمنا با استفاده از آزمون رگرسیون خطی، فرضیه ها مورد بررسی شدند و در نتیجه همه فرضیه های پژوهش تایید گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات