نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه یاسوج،یاسوج،ایران

2 کارشناس ارشد فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

سؤالی که ذهن افلاطون و رورتی را به تقلا می‌اندازد؛ این است که شعر و شاعری یا فلسفه و فیلسوف، کدام‌یک تأثیر بیشتری بر تربیت فکری و عملکرد اتوپیا دارند؟ اتوپیای افلاطونی بر پایه معیارهای عقلانی؛ اتوپیایی می‌باشد که حاکمان آن فیلسوفانند نه شاعران و اتوپیای رورتی که آیرونی‌های آن ادیبان و شاعران‌اند نه فلاسفه. افلاطون و رورتی صحبت از اتوپیایی می‌کنند که یکی شاعران را به آن راه نمی‌دهد و دیگری فلاسفه را؛ افلاطون متفکر یونانی اتوپیایی را ترسیم کرده که با نگاه منفی به شعر و شاعری و نگاه مثبت به فلسفه و فلسفه ورزی گره‌خورده است، فیلسوف پهن شانه یونان حکم به نفی شعر و اخراج شاعران از شهر می‌دهد و ازاین‌جهت حضور شعر و شاعران برای اتوپیا غیرضروری است. وی از «تعارض دیرینه» میان شعر و فلسفه سخن گفت و شعر را از قلمرو «مثل» و «خیر» بیرون‌راند، چراکه شعر و شعر سرایی انسان را با واقعیاتی درخور زندگی راستین روبه‌رو نمی‌کند، ازاین‌رو؛ هومر را از مدینه خود بیرون می‌کند تا تکلیف دیگر شاعرانی که مرتبه‌ای پایین‌تر از او دارند را روشن سازد. تأثیر شگرف شعر بر شعور آدمی را نمی‌توان به‌آسانی انکار کرد اما باید دقت کرد برای تربیت نفس آدمی و صلاح مدینه کدام شعر کارآمد است و کدام باعث گمراهی.
ازنظر رورتی، تنها کاری که از فلسفه می‌توان انتظار داشت این است که شهرت اخلاقی در یک جامعه را به‌صورت نظام‌مند خلاصه کند. رورتی فیلسوف پست‌مدرن و افلاطون فیلسوف یونان باستان راه‌های متشابه و متفاوتی در شکل‌گیری اتوپیا دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آذرنگ، عبدالحسین، ) 1390 (، باب آشنایی با ریچارد رورتی، تهران: انتشارات جهان کتاب.
 ابراهیم پور، داوود، ) 1388 (، بررسی تطبیقی اتوپیا در اندیشههای اجتماعی افلاطون، ابونصر فارابی
و کارل مارکس. جامعه شناسی سال اول، شماره 3، ص 110 - 91 .
 اسماعیل زاده برزی، علیرضا، ) 1391 (، دشمنان جمهوری، بررسی علل اصلی اخراج شاعران از
آرمان شهر افلاطونی غرب شناسی بنیادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 اصغری، محمد، ) 1387 (، تلاقی پراگماتیسم و پست مدرنیسم در فلسفه ی ریچارد رورتی، معرفت
فلسفی، ش 2 .
 افلاطون، ) 1350 (، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی .
 ----- ( ،- - - - - 1356 (، جمهوری، ترجمه فواد روحانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 ----- ( ،- - - - - 1360 (، جمهوری، ترجمه فؤاد روحانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 ----- ( ،- - - - - 1383 (، جمهور، ترجمۀ فؤاد روحانی، چاپ نهم، تهران: علمی و فرهنگی.
 اکرمی، موسی؛ محمودی، محسن. ) 1388 (، ریچارد رورتی از نوع عمل گرایی ضد مابعدالطبیعه تا
طرد فلسفه، متافیزیک، شماره 3 و 4، ص 43 .
 باقری، خسرو و خوش خویی، منصور، ) 1381 (، انسان از دیدگاه پراگماتیسم جدید )ریچارد رورتی(،
تهران: سال دوازدهم، شماره ،» فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا « 42 ، ص 15 .
 جعفری، سیده اعظم، مجتبی حسیم نیا کلور، ) 1366 چارچوبی برای تحلیل آیرونی از نگاه « ،)
محمد یعقوبی ص ،» ریچارد رورتی در اثر نمایشی با نگاهی بر نمایشنامه 49 - 28 .
 جوادی، حسن، ) 1384 ( تاریخ طنز در ادبیات فارسی. تهران، انتشارات کاروان .
 حائری یزدی، ) 1994 (، حکمت و حکومت، انتشارات شادی، انگلیس.
 حسینی، علی، ) 1391 (، بررسی رابطه متقابل فلسفه و تغییرات اجتماعی از دیدگاه ریچارد رورتی و
هگل. پایاننامه دکتری، رشته فلسفه دانشگاه اصفهان.
 خاتمی، سید محمد، ) 1380 (، از دنیای شهر تا شهر دنیا، تهران: نشر نی، چاپ دهم.
 دادخواه، میثم، ) 1397 (، مؤلفههای رویکرد انتقادی افلاطون نسبت به شعر و شاعران، شماره 4 ،
ص 104 - 105 .
 دریدا و دیگران، ) 1385 (، دیکانستراکشن و پراگماتیسم، ترجمه شیوا رویگران، تهران: گام نو.
 راسل، برتراند، ) 1365 (، تاریخ فلسفه غرب، بندری، دریا، تهران: نشر پرواز.
 رورتی، ریچارد، ) 1384 (، فلسفه و امید اجتماعی، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، نگار نادری، تهران:
نشر نی.
بررسی تطبیقی آرمان شهر در اندیشه افلاطون و رورتی 2۶7
 --------- ( ،- - - - - - - - - 1388 (، اولویت دموکراسی بر فلسفه، ترجمه ی خشایار دیهیمی. چاپ دوم. تهران:
طرح نو.
 سلیمانی، بلقیس، ) 1379 (، هنر و زیبایی از دیدگاه افلاطون، تهران، موسسه انتشاراتی گوهر
منظوم.
 شجیرات، سکینه، ) 1399 (، پدیده خشونت در فلسفهی رورتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته
فلسفه دانشگاه یاسوج
 عنایت، حمید، ) 1351 (، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
 قادری، حاتم و همکاران، ) 1390 (، اندیشه آرمان شهری در جمهور افلاطون؛ تفاوت و تمایزها،
پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره 1، ص 135 - 117 .
 قائمی، فرزاد، ) 1387 (، افلاطون و نظریههای دوگانه ی او دربارهی شعر، فصلنامه تخصصی ادبیات
فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ص 150 .
 نیچه، فریدریش ویلهلم، ) 1358 (، فراسوی نیک وبد، پیش درآمد فلسفه آینده، ترجمه داریوش
آشوری، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ ها، تهران.
 Halliwall, Stephen, “Plato”, in a Companion to Aestetics, D. Cooper: Blackwell, 2009.
 Rorty Richard (1989) Consequences of Pragmatism. University of Minnesota press,
 Rorty, R. (1991). Objectivity, Relativism and Truth: Philosophical Papers I. Cambridge: Cambridge University Press.
 Rorty. R (1989) Contingency, irony, and solidarity. Cambridge: Cambridge University Press.