نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی تربیت مدرس

چکیده

مطالعات فرهنگی بعد از ظهور در بیرمنگام، رابطه‌ای پیچیده با سایر رشته‌ها داشت و خود را ذیل هیچ یک از رشته‌های تعریف‌شده‌ی دانشگاهی تعریف نکرد. اما شاید این رابطه‌ پیچیده و پرتنش، به اندازه‌ی رشته‌ی «تاریخ» پرابهام نبوده است. درون رشته‌ی تاریخ نیز مناقشات نظری - فلسفیِ بیشماری وجود داشته‌اند و نحله‌های گوناگونی سعی کرده‌اند تعاریف متفاوتی از تاریخ و چیستی آن به دست دهند. تاریخ در معنای رانکه‌ای آن چیزی جز بیان گذشته «آنگونه که واقعاً روی داده» نبود. اما با پیشرفت دانشگاهی و آکادمیک تاریخ نیز مجادلات درونی آن نیز افزایش پیدا کرد. تاریخ‌نگاری آنال، تاریخ روایتی و تاریخ فرودستان نمونه‌های از این تحولات بودند. از سوی دیگر، مطالعات فرهنگی به مثابه «رشته‌ای رادیکال» که داعیه‌ی مداخله‌ی سیاسی نیز دارد، نتوانست نسبت روشنی با رشته‌ی تاریخ ایجاد کند. در این مقاله کوشش شده است رابطه‌‌ی تاریخ با مطالعات فرهنگی توضیح داده شود. در گام نخست به دو مفهوم اصالت تاریخ و تاریخ‌بنیادی پرداخته می‌شود و در گام بعدی به این نکته اشاره می‌شود که چگونه و در چه روند تاریخی باب «تفسیر» در تاریخ باز شد. در قدم به تحولات «آنال» در فهم از تاریخ اشاره می‌شود و سپس به مسئله‌ی بازگشت به روایت و چرخش زبانی اشاره می‌شود. در گام بعدی نشان داده می‌شود که چرخش زبانی چگونه توانست «فریادها» برای دادن روایت و صدا به صداهای خاموش شده را محقق کند. در نهایت این مدعا اقامه می‌شود که تاریخ به مثابه «تاریخ بزنگاهی» یا «تاریخ همایندی» می‌تواند بسنده‌ترین فهم را با مطالعات فرهنگی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 •  

  • آشتیانی، منوچهر (1391) جامعه‌شناسی تاریخی، تهران، پژوهشگاهِ علومِ انسانی و مطالعات فرهنگی

   اتابکی، تورج (1400) تاریخ فرودستان: جستارهایی در تاریخ اجتماعی کارگری و ملی ایران، ترجمه یوسف صفاری، تهران، تشر چشمه

  ، گ‍ای‍ات‍ری‌ چ‍اک‍راورت‍ی‌ (1397) آیا فرودست می‌تواند سخن بگوید؟ ترجمه‌ی ایوب کریمی، تهران، نشر فلات

  استنفورد، مایکل (1382) درآمدی بر فلسفه تاریخ، ترجمه احمد گل‌محمدی، تهران، نشر نی

  آقاجانزاده (1400) مطالعات فرهنگی در ایران: هم‌آیندی‌های یک سیاست دانش، تهران، گام نو

  آقاجری، سید هاشم (1396) «رهیافت پست‌مدرنیستی به تاریخ : هایدن وایت» در دو فصلنامه علمی-تخصصی خردنامه، بهار و تابستان، شماره 18، صص 13-33

  ایگرز، گئورگ جی (1396) تاریخ‌نگاری در قرن بیستم از عینیت علمی تا چالش پسامدرن، ترجمه محمد ابراهیم باسط، سمت، تهران

  برک، پیتر (1393) انقلاب تاریخی فرانسه: مکتب آنال 1929-1989، ترجمه‌ی محمد جواد عبداللهی، تهران، نشر علم

  برودل، فرنان (1372)، سرمایه‌داری و حیات مادی: 1400-1800، ترجمه‌ی بهزاد باشی، با مقدمه‌ی پرویز پیران، تهران، نشر نی

  پاینده، حسین (1397) نظریه و نقد ادبی، جلد 1، تهران، سمت

  تامس، برانوِن (1400) روایت: مفاهیم بنیادی و روش‌های تحلیل، ترجمه‌ی حسین پاینده، تهران، انتشارات مروارید

  تامپسون، ادوارد پالمر (1396) تکوین طبقه‌ی کارگر، ترجمه‌ی محمد مالجو، با مقدمه‌ی یرواند آبراهامیان، تهران، نشر آگاه

  جنکینز، کیث (1393) بازاندیشی تاریخ، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران، آگه

  رحمانیان، داریوش (1386) «پیدایشِ تاریخِ اجتماعی» در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 12، ص. 4- 13

  رضایی، محمد و آقاجانزاده، هادی (1394) «تحلیل همایندی: گامی به فراسوی دوآلیسم نظریه / روش در مطالعات فرهنگی» در جامعه‌شناسی تاریخی، دوره‌ی 7 ، شماره‌ی 1، ص 1-32

  ساندلین، بو (1395) تاریخ مختصر اندیشه‌های اقتصادی، ترجمه حمیدرضا ارباب، تهران، نشر نی

  قانعی راد، محمد امین و طلوعی، وحید (1387) «چرخش‌های روش‌شناختی در علوم انسانی» در فصلنامه علمی-پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، سال 14، شماره 57، صفحات 53-74

  کار، ادوارد هالت (1351) تاریخ چیست، ترجمه حسین کامشاد، تهران، انتشارات خوارزمی

  کلارک، الیزابت آن (1401) تاریخ، متن، نظریه: مورخان و چرخش زبانی، ترجمه‌ی سید هاشم آقاجری، تهران، انتشارات مروارید

  گرین، آنا و تروپ، کاتلین (1400) خانه‌های تاریخ، ترجمه‌ی بهزاد کریمی، تهران، نشر مرکز

  گرین، کیت و لیبهان، جیل (1383)، درسنامه نظریه و نقد ادبی، زیر نظر حسین پاینده، تهران، نشر روزنگار

  لوویت، کارل (1397) معنا در تاریخ، ترجمه سعید حاجی ناصری و زانیار ابراهیمی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی

  ماینکه، فریدریش (1400) تاریخ‌بنیادی، ترجمه عباس زریاب خویی، تهران، خوارزمی

  مانزلو، الن (1394) واساخت تاریخ، ترجمه‌ی مجید مرادی سه ده، تهران، پژوهشکده تاریخ اسلام

  محمدی، جمال و محمودی، جهانگیر (1397) روایتِ تاریخ در مطالعات فرودستان (استراتژی‌ها و سیاست نوشتارِ تاریخِ فرودستان) در «مطالعات جامعه شناختی»، دوره 25، شماره 2، ص 457-479

  مورتون، استیون (1392) گایاتری چاکراورتی اسپیواک، ترجمه نجمه قابلی، تهران، بیدگل

  نجف زاده، رضا (1401) «اسپیواک و مطالعات فرودستان فراسوی فوکو: بررسی انتقادی کتاب آیا فروست می‌تواند سخن بگوید؟» در پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال 22، شماره‌ی 8، آبان، ص 357-382

  هال، استوارت (1396) معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی، ترجمه احمد گل‌محمدی، تهران، نشر نی

  هال، استوارت (1386) « مطالعات فرهنگی و میراث‌های نظری آن»، ترجمه‌ی محمد رضایی در مطالعات فرهنگی: دیدگاه‌ها و مناقشات، تهران، جهاد دانشگاهی  

  هرمن، پل (1399) هیدن وایت، ترجمه‌ی محمد غفوری، آوند دانش، تهران

  یانگ، رابرت (1390) اسطوره‌ی غرب و نوشتن تاریخ، ترجمه جلیل کریمی و کمال خالق پناه، تهرانریال پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

  یانگ، رابرت (1391) درآمدی اجمالی بر پسااستعمارگری، ترجمه‌ی فاطمه‌ی مدرسی و فرح قادری، تهران، پژوهشکده‌ی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  Abazari, Arash (2020) Hegel’s Ontology of Power: The Structure of Social Domination in Capitalism, Cambridge, Cambridge University Press

  Ankersmit, Frank (2013) “Historical Experience beyond the linguistic turn” in Nancy Partner and Sarah Foot (eds.) The Sage Handbook of Historical Theory, London, Sage Publications pp 424-438.

  Ashtiani, Manouchehr (2012) Historical Sociology, Tehran; Institute for Humanities and Cultura Studies

  Atabaki, Touraj (2021) History of the Subaltern, Tehran, Cheshmeh

  Aghajanzadeh, Hadi (2021) Cultural Studies in Iran, Tehran, Gam-e Now

  Aghajari, Seyyed Hashem (2017) “A post-modernist approach to history: Hayden White” in Kherad Nameh, number 8, pp 13-30

  Braudel, Fernand (1973) Capitalism and Material Life: 1400-1800 , Harpercollins

  Burke, Peter (2015) The French Historical Revolution: The Annales School, Polity

  Carr, E. H. (1967) What is History, Vintage Press  

  Clark, A. Elisabeth (2004) History, Theory, Text, Cambridge, Harvard University Press

  Eliaeson, Sven (1990) “Influences on Max Weber’s Sociology” in Acta Sociologica, Vol. 33, No 1, pp 15-30

  Grossberg, Lawrence (2019) “Cultural studies in search of a method, or looking for conjunctural analysis” in New formations: a journal of culture/theory/politics, Volume 96-97, 2019, pp. 38-68

  Grossberg, Lawrence (2006) Does cultural studies have future? Should it? (Or what’s wrong with New York) Cultural Studies Vol. 20, No. 1 January, pp. 1 -32

  Ghaeni Rad, Mohammad Amin and Tolooei, Vahid (1999) “Methodological Turns in Human Sciences”  Human Sciences methodology, No 57 pp 53-74

  Green, Anna and Troup, Kathleen (1999) The Houses of History: A Critical Reader in Twentieth-Century History and Theory, New York University Press

  Green, Keith and LeBihan, Jill (1995) Critical Theory and Practice: A Coursebook: A Coursebook, Routledge

  Hall, Stuart (1990) “The Emergence of Cultural Studies and the Crisis of the Humanities” in The Humanities as Social Technology, October, Vol. 53, pp. 11-23

  Hall, Stuart)1979( The Great Moving Right Show, Marxism Today, 10 p 14-20.    

  Hall, Stuart (2021) “Marx’s Notes on Method: A “Reading” of the “1857 Introduction” in Gregor McLennan (ed.) Stuart Hall: Selected Writing on Marxism, Durham and London, Duke University Press, pp. 19-62.

  Hall, Stuart (1982) “The rediscovery of ideology: return of the suppressed in media studies” in Michael Gurevitch, Tony Bennett, James Curran and Janet Woollacott (eds.) Culture, Society and the Media , London, Routledge pp. 52-87.

  Hall, Stuart (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Sage Publications

  Hall, Stuart (1992) “Cultural Studies and its theoretical legacies” in m L.Grossberg et al. (eds), Cultural Studies, London: Routledge

  Iggers Georg (1983) The German Conception of History, Connecticut , Wesleyan University

  Iggers, Georg (1997) Historiography in the twentieth century: From Scientific objectivity to postmodern challenge, Wesleyan University Press, Hanover

  Jenkins, Keith (1991) Re-thinking history, London and New York, Routledge

  Jenkins, Keith (2003) Rethinking History, Routledge 

  Jessop, Bob (2012) “Leftist Strategy” ’in Transform! European Journal for Alternative Thinking and Political Dialogue (October), pp. 9-17. Available at: http:// www.transform-network.net/uploads/media/2012-10-engl-journal.pdf

  Koivisto, J. and Lahtinen, M. )2012( "Conjuncture, polico-historical', Historical Materialism, 20(1): 267-277, Leiden: Koninklijke Brill NV.

  Koselleck, Reinhart (1995) Futures past, New York, Columbia University Press

  Poster, Mark (1974) “Althusser on History Without Man” in Political Theory, Vol. 2, No. 4 393-409. 

  Lowith, Karl (1949) Meaning in History:  The Theological Implications of the Philosophy of History, The University of Chicago Press

  Margaret C. Jacob and Ira Katznelson (1995) Agendas for Radical history (1995) Critical Inquiry, Volume 21, Number 2

  Munslow, Alan (2006) Deconstructing History, Routledge  

  Meinecke, Friedrich (1959) Die Entstehung des Historismus, Oldenbourg

  Mohammadi, Jamal and Jaahangir, Mahmoudi (2018) « Narrating History in Subaltern Studies” in Sociological Studies No 2, pp 457-479  

  Morton, Stephen (2007) Gayatri Spivak: Ethics, Subalternity and the Critique of Postcolonial Reason, Polity Press

  Najafzadeh, Reza (2021) “Spivak and Subaltern Studies beyond Foucault” in Critical Study of texts and programs in human sciences no 8 pp 357-382

  Paul, Hermann (2011) Hayden White, Polity Press

  Payandeh, Hossein (2018) Theory and literary criticism, Tehran, SAMT  

  Simiand, François (1985) “Historical Method and Social Science” in Review (Fernand Braudel Center), 9, No. 2 (Fall) pp. 163-213

  Rahmanian, Daryoush (2006) “The emergence of social history” in History and Geography Book, No 12, pp 4-13

  Rezaei M, Aghajanzadeh H. Conjunctural Analysis: beyond the Theory/Method Dualism in Cultural Studies. JHS 2015; 7(1) :1-36

  Rodman, Gilbert B. (2013) “Cultural Studies and History” in Nancy Partner and Sarah Foot (eds.) The Sage Handbook of Historical Theory, London, Sage Publications, pp. 342-354.

  Sandelin Bo (2008) A Short History of Economic Thought, London

  Spivak, Gayatri Chakravorty (2010) Can the Subaltern Speak? Reflections on the History of an Idea, Columbia University Press

  Stanford, Michael (1998) An introduction to the Philosophy of History 1st Edition, Willey Blackwell

  Stone, Lawrence (1979) “The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History” in Past & Present, No. 85, pp. 3-24.

  Thompson, Bronwen (2015) Narrative, the basic, Routledge

  Thompson, E. P. (1966) The Making of the English Working Class, Vintage Press

  Young, Robert (2004) White Mythologies, Routledge

  Young, Robert (2003) Postcolonialism: A Very Short Introduction, Oxford Publication

  White, Hayden (1975) Metahistory, Baltimore, The John Hopkins University Press

  White, Hayden (1985) Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism, Baltimore, The John Hopkins University Press