نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکترای ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

چکیده

نسبت شبکه‌های اجتماعی و حوزه عمومی یکی از مباحث پردامنه در حوزه مطالعات شبکه‌های اجتماعی است. مسئله اصلی در این پژوهش، نسبت پلتفرم گفت‌وگو محور کلاب هاوس با حوزه عمومی است. برای تببین این موضوع، یکی از اتاق‌های کلاب ایرانی «جدال داغ» در کلاب هاوس، به عنوان نمونه انتخاب و داده‌ها با تکنیک مشاهده مستقیم جمع‌آوری شدند و کنش ارتباطی و گفت‌و‌گوهای کاربران حاضر در این اتاق، با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که «ایجاد دوقطبی و غیریت سازی، کنایه‌زدن، برچسب‌زدن،‌‌ ترجیح منافع شخصی بر جمعی و تهدید به افشاگری» از مهمترین مصادیق کنش غیر ارتباطی و «ایجاد فضای باز گفتمانی، دعوت به بحث منطقی،‌ رعایت انصاف، پذیرش خطا، استفاده از تعابیر محترمانه، رعایت نوبت در گفت‌وگو و هدایت گفت‌وگو» از مهمترین مصادیق کنش معطوف به تفاهم توسط کاربران است. یافته‌های تحقیق همچنین نشان می‌دهد، گفت‌وگوی عقلانی- انتقادی کاربران با ویژگی‌هایی نظیر ««بیان استدلال، ارائه شواهد، استفاده از آمار و بیان راه‌حل» تعریف می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
اندرو، ادگار. (1395). مفاهیم کلیدی در اندیشه هابرماس. (محمد. غلامی، مترجم) تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
توماسن، لاسه. (1397). معمای هابرماس. (محمد. غلامی، مترجم) تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
پیوزی، مایکل. (1393). یورگن هابرماس. (احمد. تدین، مترجم) تهران: انتشارات هرمس.
خانیکی،‌ هادی. عزیزی. اتابک و دیگران (1396). تحلیل وضعیت شبکه‌های مجازی در ایران با رویکرد حوزه عمومی هابرماس. فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، 18.
خجیر، یوسف. (1396). جامعه شبکه‌ای شده. پایان‌نامه دکترا. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
شیخ انصاری، مهین. (1399). شبکه‌های اجتماعی مجازی و نظم اخلاقی گفت‌وگو در جامعه ایران. تهران: جامه‌شناسان.
فاضلی، اصغر و واعظی. فائزه (1389). دیالوگ، دیالکتیک، امتزاج افق‌ها. دو فصلنامه فلسفی شناخت, 62/1، صص. 214-189.
فلیک، اووه. (1393). درآمدی بر تحقیق کیفی. (هادی. جلیلی، مترجم) تهران: نی.
کرمانی، حسین. (1400). جزیره سرگردانی. تهران: لوگوس.
کوهن، جین. (1383). حوزه عمومی، رسانه‌ها و جامعه مدنی. فصلنامه رسانه، ص. 45-68.
گل محمدی، احمد. (1386). گفت‌وگو در فضای مجازی. پژوهش علوم سیاسی. صص 165-177.
مهدیزاده، سید محمد مهدی. (1389). نظریه‌های رسانه؛ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری.
ویت، ویلیام اوث. (1393). هابرماس؛‌ معرفی انتقادی. (لیلا. جوافشانی و حسن. چاوشیان، مترجم) تهران: نشر اختران.
هابرماس، یورگن (1388). دگرگونی ساختاری حوزه عمومی. (جمال. محمدی، مترجم) تهران: نشر افکار.
هابرماس، یورگن (1392). نظریه کنش ارتباطی. (کمال. پولادی، مترجم) تهران: نشر مرکز.
 
 

Andrew, Edgar.(1395). Habermas: The Key Concepts,(M.Gholami, Trans) Tehran: Donya-e-Eqtesad

 publication (In Persian)
Cohen, Jane.(1383). Public Sphere, Media and Civil Society, Media Quarterly, p 45-68 (In Persian)
Erickson, L. B. (2011). Social media, social capital, and seniors: The impact of Facebook on bonding and bridging social capital of individuals over 65.
Flick, Uwe.(1393). An introduction to qualitative research, (H.Jalili, ) Ney:Tehran (In Persian)
Golmohamadi, Ahmed .(1386). Dialouge in virtual space, Political Science Research Quarterly, p 177-165(In Persian)
Habermas, Jürgen. (1388). THE THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION. (J. Mohamadi, Trans.) Tehran: Afkar publication (In Persian)
Habermas, Jürgen. (1392). The Structural Transformation of the Public Sphere. (K.Pouladi, Trans). Tehran: Markaz publication (In Persian)
Habermas, Jürgen. (1987). THE THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION. (T. McCarthy, Trans.) Boston: Beacon Press.
Habermas, Jürgen. (1991). The Structural Transformation of the Public Sphere. (T. Burger, Trans.) Cambridge, Massachusetts: The M IT Press.
Harrison Rainie, Barry Wellman. (2014). Networked: The New Social Operating System. The MIT Press.
Hague, B. N., & Loader, B. D. (Eds.). (2005). Digital democracy: Discourse and decision making in the information age. Routledge.
Khaniki, Hadi, Aizi, Atabak. (1396). The situational Analysis of virtual social networks in Iran by Habermasian’s public sphere Approach,. Culture-Communication Studies Quarterly, (In Persian)
Kermani, Hossein.(1400). Jazire-ye Sargardani , Tehran: logos publication(In Persian)
khojir ,Yousef .(1396). Networked society:  The role of social networks and mobile messaging software in the development of civil society in Iran, Allameh Tabatabaei University. (In Persian)
Kushin, M. J., & Kitchener, K. (2009). Getting political on social network sites: Exploring online political discourse on Facebook. First Monday.
Lewis A. Friedland, Thomas Hove, Hernando Rojas. (2006). The networked public sphere. Javnost / The Public, 13, 5-26. doi:10.1080/13183222.2006.11008922
Mansourifar, Hadi. (2021). Hate Speech Detection in Clubhouse.
Mehdizade, Syed Mohammad Mahdi.(1389), Media Theory: Common thoughts and critical views, Tehran:Hamshahri publication. (In Persian)
Papacharissi, Z. (2008). Public Sphere and Beyond 1The Virtual Sphere 2.0: The Internet, the Public Sphere and beyond.
 Piozzi, Michael, (1393). Jürgen Habermas, (A.Tadayon, Trans) Tehran, Hermes Publication(In Persian)
Outhwaite, Wiliam .(1393). Habermas: A critical troduction,(H,Chavoshiyan,Trans) Tehran: Akhtaran publication  (In Persian)
Rainie, H., & Wellman, B. (2012). Networked: The new social operating system (Vol. 10). Cambridge, MA: Mit Press.
Rheingold, H. (1993). A slice of life in my virtual community. Global networks: Computers and international communication, 57-80.
Sheikh Ansari,Mahin.(1399).The Virtual Social Networks and Moral Order of Dialouue in Contemporary Iranian Society,Jameehshenasan publication. (In Persian)
Thomassen, Lasse, (1397). Habermas : a guide for the perplexed, (M.Gholami, Trans) Tehran: Donya-e-Eqtesad publication
Vaezi, Mohamad, faeze.fazeli.(1389). DIALOUGE, Dialectic, Fusion of Horizons,  Philosophical Quarterly of Cognition, p 189-214 (In Persian)