نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی روابط عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم ارتباطات (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم ارتباطات

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده علوم ارتباطات

چکیده

هدف پژوهش پیش رو، مطالعه نحوه بازنمایی مفهوم سبک زندگی و مولفه های مرتبط با آن در محتواهای تبلیغاتی نشریافته در صفحات اینستاگرام شرکت های مطرح خودروسازی که با استفاده از روش پژوهش کیفی و با تاکید بر نشانه شناسی (رویکرد فیسک) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد، برندهای خودرویی مورد بررسی در بازنمایی مفهوم سبک زندگی مورد نظر خود به طور ویژه به صورت ضمنی بر مضمون هایی همچون "دغدغه های زیست محیطی"، "سازگاری با طبیعت"، "حفظ زمین به عنوان میراث مشترک نسل های گذشته برای آیندگان"، "نشاط، شادی، تحرک و جوانی"، "همنوع دوستی و حمایت از انسان های کم توان"، "رفاه و آسایش، امنیت و اصالت " و "زیست لاکچری" توجه کرده و به شکل هنرمندانه ای نمایش داده اند. یافته ها همچنین بیانگر تمرکز سه خودروسازی برند جهانیِ فولکس واگن، هیوندای و مزدا بر استفاده از دلالت های ضمنی و غیرمستقیم با دستمایه قرار دادن محیط زیست، طبیعت و زیبایی های آن و حیوانات است اما برند ایرانیِ بهمن بیشتر از اشاره های مستقیم و ساده به ویژگی های ظاهری و فنی نظیر قدرت، سرعت، شتاب، تعادل و ... و آپشن های مدرن محصول خود بهره گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
- افتاده، جواد (1394)، تحلیل شبکه‌های اجتماعی، تهران: انتشارات ثانیه.
- جاوت، گارث و ویکتوریا اُدانل (1390)، تبلیغات و اقناع، ترجمه حسین افخمی، تهران: انتشارات همشهری
- فیسک، جان (1385)، درآمدی بر مطالعات ارتباطی، ترجمه مهدی غبرایی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 128.
- سروی زرگر، محمد (1389)، مصرف در آگهی‌های تجاری: یک تحلیل نشانه شناختی، پژوهش‌های ارتباطی، سال هفدهم، شماره 1 پیاپی (61)، 92-59.
- عقیلی، سید وحید و مرتضی قاسم‌زاده عراقی (1394)، رسانه‌های اجتماعی؛ چیستی، کارکردها و چالش‌ها، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هشتم، شماره اول. صص 36-21.
- منتظرقائم، مهدی و علی‌اصغر سلیمانیان (1398)، روند بازنمایی سبک زندگی در سریال‌های خانوادگی- اجتماعی پربیننده سیمای ج.ا.ا، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی، دوره 26، شماره یک، صص 392-367.
- مهدوی کنی، محمد سعید (1387)، مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره یک، صص ۲۳۰ ـ 199.
- ورنر، سورین و جیمز تانکارد (1381)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
 
- Alqahtani, Alanood Jassim (2019), A Study on Social Media Advertising Influences on Car Purchases in the Kingdom of Bahrain, International Journal of Innovative Science and Research Technology, Volume 4, Issue 1, Pp: 538-542.
- Chelsea Bevins: A Visual Social Semiotic Analysis of Target’s Branding using Instagram. available at: Get Schooled: A Visual Social Semiotic Analysis of Target's Branding using Instagram (liberty.edu)
- Frantíková, Jana (2017), Language of Advertising: Analysis of Audiovisual Car Advertisements, available at: Microsoft Word - mmm2 (muni.cz)
- Gacho Segumpan, Reynaldo and Joanna Soraya Abu Zahari(2023), Mixed Methods Perspectives on Communication and Social Media Research, London and New York: Routledge. (In Persian)
- Hèléne, J. (2008). The power of visual material: Persuasion, emotion and identification. Diogenes. 55. (In Persian)
- Loov thomas & Miegel Fredrik. (1990), The Notion of Lifestyle: Some Theoretical Contributions, in: Nordicom Review, no. l, pp. 21-31. (In Persian)
- Marcella-Hood, Madeleine and Rita Marcella (2021), Purposive and non-purposive information behaviour on Instagram, Journal of Librarianship and Information Science (0), Pp:1-24. (In Persian)
- Michael E. Sobel. Lifestyle and social structure: concepts, definitions, analyses. Front Cover. Academic Press, 1981 - Social Science - 226 pages. (In Persian)
- Sarvari-zargar, Mohammad (1389), Consumption in Commercial Advertisements: A Semiotic Analysis, Journal of Communication Research, Vol. 17, No. 1 (61), Pp: 59-92. (In Persian)
- Alqahtani, Alanood Jassim (2019 ), A Study on Social Media Advertising Influences on Car Purchases in the Kingdom of Bahrain, International Journal of Innovative Science and Research Technology, Volume 4, Issue 1, Pp: 538-542. (In Persian)
- Chelsea Bevins: A Visual Social Semiotic Analysis of Target’s Branding using Instagram. available at: Get Schooled: A Visual Social Semiotic Analysis of Target's Branding using Instagram (liberty.edu) (In Persian)
- Fiske, John (1385 ), Introduction to Communication Studies, Translated by Mehdi Ghobaraee, Tehran: Bureau of Media Studies and Planning. (In Persian)
- Frantíková, Jana (2017), Language of Advertising: Analysis of Audiovisual Car Advertisements, available at: Microsoft Word - mmm2 (muni.cz) (In Persian)
- Gacho Segumpan, Reynaldo and  Joanna Soraya Abu Zahari(2023), Mixed Methods Perspectives on Communication and Social Media Research, London and New York: Routledge.
- Hèléne, J. (2008). The power of visual material: Persuasion, emotion and identification. Diogenes. 55.
- Jowett, Garth and Victoria O'Donnell ( 1390), Propaganda and Persuasion, Translated by Hossein Afkhami, Tehran: HamshahriPublications. (In Persian)
Loov thomas & Miegel Fredrik. (1990), The Notion of Lifestyle: Some Theoretical Contributions, inNordicomReview, nolpp. 21-31.
- Mahdavi Kani, Mohammad Saeed (1387), The concept of style of life and its field in social sciences, Journal of Iranian Cultural Research, Vol.1, No.1, Pp: 199-230. (In Persian)
- Marcella-Hood, Madeleine and  Rita Marcella (2021), Purposive and non-purposive information behaviour on Instagram, Journal of Librarianship and Information Science (0), Pp:1-24. (In Persian)
Michael E. Sobel. Lifestyle and social structure: concepts, definitions, analyses. Front Cover. Academic Press, 1981 - Social Science - 226 pages.
- Montazerghaem, Mehdi and Ali Asghar Soleimanian (1398), The Process Of Representation Of Lifestyle In The I.R.I.B Social -Family TV Series, Sociological Review, Vol. 26, No.1, Pp: 367-392. (In Persian)
-Oftadeh, Javad (1394), Social Networks Analysis, Tehran: Sanieh Press. (In Persian)
- Werner J. Severin and James W. Tankard (1381), Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media, Translated by Alireza Dehghan, Tehran University Press. (In Persian)