نوع مقاله : علمی

نویسنده

دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

رسانه سینما پس از پشت سر گذاشتن تجربه‌های اولیه خود تلاش کرد شیوه‌‌های گوناگونی در ساخت فیلم ایجاد کند. فیلم‌سازان برای مورد توجه قرار گرفتن آثارشان از سوی تماشاگران، هنرمندان و منتقدین در هر برهه زمانی روش‌های را در زمینه‌ روایت و ساختار تجربه کرده‌اند و در آثارشان سبک و سیاقی را پدیدار ساختند که تازگی داشت و بدیع بشمار می‌رفت. این تغییر و تحول مستمر در گذر زمان، آرمان‌خواهی ویژه‌ایی را بوجود آورده است که باعث شده سینما نزد مخاطبان همچنان هنری جذاب و نو جلوه‌نمایی کند. این رفتار در دوره‌های گوناگون بخصوص در نحوه بیانی شروع و پایان فیلم جایگاه ویژه‌‌ایی را به خود اختصاص داده که قابل بحث و مورد توجه است. هدف پژوهش حاضر کاربردی و مسئله اصلی آن واکاوی تجربه‌گرایی شروع و پایان فیلم در سه دوره کلاسیک، مدرن و پست‌مدرن است. روش‌تحقیق کیفی با رویکردی مروری بر مبنای مطالعه کتاب و اطلاعات فیلم و سینما می‌باشد. نتیجه حاصله نشان از آن دارد تجربه‌گرایی در جابجایی زمان روایی سینمای هنری یا تجاری وابسته به شروع و پایان فیلم، در سبک‌ها و دوره‌های سینمایی زیبایی‌شناسی و بیانی فیلمیک ایجاد کرده است و در جایگاه آرمانی و زنده بودن رسانه سینما نقشی اساسی و پویا داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

الستی، احمد. مهدوی، ژاله (1395). شکل‌گیری اکسپوزسیون در سه دوره کلاسیک، مدرن و پست‌مدرن/ آغاز فیلم، پایان فیلم، فصلنامه فارابی، دوره بیستم، شماره 77. صص 23-5. تابستان.
اسلامی، مجید (1386). مفاهیم نقد فیلم، چاپ سوم، تهران: نشر نی.
اسمیت، گاوین (1385). عبور از آیینه جادوی تاریخ سینما، ترجمه پرتو مهتدی. ماهنامه دنیای تصویر، شماره 22.
اوحدی، مسعود (1380). روایت سینمایی: عرصه بزرگ گفتمان زیبایی‌شناسی سینما، نشریه هنردینی، شماره 8. صص 126-121. تابستان.
براون، رویال (1377). موسیقی جدید در فیلم، ترجمه: گلناز گل صباحی، فصلنامه فارابی، شماره 28. صص 120-115.
بوردول، دیوید (1385). روایت در فیلم داستانی، ترجمه: سید علاءالدین طباطبایی، نشر فارابی، جلد اول، چاپ دوم.
پورسل، جک (1386). اولین سینما (نظریه سینما از دیدگاه افلاطون)، ترجمه: مریم صفایی، خردنامه همشهری، ش. 13 و 14.
تامسون، کریستین (1377). روش نئوفرمالیستی در نقد فیلم، ترجمه: محمد گذرآبادی، فصلنامه فارابی، شماره 31. صص 145-112.
تروبی، جان (1394). آناتومی داستان: ۲۲ گام تا استاد شدن در داستان‌گویی، ترجمه: محمد گذر‌آبادی، تهران: آوند دانش.
حاج‌آقا محمد، ج (1384). پست‌مدرنیسم و سینما، مجله فیلم، شماره 399. صص 75-72. تابستان.
حبیبی نیا، امید (1378). وانموده و ضد زیبایی‌شناسی، فصلنامه فارابی، شماره 34. صص 103-90.
خوی نژاد، غلامرضا (1380). روش‌های پژوهش در علوم تربیتی، تهران: سمت.
دهقانپور، حمید (1394). مبانی و مفاهیم در فیلم‌نامه‌نویسی، ناشر: کوله‌پشتی.
سیسکا، ویلیام چارلز (1372). مدرنیسم در سینما، مترجم: سیدعلاالدین طباطبایی، فصلنامه فارابی، شماره 19 و 18. صص 89-66. تابستان.
سیگر، لیندا (1392). فیلم‌نامه‌نویسی پیشرفته، ترجمه: عباس اکبری، ناشر: نیلوفر.
شهبازی، شاهپور (1395). آغاز ساخت دشوار، فصلنامه فارابی، شماره 77، دوره بیستم- شماره اول، صص 50-35.
شیخ مهدی، علی (1382). جستاری بر زمان در تصویر سینمایی، مجله کتاب ماه هنر، ش.61 و 62. مهر و آبان. صص 150-138.
فیلد، سید (1378). راهنمای فیلم‌نامه‌نویس، ترجمه: عباس اکبری، ناشر: ساقی.
فیلیپس، ویلیام. اچ (1394). پیش درآمدی بر فیلم، ترجمه: فتاح محمدی، ناشر: بنیاد سینمایی فارابی و انتشارات علمی فرهنگی.
کرول، نوئل (1377). روایت در سینما، ترجمه: نیک فرجام، امید، «ویژه‌نامه روایت و ضد روایت» بنیاد سینمایی فارابی.
کوری، گریگوری (1393). تصویر و ذهن. فیلم، فلسفه و علوم شناختی، ترجمه: محمد شهبا، ناشر: مینوی خرد. ‌
لاوسون، جان هاوارد (1395). نقطه اوج/ آغاز فیلم. پایان فیلم، فصلنامه فارابی، شماره 77، دوره بیستم- شماره اول. صص 289-275.
لمان، پیتر و ویلیام لور (1393). تعمق در فیلم، ترجمه: احمدی لاری، حمیدرضا، چاپ دوم، ساقی: تهران.
مک کارتی، کوین. اونداتجی، الیزابت (1388). توسعه هنرهای رسانه‌ای، ترجمه: رضازاده، طاهر، آئینه خیال، ش.12. صص 90-88.
مک‌کی، رابرت (1396). داستان/ ساختار، سبک و اصول فیلم‌نامه‌نویسی، ترجمه: محمد گذرآبادی، ناشر: هرمس.
میتری، ژان (1388). روان‌شناسی و زیبایی‌شناسی سینما، ترجمه: عظیمی، شاپور، نشر: سوره مهر.
ووگلر، کریستوفر (1387). سفر نویسنده، ترجمه: گذرآبادی، محمد، نشر مینوی خرد.
هیوارد، سوزان (1377). پسا مدرنیسم در سینما، ترجمه: اسلامی، مازیار، فصلنامه فارابی، دوره هفتم، شماره 4. صص 112-107.
یانو، درو (1391). چگونه یک پایان بزرگ برای فیلم‌نامه بنویسیم، ترجمه: گذرآبادی، محمد، نشر: ساقی
 
Alasti, Ahmadi/ Djaleh ( 1996): The formation of exposition in three classical, modern and postmodern periods / the beginning of the film, the end of the film, Farabi Quarterly, 20th volume, number 77. pp. 5-23. Summer. (In Persian)
Azar, A. S., & Hashim, A. (2014). "Towards an Analysis of Review Article in Applied Linguistics: Its Classes, Purposes and Characteristics". English Language Teaching, 7, 76-88.
Babbie, E. (2013). "Earl Babbie identifies three purposes of social-science research: exploratory, descriptive and explanatory". (2007). The Practice of Social Research. 11th edition. Belmont CA: Thompson - Wadsworth. pp. 87-89. Wadsworth: Cengage Learning.
Bordwell, David(1385). Narration in the Fiction film. Translated by: S. A. Tabatabaei. , published by Farabi. (In Persian)
Bordwell, David. Staiger, Janet. Thompson, Kristin. (1985). "The Classical Hollywood Cinem.Film Style & Mode of Production to 1960". Rovtledge & Kegan Paul PLC. First Published.
Brown, Royal (2006). New music in the film, translated by Golnaz Gol Sabahi, Farabi Quarterly, No. 28, pp. 115-120. (In Persian)
Buckland, Warren. (2009). " Puzzle Films", Blackwell Publishing: UK.
Carroll, Noël(1998). Narration in Cinema, translated by: Nik Farjam, Omid, "Special Letter on Narration and Confrontation", Farabi Cinema Foundation. (In Persian)
Chevalier, Tracy. (1997). "Encyclopedia of the essay", Fitzroy Dearborn Publishers: Chicago.
Currie, Gregory(2015). Image and Mind: Film, Philosophy and Cognitive Science, translated by: Shahba, Mohammad, published by minooye- kherad. (In Persian)
Dehghanpour, Hamid (2013). Basics and concepts in screenwriting, Publisher: Kole poshti.
Elo, Satu & Kingas, Helvi. (2007). "The Qualitative Content Analysis Process. Journal of a Advanced Nursing". 2008. Wiley online liberary.
Field, Syd(1998). The Definitive Guide to Screenwriting, translated by: Abbas Akbari, published by Saqi. (In Persian)
Green, B., Johnson, C., & Adams, A. (2006). "Writing narrative literature reviews for peer-reviewed journals: secrets of the trade", JOURNAL OF CHIROPRACTIC MEDICINE, 5(3), 101-117
Habibinia, Omid (1999). Pretense and anti-aesthetics, Farabi Quarterly, No. 34, pp. 103-90. (In Persian)
Haj Agha Mohammad( 2005): Postmodernism and Cinema, Film Magazine, No. 399, pp. 75-72. Summer. (In Persian)
Hall GM. (2003). “How to Write a Paper”. London: BMJ p. 92-8.
Hayward, Susan (1998). Postmodernism in cinema, translation: Islami, Maziar, Farabi Quarterly, 7th volume, number 4. pp. 112-107. (In Persian)
Hill, J. (1998)."Film and Postmodernism", In J Hill and P.C Grbons (Eds), The Oxford Guid to Film Studies, London: Oxford University Press.
Islami, Majid (2007). Concepts of film criticism, third edition, Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
Khoynejad, Gholamreza (2001). Research methods in educational sciences, Tehran: Samt publishing. (In Persian)
Kolker, Robert Phillip. (2006)."The Altering Eye: Contemporary International Cinema", Open book publishers.
Kovács András BÁLINT. (2007). "SCREENING MODERNISM: EUROPEAN ART CINEMA", 1950-1980. The University of Chicago press. London.
Lawson, John Howard (2017). Climax in the film/beginning of the film. The end of the film, Farabi Quarterly, No. 77, Volume 20 - No. 1. pp. 289-275. (In Persian)
Lehman, Peter . Luhr, William (2013). hinking about Movies/ Watching, Questioning, Enjoying, translated by: Ahmadi lari, Hamidreza, published by Saqi. (In Persian)
Malamud, Randy. (1989). "The Language of Modernism", Ann Arbor: UMI.
Mays, N., Pope, C., & Popay, J. (2005). "Systematically reviewing qualitative and quantitative evidence to inform management and policy-making in the health field". Journal of Health Services Research & Policy, 10, 6–20.
McCarthy, Kevin/ Ondaatje, Elizabeth (2009). Development of media arts, translation: Rezazadeh, Taher, Aine Khayal, Vol. 12. pp. 88-90. (In Persian)
McKee, Robert(2018). Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting, translated by: Ghozrabadi, Mohammad, published by Hermes. (In Persian)
McKee, Robert. (1988)."Story: Substance, Structure, Style, and the Principles of Screenwriting", Publisher: Methuen.
Mitry, Jean(2010).The Aesthetics and Psychology of the Cinema, translated by: Azimi, Shahpoor, published by Soreh Mehr. (In Persian)
Nochimson, Martha. (2016). "A Companion to WongKar - wai,Sussex: Wiley Blackwell": Loondon.
Ohadi, Massoud (2001). Cinematic narrative: the great arena of cinema aesthetic discourse, Henridini Magazine, No. 8, pp. 121-126. Summer. (In Persian)
Phillips, William H(2016). Film: An Introduction, translator: Fatah Mohamadi, published by Farabi & Elmi Farhangi. (In Persian)
Purcell, Jack (1997). The first cinema (the theory of cinema from Plato's point of view), translated by: Maryam Safa'i, Khordname Hamshahri, vol. 13 and 14.(In Persian)
Randolph, J. (2009). "A Guide to Writing the Dissertation Literature Review". Practical Assessment, Research & Evaluation, 14(13), 1-13.
Richardson, Brian. (2008). "Narrative Beginnings: Theories and Practices", University of Nebraska Press: Lincoln.
Seger, Linda(2016).Advanced screenwriting, , translated by: Abbas Akbari, , published by Nilofar. (In Persian)
Shahbazi, Shahpur (1996). The difficult beginning, Farabi Quarterly, No. 77, Volume 20-No. 1, pp. 35-50. (In Persian)
Sheikh Mehdi, Ali (2003). A research on time in cinematography, Kitab Mah Honar magazine, no. 61 and 62. October and November. pp. 138-150. (In Persian)
Siska, William Charles (2003). Modernism in cinema, translator: Seyyed Alauddin Tabatabai, Farabi Quarterly, No. 19 and 18. pp. 66-89. Summer. (In Persian)
Smit, Gavin(2005). Passing through the magic mirror of cinema history, translated by: parto Mohtadi, published by Picture World, , No. 22. (In Persian)
Smith, Evan. (1999). "Thread Structure", Journal of Film and Video (51.3-4), (P. 88-96).
Thomson, Christine (1998). The neo-formalist method in film criticism, translated by: Mohammad Ghozrabadi, Farabi Quarterly, No. 31. pp. 112-145. (In Persian)
Truby, John(2014). The Anatomy of Story: 22 Steps to Becoming a Master Storyteller, translation: Gozarabadi, Mohamad, published by Avand Danesh. (In Persian)
Vogler, Christopher(2008). The Writers Journey: Mythic Structure for Writers, translation: Gozarabadi, Mohamad, published by minooye- kherad. (In Persian)
Yano, Drew (2012). How to write a great ending for a screenplay, translated by: Ghozrabadi, Mohammad, published by Saqi. (In Persian)
Zelditch, M. (1962). "Some Methodological Problems of Field Studies", American Journal of Sociology, 67, 566-576.