نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشگاه پردیس بین المللی قشم، گروه مدیریت فرهنگی

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

صلح از قدیمی‌ترین آرمان‌های بشری است و همواره انسان‌ها چه از نظر تئوریکی و چه به لحاظ راه‌حل‌های عملی مقطعی در تلاش چاره‌جویی برای رسیدن به آن بوده‌اند. افزایش تعاملات و روابط انسانی باعث گردیده تا مفهوم صلح در حیات انسان ها با آمره شدن قواعد حقوق بشر به عنوان اولین و مهم ترین هدف به صورت فرهنگ صلح ظهور یابد. این تحقیق این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی- اکتشافی است، تلاش شده تا بر مبنای روش «داده بنیاد» در مطالعات علوم انسانی، الگوی فرهنگ صلح را متناسب با روش تحقیق و اهداف ارایه نماید. معرفی مفاهیم، مقوله و فرامقوله های رویش یافته از درون داده ها تا رسیدن به اشباع، مورد مطالعه قرار گرفت. الگوی فرهنگ صلح در ۵ طبقه اصلی با مقولات شناخت و آگاهی، مهرورزی و خردگرایی به عنوان مشخصه های فرهنگ صلح؛ عوامل تقویتی با مقولات تکنولوژی های نوین رسانه ای و مسئولیت اجتماعی؛ طبقه عوامل شکل دهنده شامل: ساختارهای فرهنگی و آموزش؛ طبقه پیامدها شامل: شهروند جهانی و امنیت پایدار و طبقه موانع شکل گیری شامل صفات ناپسند و سیاسی گرایی احصاء گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کافی، مجید و کاظمی مهرآبادی، رعنا و هوشیار آزاد (1392). «نظریه‌پردازی ایرانی در حوزه مطالعات صلح: گامی فراتر از صلح دموکراتیک»، اطلاعات سیاسی – اقتصادی سال بیست و هشتم، شماره 294.
میرکوشش، امیرهوشنگ و نوری صفا، شهرزاد (1392)، «هستی‌شناسی صلح بین‌المللی در بستر فرهنگ مدارا و صلح ایرانی»، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره 68، صص 32-7.
گودرزی، مهناز؛ کفاش نیری، محمد (1398). «جهانی‌شدن حقوق بشر: فرهنگ صلح و روابط بین‌الملل». دوفصلنامه حقوق بشر، سال چهاردهم، شماره 1، صص 32-19.
اشرافی، داریوش (1393). «تفسیر جدید از صلح و امنیت بین‌المللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی» فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42.
دانایی‌فرد، حسن (1384). تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی. دوماهنامه‌ علمی پژوهشی دانشور. دانشگاه شاهد سال 12، تیر 1384، ش 11.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل (1383)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، صفار، اشراقی.
اشرافی، داریوش (۱۳۹۳) «تفسیر جدید از صلح و امنیت بین‌المللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی» فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره ۴۲.
شفعیعی، نوذر، پایفرد، کیانوش، مرادی، مجید (۱۳۹۲) تکنولوژی ارتباطات: هویت و صلح. نشریه مطالعات میان فرهنگی، سال نهم، شماره 21.
شایسته نژاد، علی‌اکبر (1390) آسیب‌شناسی نقش الگویی رهبران جامعه در تداوم انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال هشتم شماره 27.
کفاش نیری، محمد و گودرزی، مهناز، (1398)، جهانی‌شدن حقوق بشر: فرهنگ صلح و روابط بین‌الملل. فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، شماره ۲۵.
شفیعی، نوذر، پایفرد، کیانوش، مرادی، مجید (1392) تکنولوژی ارتباطات؛ هویت صلح، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان فرهنگی، سال نهم، صفحات 9-32.
 
 
 
Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basic of Qualitative Reasearch, 3ed, Basic of qualitative research, Techniques and procedures for developing grounded theory, Thousand oask, USA: sage.
Downing, S. M. (2004). “Reliability: on the reproducibility of assessment data”, Medical Education, 38 (9), pp. 1006-1012.
Dunkel, M. (2014). Jazz-Made in Germany and the Transatlantic Beginnings of Jazz Diplomacy, in Ahrendt, R, M. Ferraguto and D. Mahiet. (eds). Music and diplomacy from the early modern era to the present. Palgrave: Macmillan.
Galtung, J. (2007).Twenty five years of peace research: Ten challenges and some responses, Journal of Peace Research, 22(2), 141-158.
Glaser, B. G. (1992). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory, Sociology Press, San francisco, University of California.
 kafi majid,ranaa kazemi mehrabadi,azad hoshyar,I(1392).ranian theorizing in the field of peace studies: a step beyond democratic peace. (In Persian)

- mir koshesh amir hoshang ,nori safa shahrzad , (1392),Ontology of international peace in the context of Iranian culture of tolerance and peace(In Persian)

- godarzi mahnaz,mohamad kafash nayeri,(1398),The Globalization of Human Rights: The Culture of Peace and International Relations(In Persian)

- ashrafi daryosh,(1393),New Interpretation on Peace and International Security and Its Influence on the National Sovereignty. (In Persian)

-danaei fard hasan,( 1384),Theorizing using an inductive approach: a fundamental theory conceptualization strategy. (In Persian)
- danaeei fard hasan,alvani mehdi ,aadel azar,(1393),Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. (In Persian)

- shafiei nozar,payfard kianosh,moradi majid ,(1392),Communication Technology: Identity and Peace. (In Persian)

-shayeste nejad ali akbar,(1390), Pathology of the exemplary role of community leaders in the continuation of the Iranian Islamic Revolution. (In Persian)
Malesevic, Sinisa (2017), The Rise of Organized Brutality, London: Cambridge University Press.
Moghadam, A., Kamalian, A., Oraei Yazadni, B., Kord, B., & Roshan, S. (2017). “Explaining and Designing an Entrepreneurial Human Resource
Richmond. P O. (2008).Peace in international relations, New York, Routledge.