نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت ،واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ، واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ، واحد علی آباد کتول، دانشگاه ازاد اسلامی، علی آباد کتول, ایران

چکیده

با توجه به تاثیر روزافزون عملکرد اینفلوئنسر مارکتینگ (بازاریابی تأثیرگذار)، این پژوهش با بهره گیری از ظرفیت رسانه ملی کشور و نیز رسانه اجتماعی اینستاگرام به تاثیر اینفلوئنسرها برمخاطبان صنعت نشر دیجیتال با رویکرد نتنوگرافی پرداخته است.

پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش بوده است که اینفلوئنسرها پس از معروفیت چگونه و با استفاده از چه مولفه هایی در قالب ساخت محتوا و تبلیغات بر بستر رسانه اجتماعی اینستاگرام بر کاربران تاثیرگذاشته و سبب ترویج فرهنگ کتاب خوانی و متعاقبا رونق صنعت نشر دیجیتال شوند.

رویکرد مطالعاتی این پژوهش کیفی و از نظر ماهیت آمیخته اکتشافی است.نمونه آماری شامل 30 نفر از بینندگان برنامه که خود استفاده کنندگان کتب فیزیکی، کتب دیجیتال ، پادکست ها و کتابخوان های صوتی بوده اند که نظرات خود را نسبت به محصولات معرفی شده توسط اینفلوئنسرها دراینستاگرام درقالب کامنت ذیل هرپست درج نموده اند. این پژوهش با روش تحقیق کیفی نتنوگرافی (Netnography) مشتریان و بازخوردهای آنها نسبت به عناوین معرفی شده را شناسایی کرده و مورد تحلیل قرار داده است.

براساس نتایج به دست آمده، مهم ترین مضامین اثرگذار بر ترویج کتابخوانی و رونق صنعت نشر دیجیتال توسط اینفلوئنسرمارکتینگ عبارت اند از: اعتمادسازی اینفلوئنسر، انطباق تبلیغ عناوین متناسب با جامعه هدف و اقناع مخاطب از طریق براورده نمودن انتظارات.

یافته های این پژوهش بیانگر نقش پراهمیت و معنی دار اینفلوئنسرهای فرهنگی برمخاطبان براساس مولفه اعتماد بوده و با بررسی سایرعوامل تاثیرگذار به راهکارهایی جهت ترویج کتابخوانی مدرن و متعاقبا رونق صنعت نشر دیجیتال پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 

 

 

 

 

Ahmad, I. (2018). The Influencer Marketing Revolution. Social Media Today, February 16, https://www.socialmediatoday.com/news/the-influencer-market-ing-revolution-infographic/517146/.(In Persian)

Ahmad, I. (2018). The Influencer Marketing Revolution. Social Media Today, February 16, https:// www.socialmediatoday.com/news/the-influencer-market- ing-revolution-infographic/517146/.

Aine Masoumeh and Azami Mohsen and Jalilian, Hamid Reza. (2017). Identifying effective factors on social media marketing activities through consumer understanding of customers' purchase intentions, 4th International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, Takestan. (In Persian)

Bahrami Hamidreza, Kanaani Kashani Ali, Tahmasabi Gholamreza. (2012). The effect of communication marketing strategies on increasing satisfaction, trust and electronic loyalty of Saman Bank customers in the process of providing internet services. Organizational Resource Management Research Quarterly, 3(1), 1-21. (In Persian)

Baranow, R. (2019). The impact of influencer marketing in the fitness industry on consumers’ trust. Bachelor Thesis for Obtaining the Degree Bachelor of Science in Interactive Marketing, Vieena university. (In Persian)

Baranow, R. (2019). The impact of influencer marketing in the fitness industry on consumers’ trust. Bachelor Thesis for Obtaining the Degree Bachelor of Science in Interactive Marketing, Vieena university.

Brix, H.J. (editor) (2006). Encyclopedya of Anthropology, Thousand Oaks, California: Sage Publications. (In Persian)

Brix, H.J. (editor) (2006). Encyclopedya of Anthropology, Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Clarke, L. (2018). The Impact that Instagram Influencer’s have on Customer Purchase Decisions.,  from https://www.surveymonkey.co.uk/r/6C79RB5. (In Persian)

Clarke, L. (2018). The Impact that Instagram Influencer’s have on Customer Purchase Decisions., from https://www.surveymonkey.co.uk/r/6C79RB5.

Coco, s. L., and Stine Eckert. (2020). Consumer insights on social media influencer marketing. Public Relations Inquiry, Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions DOI: 10.1177/2046147X20920816 journals.sagepub.com/home/pri. (In Persian)

Coco, s. L., and Stine Eckert. (2020). Consumer insights on social media influencer marketing. Public Relations Inquiry, Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions DOI: 10.1177/2046147X20920816 journals.sagepub.com/home/pri.

Dehghan Arash, Taghi Pourian Mohammad Javad, Nazarpour Soheila, Gorji Marzieh. (2019). Analysis of marketing factors affecting the willingness to choose a hospital brand. Healthcare Management Quarterly, 11(1), 19-34. (In Persian)

Djafarova, E., and Chloe Rushworth. (2017). Exploring the credibility of online celebrities' Instagram profiles in influencing the purchase decisions of young female users. Computers in Human Behavior, 68 (1): 1-7. (In Persian)

Djafarova, E., and Chloe Rushworth. (2017). Exploring the credibility of online celebrities' Instagram profiles in influencing the purchase decisions of young female users. Computers in Human Behavior, 68 (1): 1-7.

Esch, P., Arli, D., Castner, J., Talukdar, N., Northey, G. (2018). Consumer attitudes towards bloggers and paid blog advertisements: what’s new?. Marketing Intelligence & Planning, 36(7), 778-793.

Esch, P., Arli, D., Castner, J., Talukdar, N., Northey, G. (2018). Consumer attitudes towards bloggers and paid blog advertisements: what’s new?. Marketing Intelligence & Planning, 36(7), 778-793.

Feridouni Azadeh and Kazemi Fathullah. (2016). The effect of marketing strategy, perceived risk and trust, on the online shopping behavior of customers, the third international conference on management and industrial engineering, Tehran. (In Persian)

Ghafourian Amir, Daneshmand Behnaz and Behbodi Omid. (2016). The effect of social network marketing on brand loyalty and consumer purchase intention. Modern Marketing Research, 7(3), 190-175. (In Persian)

Godey, B., Manthiou, A., Pederzoli, D., Rokka, J., Aiello, G., Donvito, R., and Singh, Rahul, (2016). Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior. Journal of Business Research, 69(12), 5833-5841. (In Persian)

Godey, B., Manthiou, A., Pederzoli, D., Rokka, J., Aiello, G., Donvito, R., and Singh, Rahul, (2016). Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior. Journal of Business Research, 69(12), 5833-5841.

Hedayatpour Priya, Manouchehri Jasem, Sohaili Behzad. (2019). The effect of Facebook marketing on customer satisfaction of sports products. Interdisciplinary Communication and Media Studies, 3(3), 157-177. (In Persian)

Jahormi Hossein Basiriyan, Nemati Anarki Davood, Eftekhari Zain Sadat (1400), the effect of cinematic Instagram pages on watching movies among their followers, New Media Studies Quarterly,7th year, second period, number 11, (26 consecutively) 27 (spring and summer 1400. (In Persian)

Joseph, Rojers P. (2010).The impact of digital technology on publishing business models: Revisiting the strategic Paradigm: Globelics 2010 8th International Conference: Making Innovation Work for Society: Linking, leveraging, and Learning, 1-3 November 2010 university of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. (In Persian)

Joseph, Rojers P. (2010).The impact of digital technology on publishing business models: Revisiting the strategic Paradigm: Globelics 2010 8th International Conference: Making Innovation Work for Society: Linking, leveraging, and Learning, 1-3 November 2010 university of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Khademi Maryam and Bahiraei Farzad. (2012). Publishers and book readers facing postmodern publishing. Kitab Mehr Quarterly, 8(1), 102-126. (In Persian)

Kozinets, R.V. (2002). The field behind the screen: using netnography for marketing research in online communities. Journal of Marketing Research, 39(1), 61 -72. (In Persian)

Kozinets, R.V. (2002). The field behind the screen: using netnography for marketing research in online communities. Journal of Marketing Research, 39(1), 61 -72.

Milheiro da Costa, I. (2019). The Impact of Influencer Marketing Consumer Purchase Intentions and Brand Attitude: The Instagrammers. Dissertation submitted as partial requirement for the conferral of Master’s in marketing. Iscte Business School. (In Persian)

Milheiro da Costa, I. (2019). The Impact of Influencer Marketing Consumer Purchase Intentions and Brand Attitude: The Instagrammers. Dissertation submitted as partial requirement for the conferral of Master’s in marketing. Iscte Business School.

Nafees, L., Cook, C. M., and Stoddard James E. (2020). The Impact of the Social Media Influencer Power on Consumer Attitudes toward the Brand: The Mediating/Moderating Role of Social Media Influencer Source Credibility. Atlantic Marketing Journal, 9(1). Available at: https://digitalcommons.kennesaw.edu/amj/vol9/iss1/3. (In Persian)

Nafees, L., Cook, C. M., and Stoddard James E. (2020). The Impact of the Social Media Influencer Power on Consumer Attitudes toward the Brand: The Mediating/Moderating Role of Social Media Influencer Source Credibility. Atlantic Marketing Journal, 9(1). Available at: https://digitalcommons.kennesaw.edu/amj/vol9/iss1/3.

Nik Bakhsh Mersedeh, Kia Ali Asghar (1400). Network Ethnography of Iranian Instagrammers' Lifestyle , New Media Studies Quarterly ,7th Year, 2nd Period, Number 11, (consecutively 26 and 27), Spring and Summer 1400. (In Persian)

Ong Y.X., Ito N. (2019) “I Want to Go There Too!” Evaluating Social Media Influencer Marketing Effectiveness: A Case Study of Hokkaido’s DMO. In: Pesonen J., Neidhardt J. (eds). Information and Communication Technologies in Tourism. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05940-8_11. (In Persian)Santiago, J. K., Magueta, D., and Cataria Dias. (2020). Consumer Attitudes Towards Fashion Influencers On Instagram: Impact Of Perceptions And Online Trust On Purchase Intention. Issues in Information Systems, 21(1): 105-117. (In Persian)

Ong Y.X., Ito N. (2019) “I Want to Go There Too!” Evaluating Social Media Influencer Marketing Effectiveness: A Case Study of Hokkaido’s DMO. In: Pesonen J., Neidhardt J. (eds). Information and Communication Technologies in Tourism. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05940-8_11.

Rahmanabadi Mehran and Karamian Shaghayegh. (2018). The Impact of Social Media Content Marketing on Customers' Online Purchase Intentions, International Conference on Advances in Management, Business, Economics and Finance. Tehran. (In Persian)

Santiago, J. K., Magueta, D., and Cataria Dias. (2020). Consumer Attitudes Towards Fashion Influencers On Instagram: Impact Of Perceptions And Online Trust On Purchase Intention. Issues in Information Systems, 21(1): 105-117.

Vathouq Farshid, Soleimani Mohtasham and Azam Andalib. (2015). Investigating the effect of content marketing on customer relationship management strategy to improve the level of customer satisfaction in e-business on social networks and websites. The second international web research conference, Tehran. (In Persian)

Xun, J: & Reynolds, J (2010). Applying netnography to market research: The case of the online forum. Journal of Targeting. Measurement and Analysis for Marketing. 18(1). 17-31. (In Persian)

Xun, J: & Reynolds, J (2010). Applying netnography to market research: The case of the online forum. Journal of Targeting. Measurement and Analysis for Marketing. 18(1). 17-31.

 1.  

  1. جهرمی حسین بصیریان، نعمتی انارکی داوود، افتخاری زین سادات (1400)، تأثیر صفحات اینستاگرامی سینمایی بر تماشای فیلم در بین دنبال کنندگان آنها، / فصلنامه مطالعات رسانه‌های جدید/سال هفتم، دوره دوم، شماره 11، (پیاپی 26 و 27)، بهار و تابستان 1400
  1. نیک بخش مرسده، کیا علی اصغر(1400). مردم‌نگاری شبکه‌ای سبک زندگی اینستاگرامرهای ایرانی/ فصلنامه مطالعات رسانه‌های جدید /سال هفتم، دوره دوم، شماره 11، (پیاپی 26 و 27 )، بهار و تابستان 1400
  2. آینه، معصومه و اعظمی، محسن و جلیلیان، حمیدرضا. (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر فعالیت‌های بازاریابی رسانههای اجتماعی از طریق درک مصرف‌کننده بر قصد خرید مشتریان، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، تاکستان.
  3. بهرامی، حمیدرضا، کنعانی کاشانی، علی، طهماسبی، غلامرضا. (1392). تأثیر راهبردهای بازاریابی ارتباطی بر افزایش رضایت، اعتماد و وفاداری الکترونیکی مشتریان بانک سامان در فرآیند ارائه خدمات اینترنتی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، ۳ (۱)، ۱-۲۱.
  4. خادمی، مریم و فرزاد بحیرایی. (1392). ناشران و مخاطبان کتاب در مواجهه با نشر پسامدرن. فصلنامه کتاب مهر، 8(1)، 126-102.
  5. دهقان، آرش، تقی پوریان، محمدجواد، نظرپور، سهیلا، گرجی، مرضیه. (1399). واکاوی عوامل بازاریابی تأثیرگذار بر تمایل به انتخاب یک برند بیمارستانی. فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان، 11(1)، 34-19.
  6. رحمن‌آبادی، مهران و کرمیان، شقایق. (1398). تأثیر بازاریابی محتوای رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید آنلاین مشتریان، کنفرانس بین‌المللی پیشرفت در مدیریت، کسب‌وکار تجارت اقتصاد و امور مالی. تهران.
  7. غفوریان شاگردی، امیر، دانشمند، بهناز و بهبودی، امید. (1396). تأثیر بازاریابی شبکههای اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید مصرفکنندگان. تحقیقات بازاریابی نوین، 7(3)، 190-175.
  8. فریدونی، آزاده و کاظمی، فضل‌الله. (1396). تأثیر استراتژی بازاریابی، ریسک ادراک‌شده و اعتماد، بر رفتار خرید آنلاین مشتریان، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران.
  9. وثوق، فرشید، سلیمانی محتشم و اعظم، عندلیب. (1395). بررسی تأثیر بازاریابی محتوا بر استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری برای بهبود سطح رضایت مشتریان در کسب‌وکار الکترونیکی در شبکه اجتماعی و وب سایتها. دومین کنفرانس بین‌المللی وب‌پژوهی، تهران.
  10. هدایت‌پور، پریا، منوچهری، جاسم، سهیلی، بهزاد. (1399). تأثیر بازاریابی فیسبوک بر جلب رضایت مشتریان محصولات ورزشی. مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه، 3(3)، 177-157.

  :

   

   

   

   

  Ahmad, I. (2018). The Influencer Marketing Revolution. Social Media Today, February 16, https://www.socialmediatoday.com/news/the-influencer-market-ing-revolution-infographic/517146/.(In Persian)

  Ahmad, I. (2018). The Influencer Marketing Revolution. Social Media Today, February 16, https:// www.socialmediatoday.com/news/the-influencer-market- ing-revolution-infographic/517146/.

  Aine Masoumeh and Azami Mohsen and Jalilian, Hamid Reza. (2017). Identifying effective factors on social media marketing activities through consumer understanding of customers' purchase intentions, 4th International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, Takestan. (In Persian)

  Bahrami Hamidreza, Kanaani Kashani Ali, Tahmasabi Gholamreza. (2012). The effect of communication marketing strategies on increasing satisfaction, trust and electronic loyalty of Saman Bank customers in the process of providing internet services. Organizational Resource Management Research Quarterly, 3(1), 1-21. (In Persian)

  Baranow, R. (2019). The impact of influencer marketing in the fitness industry on consumers’ trust. Bachelor Thesis for Obtaining the Degree Bachelor of Science in Interactive Marketing, Vieena university. (In Persian)

  Baranow, R. (2019). The impact of influencer marketing in the fitness industry on consumers’ trust. Bachelor Thesis for Obtaining the Degree Bachelor of Science in Interactive Marketing, Vieena university.

  Brix, H.J. (editor) (2006). Encyclopedya of Anthropology, Thousand Oaks, California: Sage Publications. (In Persian)

  Brix, H.J. (editor) (2006). Encyclopedya of Anthropology, Thousand Oaks, California: Sage Publications.

  Clarke, L. (2018). The Impact that Instagram Influencer’s have on Customer Purchase Decisions.,  from https://www.surveymonkey.co.uk/r/6C79RB5. (In Persian)

  Clarke, L. (2018). The Impact that Instagram Influencer’s have on Customer Purchase Decisions., from https://www.surveymonkey.co.uk/r/6C79RB5.

  Coco, s. L., and Stine Eckert. (2020). Consumer insights on social media influencer marketing. Public Relations Inquiry, Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions DOI: 10.1177/2046147X20920816 journals.sagepub.com/home/pri. (In Persian)

  Coco, s. L., and Stine Eckert. (2020). Consumer insights on social media influencer marketing. Public Relations Inquiry, Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions DOI: 10.1177/2046147X20920816 journals.sagepub.com/home/pri.

  Dehghan Arash, Taghi Pourian Mohammad Javad, Nazarpour Soheila, Gorji Marzieh. (2019). Analysis of marketing factors affecting the willingness to choose a hospital brand. Healthcare Management Quarterly, 11(1), 19-34. (In Persian)

  Djafarova, E., and Chloe Rushworth. (2017). Exploring the credibility of online celebrities' Instagram profiles in influencing the purchase decisions of young female users. Computers in Human Behavior, 68 (1): 1-7. (In Persian)

  Djafarova, E., and Chloe Rushworth. (2017). Exploring the credibility of online celebrities' Instagram profiles in influencing the purchase decisions of young female users. Computers in Human Behavior, 68 (1): 1-7.

  Esch, P., Arli, D., Castner, J., Talukdar, N., Northey, G. (2018). Consumer attitudes towards bloggers and paid blog advertisements: what’s new?. Marketing Intelligence & Planning, 36(7), 778-793.

  Esch, P., Arli, D., Castner, J., Talukdar, N., Northey, G. (2018). Consumer attitudes towards bloggers and paid blog advertisements: what’s new?. Marketing Intelligence & Planning, 36(7), 778-793.

  Feridouni Azadeh and Kazemi Fathullah. (2016). The effect of marketing strategy, perceived risk and trust, on the online shopping behavior of customers, the third international conference on management and industrial engineering, Tehran. (In Persian)

  Ghafourian Amir, Daneshmand Behnaz and Behbodi Omid. (2016). The effect of social network marketing on brand loyalty and consumer purchase intention. Modern Marketing Research, 7(3), 190-175. (In Persian)

  Godey, B., Manthiou, A., Pederzoli, D., Rokka, J., Aiello, G., Donvito, R., and Singh, Rahul, (2016). Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior. Journal of Business Research, 69(12), 5833-5841. (In Persian)

  Godey, B., Manthiou, A., Pederzoli, D., Rokka, J., Aiello, G., Donvito, R., and Singh, Rahul, (2016). Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior. Journal of Business Research, 69(12), 5833-5841.

  Hedayatpour Priya, Manouchehri Jasem, Sohaili Behzad. (2019). The effect of Facebook marketing on customer satisfaction of sports products. Interdisciplinary Communication and Media Studies, 3(3), 157-177. (In Persian)

  Jahormi Hossein Basiriyan, Nemati Anarki Davood, Eftekhari Zain Sadat (1400), the effect of cinematic Instagram pages on watching movies among their followers, New Media Studies Quarterly,7th year, second period, number 11, (26 consecutively) 27 (spring and summer 1400. (In Persian)

  Joseph, Rojers P. (2010).The impact of digital technology on publishing business models: Revisiting the strategic Paradigm: Globelics 2010 8th International Conference: Making Innovation Work for Society: Linking, leveraging, and Learning, 1-3 November 2010 university of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. (In Persian)

  Joseph, Rojers P. (2010).The impact of digital technology on publishing business models: Revisiting the strategic Paradigm: Globelics 2010 8th International Conference: Making Innovation Work for Society: Linking, leveraging, and Learning, 1-3 November 2010 university of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

  Khademi Maryam and Bahiraei Farzad. (2012). Publishers and book readers facing postmodern publishing. Kitab Mehr Quarterly, 8(1), 102-126. (In Persian)

  Kozinets, R.V. (2002). The field behind the screen: using netnography for marketing research in online communities. Journal of Marketing Research, 39(1), 61 -72. (In Persian)

  Kozinets, R.V. (2002). The field behind the screen: using netnography for marketing research in online communities. Journal of Marketing Research, 39(1), 61 -72.

  Milheiro da Costa, I. (2019). The Impact of Influencer Marketing Consumer Purchase Intentions and Brand Attitude: The Instagrammers. Dissertation submitted as partial requirement for the conferral of Master’s in marketing. Iscte Business School. (In Persian)

  Milheiro da Costa, I. (2019). The Impact of Influencer Marketing Consumer Purchase Intentions and Brand Attitude: The Instagrammers. Dissertation submitted as partial requirement for the conferral of Master’s in marketing. Iscte Business School.

  Nafees, L., Cook, C. M., and Stoddard James E. (2020). The Impact of the Social Media Influencer Power on Consumer Attitudes toward the Brand: The Mediating/Moderating Role of Social Media Influencer Source Credibility. Atlantic Marketing Journal, 9(1). Available at: https://digitalcommons.kennesaw.edu/amj/vol9/iss1/3. (In Persian)

  Nafees, L., Cook, C. M., and Stoddard James E. (2020). The Impact of the Social Media Influencer Power on Consumer Attitudes toward the Brand: The Mediating/Moderating Role of Social Media Influencer Source Credibility. Atlantic Marketing Journal, 9(1). Available at: https://digitalcommons.kennesaw.edu/amj/vol9/iss1/3.

  Nik Bakhsh Mersedeh, Kia Ali Asghar (1400). Network Ethnography of Iranian Instagrammers' Lifestyle , New Media Studies Quarterly ,7th Year, 2nd Period, Number 11, (consecutively 26 and 27), Spring and Summer 1400. (In Persian)

  Ong Y.X., Ito N. (2019) “I Want to Go There Too!” Evaluating Social Media Influencer Marketing Effectiveness: A Case Study of Hokkaido’s DMO. In: Pesonen J., Neidhardt J. (eds). Information and Communication Technologies in Tourism. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05940-8_11. (In Persian)Santiago, J. K., Magueta, D., and Cataria Dias. (2020). Consumer Attitudes Towards Fashion Influencers On Instagram: Impact Of Perceptions And Online Trust On Purchase Intention. Issues in Information Systems, 21(1): 105-117. (In Persian)

  Ong Y.X., Ito N. (2019) “I Want to Go There Too!” Evaluating Social Media Influencer Marketing Effectiveness: A Case Study of Hokkaido’s DMO. In: Pesonen J., Neidhardt J. (eds). Information and Communication Technologies in Tourism. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05940-8_11.

  Rahmanabadi Mehran and Karamian Shaghayegh. (2018). The Impact of Social Media Content Marketing on Customers' Online Purchase Intentions, International Conference on Advances in Management, Business, Economics and Finance. Tehran. (In Persian)

  Santiago, J. K., Magueta, D., and Cataria Dias. (2020). Consumer Attitudes Towards Fashion Influencers On Instagram: Impact Of Perceptions And Online Trust On Purchase Intention. Issues in Information Systems, 21(1): 105-117.

  Vathouq Farshid, Soleimani Mohtasham and Azam Andalib. (2015). Investigating the effect of content marketing on customer relationship management strategy to improve the level of customer satisfaction in e-business on social networks and websites. The second international web research conference, Tehran. (In Persian)

  Xun, J: & Reynolds, J (2010). Applying netnography to market research: The case of the online forum. Journal of Targeting. Measurement and Analysis for Marketing. 18(1). 17-31. (In Persian)

  Xun, J: & Reynolds, J (2010). Applying netnography to market research: The case of the online forum. Journal of Targeting. Measurement and Analysis for Marketing. 18(1). 17-31.