نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران دانشجوی دکتری علوم ارتباطات

2 دکتری علوم ارتباطات، عضو هیئت علمی دانشگاه(نویسنده مسئول)

3 .دکتری علوم ارتباطات، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

چکیده

چکیده هدف از مطالعه حاضر؛ مطالعه نقش فناوری های نوین بر توسعه مخاطب محوری در سازمان تأمین اجتماعی در سال 1399 است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مراجعه کنندگان به (30 شعبه) ادارات سازمان تامین اجتماعی استان تهران بود که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله‌ای تعداد 382 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه‌ای- اسنادی و پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شد. یافته‌های بدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که از میان متغیرهای پژوهش متغیر کیفیت اطلاعات به میزان 28/2 بتا؛ متغیر رضایت الکترونیکی به میزان 224/0 بتا؛ متغیر اعتماد الکترونیکی به میزان 209/0 بتا؛ متغیر کیفیت سیستم به میزان 976/0- بتا؛ متغیر کیفیت خدمات به میزان 463/1- بتا، توسعه مخاطب محوری سازمان تامین اجتماعی را پیش‌بینی می‌کنند. یافته‌های بدست آمده همچنین نشان داد که 51 درصد نگرش نسبت به توسعه مخاطب محوری توسط متغیرهای پنج گانه مورد بررسی پیش‌بینی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سازمان باید در ارائه خدمات خود به کیفیت مطلوب اطلاعات، ارتباطات و سیستم توجه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

اولادزاد عباس­آبادی، شاهین (1393). بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت، گروه آموزشی مدیریت دولتی.
ایمان عامر، محمد (1400). نقش فناوری­های نوین ارتباطی در تغییر معنا و کارکرد مخاطب به کاربر. پایان­نامه کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه، رشته دیپلماسی در سازمان­های اقتصادی بین­المللی-تبلیغ و ارتباطات.
پوریامهر، حسن و بهلولی، نادر (1394). «تدوین استراتژی مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی». دوره 1، کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع.
تقوی­فرد، محمد­تقی؛ واقف کودهی، ماندانا و صالحی مقدم، شیما (1394). «تاثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با در نظر گرفتن اثرات واسطه­ای عوامل سازمانی». فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال سوم، شماره 12: 77- 95.
تیموری، هادی؛ گودرزوند چگینی و غائبی سدهی، حامد (1395). بررسی عوامل مؤثر بر فرایند شکل­گیری وفاداری الکترونیکی مشتریان در فروشگاه­های الکترونیکی ایران. مدیریت بازرگانی، 8(2): 281-300.
حسینی، سید فهیمه؛ خلیلی، فرزانه و لطفی، رسول (1397). تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مجدد با نقش میانجی تعهد و اعتماد الکترونیکی (مطالعه موردی تلفن همراه سامسونگ در تهران). مطالعات مدیریت و حسابداری، 4(1): 236-250.
خجسته باقرزاده، حسن؛ بردبار، ملیکا و عقیلی، سیدوحید (1397). «آینده مصرف رسانه­ای مخاطبان: مطالعه موردی با روش دلفی». فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، 19(43): 83-106.
دهقانان، حامد و رجب­پور، ابراهیم (1395). «تبیین نقش فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان از طریق فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر)». مجله مدیریت فرهنگی، 9(28): 125-139.
راد سعید؛ سادات موسوی، ملیحه و سوقندی، احمد (1396). «بررسی تاثیر تکنولوژی­های نوین بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی در سال 94». سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران (با رویکرد نوآوری­های مدیریتی)، تهران.
زارع قواقی، محسن؛ فیروزبخت، محسن و صیادی، محمد کاظم (1398). ارزیابی کیفیت خدمات و وفاداری الکترونیکی و تأثیر تعدیل کننده­ها در خرید آنلاین. مجله مدیریت توسعه و تحول ویژه­نامه، 39: 237-247.
سادات بلبلی، الهام و تربتی، سروناز (1393). «بررسی رابطه میزان استفاده تکنولوژی­های نوین ارتباطی و سواد رسانه­ای». مطالعات رسانه­ای. 9(26): 19-28.
سعیدی، سید رحیم و جعفری، علی (1397). «نقش فناوری­های نوین ارتباطی بر درگیرشدگی مدنی شهروندان شهر اردبیل». فصلنامه مطالعات رسانه­ای، 13(2): 103-113.
سلطانی­فرد، محمد؛ بخشی، جهانگیر و حسنی خلیلی، علیرضا (1394). «بررسی تاثیر تکنولوژی های جدید ارتباطی بر مخاطبان نمونه موردی: (شبکه های اجتماعی فیس بوک و توییتر)». مطالعات رسانه­ای،10(28): 25-36.
سید نقوی، میرعلی و شکیبا جمال آباد، غدیر (1390). الگوی شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند شکل­گیری وفاداری مشتریان فروشگاه­های الکترونیکی. پژوهش مدیریت عمومی، 4(12): 95-110.
شجاعی، محمدصادق (1388). «رسانه و هویت». مجله­ی حدیث زندگی، 11: 15-31.
نیرومند، رحیم (1398). نقش فناوری­های نوین ارتباطی در تغییر معنا و کارکرد مخاطب به کاربر. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، علوم ارتباطات.
وزیری گهر، حمیدرضا و عبدالحسینی، رضا. (1399). «به­کارگیری فناوری­های نوین و بازرایابی دیجیتال در جذب مخاطب حوزه آموزش». فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 41: 51- 64.
Agirre, I. A., Arrizabalaga, A. P., & Espilla, A. Z.(2016). “Active audience?: interaction of young people with television and online video content”. Communication & Society. 29(3): 133-147.
Alam, S. S., and Yasin, N. M. (2010). What factors influence online brand trust: Evidence from online tickets buyers in Malaysia. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 5, 78-89.
Bell, I. (2018). Creators, Audiences, and New Media: Creativity in an Interactive Environment.  Submitted to the graduate degree program in English and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the  requirements for the degree of Master of Arts.
Buttle, F. & Maklan, S. (2015). Customer Relationship Management Concepts And Technologies. Third Edition, Routledge Taylor & Francis Group LONDON AND NEW YORK.
Dehghanan, H. and Rajabpour, Ib, (2015). "Explaining the role of information technology in empowering employees through organizational culture (case study: Social Security Organization of Bushehr province)". Journal of Cultural Management, 9(28): 125-139.
Donofrio, K.  (2014). Content Marketing Enhances Public Relations Strategies through Social Media to Increase Market Shares for Businesses, Ph.D. Thesis, California Polytechnic State University, San Luis Obispo.
Geib, S; Jackob, N & Quiring, O. (2012). “The impact of communicating digital technologies: How information and communication technology journalists conceptualize their influence on the audience and the industry”.  New Media & Society, 15(7):1058-1076.
 
Hosseini, S F; Khalili, F. and Lotfi, R, (2017). The effect of electronic word-of-mouth advertising on repurchase intention with the mediating role of electronic commitment and trust (a case study of Samsung mobile phones in Tehran). Management and Accounting Studies, 4(1): 236-250.
Iman Amer, Muhammad (1400). The role of new communication technologies in changing the meaning and function of the audience to the user. Master's thesis of Al-Mustafa Al-Alamiya Society, field of diplomacy in international economic organizations-advertising and communication.
Khojaste Bagherzadeh, Hassan; Bardbar, Malika and Aghili, Seidohid (2017). "The future of audience media consumption: a case study with the Delphi method". Quarterly Journal of Culture-Communication Studies, 19(43): 83-106.
 
Mahoney, L.M., & Tang, T. (2016). Strategic Social Media: From Marketing to Social Change.   New Jersey: Wiley Blackwll.
 
Napoli, P. M. (2008). “TOWARD A MODEL OF AUDIENCE EVOLUTION: NEW TECHNOLOGIES AND THE TRANSFORMATION OF MEDIA AUDIENCES”. McGannon Center Working Paper Series. 15.
Niromand, R. (2018). The role of new communication technologies in changing the meaning and function of the audience to the user. Master's thesis of Islamic Azad University, Communication Sciences.
Oladzad Abbas Abadi, Sh ,(2013). Investigating the impact of information technology on the empowerment of social security organization experts. Master's thesis of Islamic Azad University, Faculty of Management, Department of Public Administration.
 
Puriamehr, H and Bahlouli, N (2014). "Compilation of Information Technology Management Strategy in Social Security Organization". Term 1, International Conference on New Researches in Industrial Engineering and Management.
Taghvi Fard, M, T; Waqif Kodehi, M, and Salehi Moghadam, Sh, (2014). "The effect of knowledge management on the success of customer relationship management by considering the mediating effects of organizational factors". Quarterly Journal of Information Technology Management Studies, third year, number 12: 77-95.
Timuri, H; Guderzond Chegini and Zabebi Sadhi, H, (2015). Investigating the effective factors on the formation process of customers' electronic loyalty in Iran's electronic stores. Business Administration, 8(2): 281-300.
Rod .S, Sadat Mousavi, Maleeha and Sokhandi, Ah, (2016). "Investigating the impact of new technologies on the performance of Khorasan Razavi Social Security Organization in (1994)". The third conference of Iranian management sciences (with the approach of managerial innovations), Tehran.
Sadat Bulbali, E, and Torbati, S, (2013). "Investigating the relationship between the use of modern communication technologies and media literacy". Media studies. 9(26): 19-28.
Saidi, S and Jafari, A (2017). "The role of new communication technologies on the civil involvement of the citizens of Ardabil". Media Studies Quarterly, 13(2): 103-113.
Soltani ,F, Mohammad; Bakhshi, Jahangir and Hosni Khalili, Alireza (2014). "Investigation of the effect of new communication technologies on case sample audiences: (Facebook and Twitter social networks)". Media Studies, 10(28): 25-36.
Seyed Naqvi, Mir Ali and Shakiba Jamal Abad, Ghadir (2010). The pattern of identifying factors affecting the process of customer loyalty formation in electronic stores. Public Management Research, 4(12): 95-110.
Shojaei, Mohammad Sadiq (2008). "Media and Identity". Journal of Hadith of Life, 11: 15-31.
Runfang, C. (2018). “The Value Production of Active Audiences——The Concept of “Audience” in PEC Theories and The Debates of The Web2.0”. Audience Labor Theory. CJJC, 4(3): 114-131.
Turban, E., Mclean, E. and Wetherbe. J. (2002). Information technology for management. 3rd Edition, John Wiely & Sons INS., Hoboken, 520-545.
Vaziri Gahar, H, and Abdul Hosseini, R,. (2019). "Using new technologies and digital marketing in attracting the audience in the field of education". Industrial Technology Development Quarterly, No. 41: 51-64.
WU, S., & Bergman, T. (2019). “An active, resistant audience – but in whose interest? Online discussions on Chinese TV dramas as maintaining dominant ideology”. Participations, 16(1): 107-129.
Yousafzai, S. Y., Pallister, J. G., & Foxall, G. R. (2003). A proposed model of e-trust for electronic banking. Technovation, 23, 847-860.
Zare Qavaghi, M.; Firozbakht, Mohsen and Sayadi, Mohammad, K, (2018). Evaluation of service quality and electronic loyalty and the influence of moderators in online shopping. Special Journal of Development and Transformation Management, 39: 237-247.
Zhao, T. (2018). “Analysis of the Concept of Audience in the Digital Age. Advances in Social Science”. Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 300, 2018 International Workshop on Education Reform and Social Sciences (ERSS 2018).