نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

چکیده

از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، تحلیل گفتمان بر موارد زیر متمرکز شود: 1) ویژگی های زبان متن (متن)؛ 2) فرایند های مرتبط به تولید و مصرف متن (پرکتیس گفتمانی)؛ 3) و پرکتیس اجتماعی گسترده تری که آن رخداد ارتباطی به آن تعلق دارد (پرکتیس اجتماعی). با چنین دیدگاهی موسیقی هیپ هاپ مطالعه شده و گفتمان اعتراض در آن تحلیل شده. اشاره‌‌ای مختصری به تاریخچه پیدایش و رسالت هیپ هاپ شده و اینکه هیپ هاپ جواب هنرگونه به معضلات اجتماعی است و سپس رویکرد فرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین در اینجا به کار برده شده در سطح توصیف معنای هیپ هاپ و تئوری موسیقی آن مشخص شده و در سطح تفسیر سه مولفه‌ی بینامتنی موسیقی هیپ هاپ یعنی غزل پست مدرن و موسیقی جز و راک و رئالیسم انتقادی آورده شده و در سطح تبیین هم رابطه موسیقی هیپ هاپ با اجتماع و قدرت مشخص شده و سعی شده در هنگام تحلیل گفتمان انتقادی در موسیقی هیپ هاپ، چارچوب تحلیل فرکلاف، به طرز صحیحی کار بسته شود و در پایان به موسیقی هیپ هاپ در ایران پرداخته شده و نسبتش با قدرت، مشخص شده.

کلیدواژه‌ها

آقا گل زاده، فردوس (1392) فرهنگ توصیفی و تحلیل گفتمان و کاربردشناسی، تهران: علمی.
آقا گل زاده، فردوس (1385) تحلیل گفتمان انتقادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
ادواردز، پائول (1396). چگونه رپ کنیم - فصل اول، ترجمه محمدرضا عیّار، ناشرین اینترنتی هیپ هاپا و فرهنگ هیپ هاپ.
انصاری، بهمن (1398). کرگدنیسم: غزل پست مدرن، تهران: نشر آرون.
ایرانی، محمد و سالمیان، غلامرضا و منصوری، زهرا (1398) تحلیل واژگان مرتبط با اجتماعیات در خمسه نظامی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف، فصلنامه متن پژوهی ادبی؛ سال 23، شماره 80
بارکر، کریس (1387) مطالعات فرهنگی، نظریه و عملکرد، مترجمان: مهدی فرجی و نفیسه حمیدی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
بشیریه، حسین (1379) نظریه های فرهنگ در قرن 20، تهران: موسسه فرهنگی آینده گویان.
بنت، تونی (1388). «فرهنگ عامه و بازگشت به گرامشی» ترجمه­ی جمال محمدی، از مجموعه مقالات درباره مطالعات فرهنگی، تهران: نشرچشمه.
 بنت، تونی (1397). «فرهنگ عامه و بازگشت به گرامشی» ترجمه­ی جمال محمدی، از مجموعه مقالات درباره مطالعات فرهنگی، تهران: نشرچشمه.
 
جمشیدی ها، مهرداد، مجله­ی jazz & funk ، شماره­ی اول، کانال تلگرامی @jazz_funk
خوراسگانی ربانی، علی، خوش آمدی، مرتضی (1390) بررسی تطبیقی رویکردهای انتقادی به تحلیل گفتمان، فصلنامه علمی-پژوهشی روش شناسی علوم انسانی شماره 68.
سیم، استوارت (1389) مارکسیسم و زیبایی شناسی، ترجمه­ی مشیت علایی، تهران: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن».
فخام زاده، پروانه (1375) نقش نهادهای کلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی.
فرکلاف، نورمن (1379) تحلیل انتقادی گفتمان، مترجمان: فاطمه شایسته پیران و... [دیگران] تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
فیشر، مارک (1398). رئالیسم سرمایه، ترجمه مصطفی آقایی، پایگاه اینترنتی رادیو زمانه.
کی آر اس وان (1395)، مقدمه­ای بر هیپ هاپ، مترجمان: مهران محمودی و مهرداد جمشیدی ها، به آدرس اینترنتی: www.hiphappa.net
کیمی ین، راجر (1396) درک و دریافت موسیقی، ترجمه­ی حسین یاسینی، تهران: نشر چشمه.
لیندلف، تامس؛ تیلور، برایان (1388) روش های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمه­ی عبدالله گیویان، تهران: همشهری.
ون دایک، تد (1382)، مطالعاتی در تحلیل گفتمان، ترجمه­ی پیروز ایزدی و دیگران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
یورگنسن، ماریان و فیلیپس، لوئیز (1389) نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه­ هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
 
Agha Golzadeh, Ferdous (2012) Descriptive culture and discourse analysis and pragmatics, Tehran: Scientific.
Agha Golzadeh, Ferdous (2006) Critical Discourse Analysis, Tehran: Scientific and Cultural Publications.
Ansari, Bahman (2018). Rhinocerosism : Postmodern Ghazal, Tehran: Aron Publishing House.
Barker, Chris (2007) Cultural studies, theory and practice, translators: Mehdi Faraji and Nafiseh Hamidi, Tehran: Research Center for Cultural and Social Studies.
Bashirieh, Hossein (2000) Theories of Culture in the 20th Century, Tehran: Dynamic Future Cultural Institute
Bennett, Tony (2008). "Popular culture and return to Gramsci" translated by Jamal Mohammadi, from the collection of articles on cultural studies, Tehran: Nashcheshmeh.
  Bennett, Tony (2017). "Popular culture and return to Gramsci" translated by Jamal Mohammadi, from the collection of articles on cultural studies, Tehran: Nashcheshmeh.
Edwards, Paul (2016). How to Rap - Chapter 1, translated by Mohammad Reza Ayyar, Hip Hop and Farhang Hip Hop Internet Publishers.
Fakhamzadeh, Parvaneh (2015) The role of verbal entities, Master's thesis, Research Institute of Humanities.
Fairclough, Norman (2000) Critical Analysis of Discourse, translators: Fatemeh Shaista Piran and... [others] Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Fisher, Mark (2018). Capital Realism, translated by Mustafa Aghaei, Zamane Radio website.
Gee, james paul (1999). An introduction to discourse analysis: Theory and method. New York: Routledge.
Irani, Mohammad and Salemian, Gholamreza and Mansouri, Zahra (2018) Analysis of vocabulary related to societies in Khamsa Nizami with the approach of critical analysis of Farklaf's discourse, Literary Text Research Quarterly; Year 23, No. 80
Jamshidis, Mehrdad, jazz & funk magazine, first issue, Telegram channel @jazz_funk
Jorgensen, Mariane and Phillips, Louise (2009)  Discourse analysis as theory and method, translated by Hadi Jalili, Tehran: Ney Publishing.
Khorasgani Rabbani, Ali, Khosh Amadi, Morteza (2017) Comparative study of critical approaches to discourse analysis, Scientific-Research Quarterly Journal of Human Sciences Methodology No. 68.
KRS One (2015), an introduction to hip-hop, translators: Mehran Mahmoudi and Mehrdad Jamshidiha, at the internet address: www.hiphappa.net
Kimi-Yen, Roger (2016) Understanding and Receiving Music, translated by Hossein Yasini, Tehran: Cheshme Publishing House.
Lindelof, Thomas; Taylor, Brian (2008) Qualitative Research Methods in Communication Sciences, translated by Abdullah Givian, Tehran: Hamshahri.
Sim, Stuart (2009) Marxism and Aesthetics, translated by Meshit Alaei, Tehran: "Metan" Authoring, Translation and Publishing Institute of Art Works.
Van Dyck, Ted (2012), Studies in Discourse Analysis, translated by Pirouz Izadi and others, Tehran: Center for Media Studies and Research.