نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

سازمان صداوسیما، اداره کل تامین برنامه خارجی و رسانه بین‌الملل، ارزیاب برنامه

چکیده

این پژوهش قصد دارد تا میزان «اعتماد»، «بی‌طرفی» و «صحت پوشش خبری» بی‌بی‌سی را از نظر مردم انگلستان و در میان سایر رسانه‌های معتبر این کشور، شناسایی کند. لازم به ذکر است که این مقایسه تنها به یک رسانه خاص مانند تلویزیون، رادیو یا روزنامه محدود نمی‌شود. به‌بیان‌دیگر، این پژوهش افزون بر مقایسه یک شاخص مانند اعتماد در بین انواع گوناگون یک رسانه خاص (مانند شبکه‌های تلویزیونی مختلف)، همان شاخص را به‌صورت بین رسانه‌ای نیز بررسی می‌کند (مانند مقایسه شاخص اعتماد مخاطب بین شبکه‌های تلویزیونی، روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی). برای نیل به هدف پژوهش، پژوهشگر از روش اسنادی استفاده کرد. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که 57 درصد از مردم انگلستان باور دارند که بی‌بی‌سی قابل‌اعتمادترین اخبار را ارائه می‌دهد. افزون بر این، در سال‌های 2015 و 2017 به ترتیب، 53 و 50 درصد مردم از انگلستان اعتقاد دارند که پوشش خبری بی‌بی‌سی بی‌طرف است. در نهایت، نظرسنجی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که در سال‌های 2015 و 2017 به ترتیب، 59 و 57 درصد مردم انگلستان فکر می‌کنند که پوشش خبری بی‌بی‌سی صحیح است.

کلیدواژه‌ها

بصیریان جهرمی, ح. (1388). بررسی مقایسه‌ای میزان اعتماد به اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران و اخبار وب‌سایت‌های خبری و عوامل موثر بر آن: از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم شهر تهران در سال 1387. تهران, تهران, ایران: دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
دی فلور، م. & دنیس، ا. (1383). شناخت ارتباطات جمعی. (س. مرادی، مترجم) تهران: انتشارات دانشگاه صداوسیما.
ساروخانی، ب. (1383). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ساروخانی، ب. (1391). جامعه‌شناسی نوین ارتباطات. تهران: اطلاعات.
ساروخانی، ب. (1394). رسانه‌ها و اعتماد اجتماعی. فصلنامه رادیو تلویزیون، 9-32.
سلطانی‌پور، س. (1390). بررسی مقایسه‌ای بی‌طرفی در انتشار اخبار ایران در شبکه‌های بی‌بی‌سی فارسی، من‌وتو، تلویزیون سراسری و شبکه خبر ایران (از دی تا اسفند 1389). تهران، تهران، ایران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
شفیعی، ح. (1384). تکنیک‌های نوین در داده‌پردازی خبری. در م. دهشیری، اصول خبررسانی و برنامه‌سازی در رسانه ملی (ص. 150-168). تهران: دبیرخانه جشنواره خبر و برنامه‌های سیاسی صداوسیما.
عباسی، ح. ا. (1388). خبر تلویزیونی. تهران: انتشارات دانشگاه صداوسیما.
گیدنز، آ. (1378). جامعهشناسی. (م. صبوری، مترجم) تهران: نی.
 
 
مک کوایل، د. (1382). درآمدی بر نظریه ارتباط‌جمعی. (پ. اجلالی، مترجم) تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
نعمتی انارکی، د. (1396). روان‌شناسی اعتماد به رسانه. رسانه و فرهنگ، 169 -135.
نوری، م. (1390). بررسی عوامل مرتبط با میزان اعتماد جوانان شهر قم به اخبار 20:30 شبکه دو سیما، اخبار شبکه استانی قم (شبکه نور) و شبکه ماهواره‌ای بی.بی.سی فارسی. تهران، تهران، ایران: دانشگاه علامه طباطبائی.
 
Abbasi, H. (1388). TV news. Tehran: IRIB University Publications.
Basirian Jahormi, H. (1388). A comparative study of the level of trust in the news of the Islamic Republic of Iran TV and the news of news websites and the factors affecting it: from the point of view of graduate students of universities affiliated to the Ministry of Science of Tehra. Tehran, Tehran, Iran: IRIB University.
De Fleur, M. L., & Dennis, E. O. (1383). Understanding mass communication. (S. Moradi, Trans.) Tehran: IRIB University Publications.
Giddens, A. (1378). Sociology. (M. Sabouri, Trans.) Tehran: Ney.
Kohring, M., & Matthes, J. (2007). Trust in news media: Development and validation of a multidimensional scale. Communication Research, 231-252.
McQuail, D. (1382). An introduction to mass communication theory. (P. Ajjali, Trans.) Tehran: Media Studies and Research Center.
Nemati Anarky, D. (1396). Psychology of trust in the media. Media and culture, 169 -135.
Nouri, M. (1390). Investigating the factors related to the level of trust of the youth of Qom city in the 20:30 news, news of Qom provincial network and BBC Persian satellite network. Tehran, Tehran, Iran: Allameh Tabatabai University.
Public perceptions of the BBC. (2015, 06). https://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/reports/trust_and_impartiality_2015. Retrieved from www.bbc.co.uk.
Public perceptions of the BBC. (2017, 11). https://www.bbc.co.uk/corporate2/insidethebbc/howwework/reports/trust_and_impartiality_2017. Retrieved from www.bbc.co.uk.
Sarukhani, B. (1383). Research methods in social sciences. Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies.
Sarukhani, B. (1391). Modern sociology of communication. Tehran: Ettelat.
Sarukhani, B. (1394). Media and social trust. Radio and television quarterly, 9-32.
Shafii, H. (1384). New techniques in news data processing. In M. Dahshiri, Principles of reporting and programming in the national media (pp. 150-168). Tehran: The secretariat of the festival of news and political programs on radio and television.
Skuse, A. (2002). Radio, Politics and Trust in Afghanistan. International Communication Gazette, 267-279.
Soltanipour, S. (1390). A comparative study of neutrality in the broadcasting of Iranian news on BBC Persian, Manoto and IRIB News. Tehran, Tehran, Iran: Islamic Azad University, Central Tehran branch.