نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه ادبیات نمایشی دانشگاه هنر شیراز

چکیده

دهه ی پایانی قرن پیش، مقارن بود با انقلاب دیجیتال و شروع مباحثات پیرامون ارتباط دوطرفه میان هنرهای اجرایی و هنرهای رسانه ای. متعاقب ظهور پرفورمنس، تولیدات هنری خارج از حوزه ی تئاتر محبوبیت یافتند؛ از طرفی تخصصی بودن ژانر تئاتر کنار گذاشته شد و از طرفی ویژگی بارز این هنر یعنی زنده بودن و تأثیرات اجرایی آن در هنرهای دیگر نفوذ یافت. هدف این مقاله بررسی ارتباط دو طرفه میان هنرهای اجرایی و هنرهای بازتولیدی از طریق آنالیز و بررسی آثار گروه ایتالیایی استودیو اتزورو است که با تفحص بر رسانه های جدید، بر مبنای نگرش بینارشته ای(تئاتر، سینما، ویدیو، تولیدات تلویزیونی، اینستالیشن) با ایده ی همگن سازی تصاویر الکترونیک با محیط اجرا، ساخت صحنه های دوگانه و تربیت تماشاگر برای مشارکت در تولید، آثارشان را خلق می کنند. چه ارتباطی میان هنر اجرایی بی دوام و هنرهای رسانه ای که قابلیت بازتولیدی دارند وجود دارد، زنده بودن هنرهای اجرایی و غیر زنده بودن آثار رسانه ای چگونه و در چه ساختاری با هم تلفیق می شوند؟ این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات اسنادی و مشاهده ی مستقیم صورت گرفته است. مشاهدات این پژوهش نشان می دهد که در ارتباط دو سویه ی تئاتر با سینما، تلویزیون و ویدیو، تئاتر از محدودیت های صحنه ای ژانر خود فرا می رود تا خود را احیا و باز ابداع نماید و هنرهای رسانه ای نیز با ورود به صحنه ی زنده تئاتر، زنده و غیر بازتولیدی می شوند.

کلیدواژه‌ها

پاکباز، رویین. (1381). درجستجوی زبان نو. تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید، تهران: نشر نگاه.
- شکنر، ریچارد. (۱۳۹۴). نظریه اجرا، مهدی نصرالله زاده، سمت: تهران.
- گله داران، لیلی. (1399). «ریل تایم فیلم: همزمانی و این همانی تصاویر در صحنه تئاتر»، فصلنامه علمی-پژوهشی تئاتر، خرداد، شماره 75، صص 98-79.
- لوسی اسمیت، ادوارد. (1382). مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم. جهانی شدن و هنر جدید، علیرضا سمیع آذر، نشر نظر: تهران.
- وندز، بروس. (1394). هنر در عصر دیجیتال، مهدی مقیم نژاد و محمدعلی مقصودی، انتشارات سوره مهر: تهران.
 
پاکباز، رویین. (1381). درجستجوی زبان نو. تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید، تهران: نشر نگاه.
- شکنر، ریچارد. (۱۳۹۴). نظریه اجرا، مهدی نصرالله زاده، سمت: تهران.
- گله داران، لیلی. (1399). «ریل تایم فیلم: همزمانی و این همانی تصاویر در صحنه تئاتر»، فصلنامه علمی-پژوهشی تئاتر، خرداد، شماره 75، صص 98-79.
- لوسی اسمیت، ادوارد. (1382). مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم. جهانی شدن و هنر جدید، علیرضا سمیع آذر، نشر نظر: تهران.
- وندز، بروس. (1394). هنر در عصر دیجیتال، مهدی مقیم نژاد و محمدعلی مقصودی، انتشارات سوره مهر: تهران.
 
 
 
-Balzola, Andrea, Prono Franco. (1994). La nuova scena elettronica. Il video e la ricerca teatrale in Italia, Rosenberg& Sellier, Torino.
-Balzola, Andrea. (2007). "Le scene virtuali di Studio Azzurro da Prologo a Galileo", in (a cura Di Marino) Tracce, sguardi e altri pensieri, Feltrinelli: Milano.
-Borutti, Silvana. (2011). "Divenire figura. Le immagini fra memoria, desiderio e sublime" in (a cura di Daniele Guastini, Dario Cecchi, Alessandro Campo), Alla fine delle cose. Contributo a una storia critica delle immagini, Usher arte: Firenze.
-Bourriaud, Nicolas. (2004). Postproduction. Come l'arte riprogramma il mondo Postmedia, Postmedia Books: Milano.
-Casetti, Francesco. (2011). "I media nella condizione post-mediale" in (a cura di Daniele Guastini, Dario Cecchi, Alessandra Campo) Alla fine delle cose. Contributi a una storia critica delle immagini, Usher Arte: Firenze.
-Cirifino, Fabio. (2005). Studio Azzurro, Immagini vive, Electa: Milano.
-Corsetti, Giorgio Barberio. (1988)." La camera astratta, tre spettacoli tra teatro e video" in (a cura di Valentini) Studio Azzurro e Giorgio Barberio Corsetti, Ubulibri: Milano.
-Diodato, Roberto. (2005). Estetica del virtuale, Mondadori: Milano.
-Di Marino, Bruno. (2007). Studio Azzurro, Videoambienti, ambienti sensibili e alter esperienze tra arte, cinema, teatro e musica, Feltrinelli: Milano.
-Grazioli, Cristina. (2015). "Proiezione, spazio, materia: compore e scompore con la luce", in (a cura di V. Valentini) Nuovo Teatro made in Italy 1963-2013, Bulzoni Rditore: Roma.
-Kuhn, Thomas. (1978). La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino.
-Levy, Pierre. (1997). Il ritual, Rffaello Cortina: Milano.
-McLuhan, Marshall. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man, Penguin: Harmondsworth.
Marranca,Bonnie. (2010). Performance as Design.The Mediaturgy of John Jerurun’s Firewall, PAJ n. 96.
-Picon-Vallin, Bèatrice. (1998). Les é carns sur la scéne: tentations et résistance de la scene face aux images, Ed. L'age d'Homme: Losanna.
-Phelan, Peggy. (1993). Ontology of Performance: representation whitout reproduction in unmarked. The politics of performance, Routledge: London.
-Pittaluga, Noemi, Valentini, Valentina. (2012). Studio Azzurro Teatro, Contrasto: Roma.
-Rosa,Paolo. (2010). "Sensitive City:La città dei portatori di storie ", in Studio Azzurro, Scalpendi: Milano.
-Rosa, Paolo. (2009). "La vocazione plurale della regia", Convesazione con V. Valentini, Biblioteca Teatrale, n°91-92, Bulzoni Rditore: Roma.
-Valentini, Valentina. (1987). Teatro in immagine, eventi performativi e nuovi media, Bulzoni Editore: Roma.
-Valentini, Valentina. (1988). "Prologo elettronico. Fluidità e trasparenza" in Studio Azzurro e Giorgio Barberio Corsetti, La camera astratta, tra spettacoli fra teatro e video, Ubulibri: Milano.
-Valentini, Valentina. (2005). "Il teatro di fine Millennio", in Biblioteca teatrale, nn.74 – 76. Bulzoni Rditore: Roma.
-Valentini, Valentina. (2015). Nuovo Teatro Made in Italy 1963-2013, Bulzoni Editore: Roma.
-Valentini, Valentina. (2007). Mondi, corpi, materie. Teatri del secondo Novecento, Bruno Mondadori: Milano.
-Valentini, Valentina. (2009). " I modi della regia nel nuovo Millennio", In Biblioteca teatrale, Conversazione con Paolo Rosa, La vocazione plurale della regia, nn 91-92, luglio- dicembre. Bulzoni Editore: Roma.
-Valentini, Valentina. (2017). L'esperienza delle immagini, Mimesis/Resilienze: Milano-Udine.
-http://www.studioazzurro.com/