نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران؛

چکیده

علوم انسانی روح پیش‌برندۀ کشورها و حکم جهت‌دهنده به سایر علوم و علوم اقتدارآفرین حقیقی است. رکود علمی مسلمانان و مواجهۀ مجدد با غرب جدید سبب افول تدریجی این جایگاه در نظر حکمرانان و راهبردهای کلان سیاست‌گذاری و به تبع فرهنگ عمومی مردم ایران شد. هدف مقالۀ حاضر مقایسه اجمالی وضعیت نظام آموزشی علوم انسانی و اجتماعی در ایران و کشورهای غربی (به‌ویژه آمریکا و انگلیس) در حوزه‌های آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، دانش‌آ‏موختگان و فرهنگ عمومی است که با استفاده از مطالعه اسنادی و حضور در عرصه‌های اصلی حکمرانی علوم انسانی کشور، علاوه بر مشاهده نزدیک، به مصاحبه عمیق با خبرگان این عرصه پرداخته است. حاصل آن‌که اگرچه مسیر پیشرفت مدنظر ایران، متفاوت از توسعه مادی غربی است، اما اهمیت و ضرورت بهره‌گیری از ماهیت علوم مربوط به زیست انسان و برتری آن بر علوم طبیعی در حکمرانی کلان کشور، در تمام پارادایم‌ها یکسان بوده، که نیازمند توجه بیشتر در کشور عزیزمان ایران است.

کلیدواژه‌ها

  • تالبوت رایس، دیوید (1390)، «هنر اسلامی»، مترجم ماه ملک بهار. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  • جنسن، هورست ولدمار (1397)، «تاریخ هنر»، مترجم پرویز مرزبان. چاپ پنجم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  • فرقانی، محمدمهدی و سیدجمال‎الدین اکبرزاده جهرمی (1390)، «ارائه مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم». فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، سال دوزادهم، شماره شانزدهم، زمستان، صفحات: 157-129.
  • رشیدی، صادق (1396)، «هنر پیرااسلامی». تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  • مرزبان، پرویز (1397)، «خلاصه تاریخ هنر». چاپ بیست و چهارم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  • مهدی‎زاده، مهدی (1389)، «نظریه‏های رسانه: اندیشه‏های رایج و دیدگاه‏های انتقادی». تهران: همشهری.
  • کوثری، مسعود و عباس عموری (1392)، «هنر مردمی دینی: شمایل‎شناسی حضرت علی (ع)». فصلنامه جامعه‎شناسی ادبیات و هنر، دورۀ 5، شمارۀ 1، تابستان، صفحات: 51-23.
  • کوماراسوامی، آناندا (1386)، «فلسفۀ هنر مسیحی و شرقی»، مترجم امیر حسین ذکوگو. تهران: فرهنگستان هنر.
  • گامبریج، ارنست (1385)، «تاریخ هنر»، مترجم علی رامین. تهران: نشر نی.

10- عکاشه، ثروت (1380)، «نگارگری اسلامی»، مترجم غلامرضا تهامی. تهران: سامان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری.

11- یاسینی، سیده راضیه (1395)، «شمایل‎نگاری دینی در ایران و غرب از آغاز تا دوره معاصر». تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.

12- تصاویر از اینترنت برداشت شده است.

Howells, Richard (2003), Visual Culture, USA: Polity.

Panofsky, Dora and Panofsky, Erwin (1965[1956]), Pandora’s Box, N.Y. Pantheon Books.

Panofsky, Erwin (1955), Meaning in the Visual Arts, N.Y., Anor Books.

Panofsky, Erwin (1967 [1939]), Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, New York: Harper & Row Publications.

Panofsky, Erwin (2005 [1951]), Gothc Architechture and Schoolasticism, USA: Archabby Publications.