نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد دانش بنیان /پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

2 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، تهران، ایران،

چکیده

کودکان و نوجوانان، به‌عنوان شکل‌دهندگان آینده جوامع، بزرگ‌ترین نقش را در آینده کشورها ایفاء می‌کنند و به همین جهت چگونگی تربیت آن‌ها از کلیدی‌ترین مسائل یک جامعه است. اسباب‌بازی اولین وسیله پرورشی است که کودک از ابتدای شکل‌گیری شخصیتش با آن مواجه می‌شود. بااین‌وجود، کنکاش پیرامون پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ابعاد فرهنگی و اقتصادی این صنعت در ایران به‌درستی درک نشده و در مسیر صحیح قرار نگرفته است. به‌نحوی‌که مجموع تولیدات داخلی اسباب‌بازی در بهترین وضعیت، کمتر از ده درصد حجم بازار داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. لذا هدف مقاله حاضر شناخت دقیق چالش‌های صنعت اسباب‌بازی ایران در قالب ارایه الگویی مفهومی است. برای نیل به این هدف، از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون استفاده‌شده است. جامعه پژوهش شامل مدیران، سیاست‌گذاران، متخصصان و فعالان اقتصادی صنعت اسباب‌بازی ایران بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 21 نفر به‌عنوان مشارکت‌کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که چالش‌ها و کاستی‌های صنعت اسباب‌بازی ایران را می‌توان در چهار مقوله تعریف کرد که عبارت‌اند از: ضعف در زیرساخت‌های فرهنگی، قانونی، تولیدی و تجاری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات