آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 387
تعداد پذیرش 134
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 104
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 24

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 76 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 144 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 96 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 132 روز
درصد پذیرش 35 %