آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 354
تعداد پذیرش 113
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 95
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 23

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 150 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 92 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 148 روز
درصد پذیرش 32 %