نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت فرهنگی و رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

2 دکتری علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، استادیار گروه علوم ارتباطات واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت رسانه، استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر از روش کیفی برای فهم مسئله هنجار رسانه‌ای مطلوب خبرگزاری بین‌المللی داخل کشور بهره گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های خام از روش مصاحبه عمقی نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه متخصصان و کارشناسان در حوزه رسانه و خبرگزاری دارای سابقه مدیریتی در زمینه خبر و رسانه خبری بود که به طور هدفمند پژوهشگران پس از انجام مصاحبه با 20 متخصص در حوزه مورد نظر به اشباع نظری دست پیدا کردند. رویهی تحلیل دادهها جمعآوری شده، تحلیل موضوعی یا تماتیک میباشد که از مرسومترین روشهای تحلیل دادههای متنی و مصاحبهای میباشد. یافته‌های حاصل از تحلیل تماتیک دربرگیرنده سه تم اصلی «هنجارهای مرجعیت حرفه‌ای، هنجارهای کاربردی (سیاستی) و هنجارهای ارزشی» بود. یافته‌های مرتبط با «هنجارهای مرجعیت حرفه‌ای» نشان داد که از آنجا که پوشش‌ خبری خبرگزاری‌ها در حال حاضر تحت تأثیر سلایق و جریان‌های خُرد و کلان عمدتاً سیاسی می‌باشد و خط‌مشی‌های کلی نیز از جانب عوامل نامبرده تعیین می‌گردند، برنامه‌ریزی جهت نیل به مرجعیت حرفه‌ای ذیل یک هنجار رسانه‌ای، قادر است جایگاه و پایگاه یک خبرگزاری را به میزان قابل توجهی ارتقاء دهد. یافته‌های این پژوهش در رابطه با «هنجارهای کاربردی (سیاستی)» نشانگر آن بود که خبرگزاری‌ها جهت احراز اعتبار و کسب مرجعیت بنا به بافت هر جامعه‌ای مجبور به رعایت هنجارهای اجتماعی خاصی هستند. هم‌چنین یافته‌ها در رابطه با «هنجارهای ارزشی» نشانگر این بود که خبرگزاری‌ها بنا به تأثرشان از بافت‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت از اصول و هنجارهای ارزشی متفاوتی پیروی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها