نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 مدیرکل فرهنگی ، اجتماعی سازمان تامین اجتماعی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی;‌ واحد تهران مرکزی

3 استادیار علوم ارتباطات، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

چکیده

چکیده هدف از مطالعه حاضر؛ مطالعه نقش فناوری های نوین بر توسعه مخاطب محوری در سازمان تأمین اجتماعی در سال 1399 است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مراجعه کنندگان به (30 شعبه) ادارات سازمان تامین اجتماعی استان تهران بود که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله‌ای تعداد 382 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه‌ای- اسنادی و پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شد. یافته‌های بدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که از میان متغیرهای پژوهش متغیر کیفیت اطلاعات به میزان 28/2 بتا؛ متغیر رضایت الکترونیکی به میزان 224/0 بتا؛ متغیر اعتماد الکترونیکی به میزان 209/0 بتا؛ متغیر کیفیت سیستم به میزان 976/0- بتا؛ متغیر کیفیت خدمات به میزان 463/1- بتا، توسعه مخاطب محوری سازمان تامین اجتماعی را پیش‌بینی می‌کنند. یافته‌های بدست آمده همچنین نشان داد که 51 درصد نگرش نسبت به توسعه مخاطب محوری توسط متغیرهای پنج گانه مورد بررسی پیش‌بینی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سازمان باید در ارائه خدمات خود به کیفیت مطلوب اطلاعات، ارتباطات و سیستم توجه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها