نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ زاهدان، ایران

2 استادیار مردم‌شناسی و عضو پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ زاهدان، ایران

چکیده

زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت جهان، نقش مهمی در توسعه جوامع مختلف دارند. بنابراین رفع مسائل و مشکلات زنان، به‌ویژه پرداختن به موضوع توانمندسازی آنان که تلاشی برای ارتقای سطح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی‌شان می‌باشد، بسیار حائز اهمیت است. در همین راستا، نگاه به مجموعه‌‌ای از تجربیات جهانی نشان می‌دهد که می‌توان از کارآفرینی به‌عنوان راهکاری برای توانمندسازی و بهبود وضعیت زنان بهره بُرد. پژوهش حاضر بر همین اساس، به دنبال آن بوده است تا با انجام یک مطالة اسنادی و با حرکت از رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی تجربیات کشور مالزی در حوزة توانمندسازی زنان بپردازد. در پایان، پس از بررسی و تحلیل تجربیات این کشور بر پایة تکنیک تحلیل مضمون، درس‌آموخته‌های آن طبقه‌بندی و برای هر مقوله نیز مصادیقی ذکر گردیده است؛ که از جملة این موارد می‌توان به پیگیری برنامه‌های برابری جنسیتی؛ حمایت از زنان شاغل؛ توجه به زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و دولتی؛ توجه به تأمین مالی فعالیت‌های تجاری زنان؛ آموزش، راهنمایی و ارزیابی اشاره داشت.

کلیدواژه‌ها