نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان-ایران.

2 دانشیارگروه مدیریت دولتی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان-ایران

چکیده

یکی از مسائل مهم فقر شهری حاشیه‌نشینی است . مناطق حاشیه هم جزئی از سیستم بزرگ شهر هستند اما معیشت ساکنان حاشیه نشین از لحاظ محدوده فضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سایر نقاط شهر متفاوت و با کمبود های شدید مواجه است با توجه به گسترش این معضل دولت به‌تنهایی نمی‌تواندبه ارتقاء بخشی کیفیت زندگی ساکنان حاشیه نشینن نقش ایفا کند به همین دلیل باید از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد هم استفاده کنیم . این تحقیق با تکنیک تحلیل محتوای کیفی به انجام رسیده است که مبتنی بر گردآوری داده ها از مقالات و گزارش های ملی و بین المللی مرتبط با آنها وسایر منابع معتبر مرتبط با موضوع ظرفیت های سازمان‌های مر‌دم نهاد در راستای توانمندسازی ساکنان حاشیه نشین و ارزیابی ها و برداشت های ذهنی نگارندگان از این منابع صورت گرفته است. در این مطالعه یک مقوله ظرفیت های سازمان های مردم نهاد در راستای توانمند سازی ساکنان حاشیه نشین ، سه زیر مقوله خط مشی گذاری اجتماع محلی ، نهاد سازی مردمی و روانشناسی رفتاری و دوازده کد شامل کشف و شناخت مسائل عمومی، آموزش، سنجش دیدگاه‌ها، انگیزش،پذیرش و ایجاد مشروعیت عامه، گسترش و تقویت هماهنگی بین شهرداری و سازمان های مردم نهاد ، بسیج عمومی و جلب مشارکت مردمی، اطلاع رسانی و آگاه سازی، جذب سرمایه ها و منابع کوچک مردمی ، پیش گیری ، درمان و راهنمایی و هدایت که به عنوان ظرفیت های سازمان های مردم نهاد در راستای توانمند سازی ساکنان حاشیه نشین مطرح شدند.

کلیدواژه‌ها