نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات ، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه، علوم ارتباطات ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه، هدف بررسی رابطه مولفه‌های فضای مجازی در ترویج فرهنگ زیست محیطی ایران بود. مطالعه حاضر، به روش ترکیبی و از نوع طرح‌های تحقیق آمیخته اکتشافی می‌باشد که در دو مرحله پیاپی کیفی–کمی انجام گرفت. تحقیق حاضر در مرحله اول (فازکیفی) به مطالعه کیفی پرداخته و در این فاز با بررسی و ارزیابی مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مطرح شده در پژوهش حاضر و همچنین مصاحبه عمیق با خبرگان حوزه‌ی فضای مجازی و فرهنگ زیست محیطی، اطلاعات لازم جمع‌آوری کرده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، به کدگذاری و مقوله‌بندی و ارائه مدل مفهومی پرداخته است. مرحله دوم (فازکمی) مطالعه به صورت کمی و به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری بود، بدین منظور داده‌های جمع‌آوری‌شده از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل پیشنهادی (برآمده از فاز کیفی مطالعه) با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحلیل محتوای کیفی نشان داد که مدل بررسی رابطه مولفه‌های فضای مجازی در ترویج فرهنگ زیست محیطی ایران شامل 38 کد باز، 6 کد محوری و 1 کد انتخابی می‌باشد. در ادامه در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 42 گویه در اختیار 212 نفر از فعالان محیط زیست در قالب NGO‌ها و فعالان فضای مجازی در ایران، قرار داده شد. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که بین متغیر‌های اصلی کارکرد اطلاع‌رسانی، کارکرد آموزشی و فرهنگی، کارکرد همبستگی، کارکرد تبلیغاتی، کارکرد اقناعی، کارکرد نظارتی با ترویج فرهنگ زیست محیطی ایران رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها