نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی، تهران، ایران، 4697- 19394، (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

بازاریابی تاثیرگذار که شیوه ای از بازاریابی در بستر شبکه‌های اجتماعی است که شامل پیشنهاد و معرفی محصول و خدمات توسط افراد تاثیر گذار است, به بخشی جدایی ناپذیر از استراتژی های بازاریابی دیجیتال خرده فروشان تبدیل شده است زیرا این روش جدید بازاریابی در تبدیل سودهای بالاتر موثر است. مخصوصا که با بیماری کرونا در سال2020 نحوه زندگی و خرید و فروش محصولات دچار تغییرات بزرگی شد که بیش از پیش مسئله بازاریابی با افراد تاثیر گذار را به عنوان یک ضرورت در فروشگاه های آنلاین مورد توجه قرار داد. هدف اصلی در این پژوهش بررسی اثر الهام‌بخشی، زیباشناسی، لذت‌بخشی، آگاهی بخشی تبلیغات از طریق افراد تأثیرگذار در شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان برندهای انسانی بر برآورده سازی نیازها، دل‌بستگی و انتقال دل‌بستگی دنبال کننده‌ها (مورد مطالعه: محصولات بهداشتی سلامت و زیبایی) است. پژوهش حاضر در زمره‌ی تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش، کلیه افراد بالای 18 سال است که از اینستاگرام استفاده می‌کنند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، تصادفی ساده و تعداد آن 384 نفر بود. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل‌های آماری نیز با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار SPSS و Amos انجام ‌شده است. برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها، روش مدل معادلات ساختاری و سطوح معناداری، و به منظور آزمودن فرضیه‌ها p_value کوچک‌تر از 05/0 در نظر گرفته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که الهام‌بخشی اینفلوئنسر مارکتینگ (بازاریابی با افراد تأثیرگذار) بر ایدئال بودن دنبال کننده‌ها در شبکه‌های اجتماعی اثر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها