مدیر مسئول


دکتر هادی خانیکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

ارتباطات

 • hadi.khanikigmail.com

سردبیر


دکتر علی ربیعی دانشگاه پیام نور

 • alirabieipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر یحیی کمالی پور استاد، دانشگاه پوردو

 • kamalipouryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر نعیم بدیعی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

 • badiinayahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهری بهار دانشیار دانشگاه تهران

 • mbahar.utgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر شراره مهدی زاده دانشگاه الزهراء

 • sh.mehdizadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید علی اصغر سلطانی دانشیار دانشکده زبانهای خارجی و مطالعات بینافرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم، قم

 • aasultaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیلیا نرسیسانس دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 • enercissut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سلیمان پاک سرشت دانشگاه همدان

جامعه شناسی سیاسی

 • s_paksereshtyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


لیلا فلاحتی پیام نور

حوزه تخصصی جنسیت و توسعه

اعضای هیات تحریریه


دکترعلی اصغر کیا دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 • aliasgharkiayahoo.com

مدیر علمی و اجرایی


مریم مقیمی دکتری ارتباطات

 • moghimi333gmail.com

ویراستار ادبی نشریه


نجیبه محبی کارشناس ارشد ارتباطات

 • nmohebbiyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه


زهرا جودکی ویراستار

 • zahrajodakigmail.com