خوانشی جامعه شناختی بر پژوهش‌های انجام شده پیرامون تعامل دو مفهوم شبکه‌های اجتماعی و سلامت اجتماعی به روش فراتحلیل

مطهره گواشیریانی؛ افسانه مظفری؛ سید علی رحمان زاده؛ علی اکبر فرهنگی؛ نوروز هاشم زهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402