نوع مقاله : علمی

نویسندگان

دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه دلبستگی با اعتیاد به سایت‌های شبکه‌های اجتماعی آنلاین با نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی آنلاین است. جامعه آماری این پژوهش، کابراین فضای مجازی ساکن استان کردستان بودند که در اسفندماه سال ۱۴۰۰ از حداقل یکی از شبکه‌های اجتماعی آنلاین استفاده می‌‌کردند. نمونه شامل ۳۸۴ نفر از کاربران فضای مجازی بود که به روش غیراحتمالی انتخاب شده بودند و به پرسشنامه‌ سبک‌های دلبستگی بزرگسالان Collins & Read (1990)، مقیاس اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل خواجه‌‌احمدی و همکاران (۱۳۹۵)، و مقیاس حمایت اجتماعی آنلاین Nick, et al (2018) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی (میانگین، انحراف معیار، رگرسیون همزمان، و ضریب همبستگی پیرسون) در نرم‌افزار spss23 استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین سبک‌‌های دلبستگی اضطرابی/دوسوگرا، و اجتنابی با اعتیاد به سایت‌های شبکه‌های اجتماعی آنلاین رابطه مثبت معنادار وجود دارد. اما رابطه سبک‌ دلبستگی ایمن با اعتیاد به سایت‌های شبکه‌های اجتماعی آنلاین معنادار نیست. همچنین، بین سبک‌ دلبستگی اضطرابی/دوسوگرا با حمایت اجتماعی آنلاین رابطه مثبت معنادار وجود دارد، اما بین سبک‌های دلبستگی اجتنابی و ایمن با حمایت اجتماعی آنلاین رابطه معنادار وجود ندارد. و نیز، بین حمایت اجتماعی آنلاین با اعتیاد به سایت‌های شبکه‌های اجتماعی آنلاین رابطه مثبت معنادار وجود دارد. تحلیل داده‌ها از طریق شاخص VAF نشان می‌دهد که حمایت اجتماعی آنلاین به عنوان متغیر میانجی، اثر جزئی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی بزرگسالان و اعتیاد به سایت‌های شبکه‌های اجتماعی آنلاین دارد.

کلیدواژه‌ها