نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

در دورۀ شیوع ویروس کرونا، هنر- صنعت موسیقی، تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است که باعث بازاندیشی‌های جدی در رویه‌های معمول فعالیت در این حوزه شده‌اند. این بازاندیشی و تجدیدنظر در مناسبات رایج در یک حوزه، هم‌زمان که منادی دستاوردهایی عمیق برای آینده است، می‌تواند چالش‌هایی گسترده را به همراه داشته باشد که آیندۀ هنرـ‌صنعت موسیقی را رقم می‌زنند. به همین دلیل هدف اصلی پژوهش پیش‌رو، واکاوی پیامدهای شیوع پاندمی کووید-19 بر موسیقی ایران است. برای دستیابی به هدف پژوهش با 9 نفر از خبرگان حوزۀ موسیقی، مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش مؤید این نکته هستند که موسیقی ایران در دورۀ پاندمی در چهار حوزۀ اصلی تولید، توزیع، آموزش و مصرف با تحولاتی شگرف مواجه شده است و چشم‌اندازهای نوینی پیش روی موسیقی قرار گرفته‌اند که باعث می‌شوند موسیقی در ایران در مسیری متفاوت با دوره پیش از کرونا قرار گیرد. در این شرایط، با توجه به عدم اجرای رویدادهای موسیقیایی که پیش‌تر به‌صورت حضوری (غیرمجازی) برگزار می‌شدند، روند مجازی و شبکه‌ای شدن که به‌صورت تدریجی در حال رخ دادن بود، تشدید یافت. با توجه به اینکه در بهره‌برداری از فضای مجازی برای فعالیت‌های موسیقایی، آهنگ همسانی بین جامعه هنری ایران و مخاطبان‌شان وجود ندارد و معمولاً مخاطبان بیشتر از ظرفیت‌های این فضا استفاده می‌کنند، با ادامۀ این روند در درازمدت ممکن است ذائقۀ برخی کاربران ایرانی فضای مجازی به موسیقی خارجی گرایش یابد. به همین دلیل، ایجاد ظرفیت‌های بیشتری برای حضور فعال‌تر جامعه هنری در فضای مجازی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها