نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف مطالعه حاضر تحلیل موانع و بازدارنده های گفتگوی بین نسلی در درون خانواده ایرانی است. برای نیل به اهداف پژوهش حاضر از روش شناسی کیفی و برای جمع آوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند استفاده شد. با شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد20 نفر از صاحب نظران و پژوهشگران حوزه روابط بین نسلی در ایران که طی دو دهه گذشته به صورت دغدغه مند و مستمر به پژوهش در این حوزه مشغول بوده اند، انتخاب و با آنها مصاحبه انجام شد. تحلیل داده های مصاحبه طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و با کمک نرم افزار مکس کیودا انجام شد. نتایج نشان داد که مهمترین موانع درون خانوادگی گفتگوی بین نسلی «مسئولیت های سنگین اقتصادی و اجتماعی خانواده»، «کاهش فراغت جمعی و فضای مشترک خانواده»، «از دست رفتن مرجعیت و نقش والدگری والدین»، «نامطلوب بودن کیفیت روابط والدین با فرزندان» و «فقدان شناخت و مهارت ارتباطات محور بین والدن و فرزندان» هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات