نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی،غیردولتی،کوشیار

2 عضو هیات علمی-گروه علوم اجتماعی- دانشگاه گیلان

3 دانشگاه گیلان -پژوهشکده گیلان شناسی

چکیده

در عصر کنونی فضای مجازی به دلیل کارکردها و تعاملات گسترده خود مورد توجه شمار زیادی از افراد قرار گرفته و کاربران زیادی را به خود جلب نموده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فضای مجازی با بروز خشونت آشکار و پنهان در شهروندان شهر رشت انجام شده است. در این پژوهش ،در معرض محتوای مجازی خشونت آمیز بودن و تاثیر شرایط و محیط خارجی بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی و نقش شبکه های مجازی در بازتولید خشونت آشکار و پنهان بر اساس نظریه کاشت ،ازجمله رویکرد های مورد بررسی بودند. داده‌های پژوهش به‌وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه 384 نفر و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی، جمع‌آوری‌شده است، جامعه آماری نیز شهروندان مناطق پنج‌گانه شهر رشت بودند. طبق یافته های پژوهش: قرار گرفتن در معرض محتوای مجازی خشونت آمیزو استفاده از شبکه های مجازی ومطلوبیت شرایط و محیط خارجی باعث افزایش خشونت آشکار و پنهان می گردد. بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه، متغیر محتوای مجازی خشونت آمیز 48 درصد از تغییرات متغیر خشونت را تبیین می کند و این متغیر بیشترین اثر مستقیم را بر خشونت آشکار و پنهان داشته است

کلیدواژه‌ها