نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه

3 استاد گروه روزنامه نگاری دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

رسانه‌های اجتماعی به فضای عمومی مبدل شده است که پیام‌هایی مختلفی در آن منتشر می‌شود. اینجا مبلغان سیاسی برای اهداف خود دست به انتشار پیام‌هایی می‌زنند تا بر افکار عمومی تأثیر بگذارند.
وضعیتی که برای رسانه‌های اجتماعی پیش آمده است به ویژه در کشور ایران آینده این فضا را به لحاظ بهره‌برداری‌های تبلیغاتی سیاسی با ابهام مواجه کرده است. در این تحقیق که به روش «سوات» انجام گرفت کوشش شد نقاط قوت و ضعف محیط رسانه‌های اجتماعی برای اهداف تبلیغاتی سیاسی مورد شناخت قرار بگیرد و فرصت‌ها و تهدیدهایی که این بستر رسانه‌ای نوین برای اهداف تبلیغات سیاسی دارد نیز در مصاحبه با نخبگان حوزه رسانه، ارتباطات اجتماعی، روزنامه‌نگاری و روابط عمومی شناسایی شود.
تمرکز این تحقیق فضای رسانه‌های اجتماعی در ایران است. برهمین اساس بعد از تجزیه و تحلیل نتایج و به‌کار گیری روش‌های استنباطی با برنامه Spss مشخص شد در آینده رسانه‌های اجتماعی بستر اصلی تبلیغات سیاسی خواهند بود و بر همین اساس ایجاد وابستگی برای کاربران نسبت به پیام‌های تبلیغاتی به شکل جدی موضوعیت خواهد داشت. تحقیق نشان داد تسهیل بسیج همگانی از اصلی‌ترین نقاط قوت رسانه‌های اجتماعی است.
به کاربردن تکنیک‌های مغالطه هم در بستر رسانه‌های اجتماعی هم از جمله نقاط ضعف محسوب می‌شود ولی در برابر بسیاری از نقاط قوت اثر کمتری دارد.
نتایج ارزیابی ماتریس عوامل داخلی و خارجی تحقیق نشان داد بهترین استراتژی برای تبلیغات سیاسی در رسانه‌های اجتماعی راهبرد تنوع (WO) است بنابراین با کاستن از ضعف‌های بستر رسانه‌های اجتماعی برای تبلیغات سیاسی می‌توان حداکثر استفاده از فرصت‌های موجود صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها