نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: فضای مجازی توانسته است بسیاری از جنبه های تعاملات اجتماعی افراد را دگرون کند. تاثیری که فضای مجازی بر اعتماد اجتماعی، به عنوان یکی از جنبه های مهم در تعاملات اجتماعی برجای گذاشته است، هدفی است که این پژوهش با واکاوی آن در میان دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه اصفهان ردیابی نموده است.
روش‌شناسی: روش مورد استفاده پیمایشی توصیفی است و پرسشنامه ابزار گردآوری اطلاعات را محقق ساخته است. برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل 384 نفر از دانشجویان دختر ساکن خوابگاه‌های دانشگاه اصفهان است که از طریق نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارSPSS24 انجام گرفته است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که بین میزان استفاده از فضای مجازی و تعاملات اجتماعی رابطه معنا‌داری وجود دارد ولی بین میزان استفاده از فضای مجازی، سن و مقطع تحصیلی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. علاوه بر این، داده‌ها نشان می‌دهند که بیشترین استفاده دانشجویان از فضای مجازی به ترتیب چت و گفتگوهای آنلاین و جستجوی اطلاعات آموزشی-علمی است.
نتیجه‌گیری: اینگونه می‌توان نتیجه گرفت چون نسل‌های جوان‌تر از ابتدا با فضای مجازی بزرگ شده‌اند و زیست مجازی را تجربه کرده‌اند، در تعامل با فضای مجازی به ارزش‌هایی احساس تعلق می‌کنند که وابسته به عصر حاضر است.

کلیدواژه‌ها