نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه نگرش و استفاده زنان شاغل و خانه دار اردبیل نسبت به اینستگرام بود که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه زنان شاغل و خانه دار شهرستان اردبیل به تعداد 135000 نفر خانه دار و 27000 هزار نفر شاغل بودند که از بین آنها 384 نفر برای هر گروه به صورت جداگانه به عنوان نمونه از طریق جدول مورگان و گرجسی انتخاب شد. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار spss د مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که 30 درصد از زنان شاغل و 49 درصد از زنان خانه دار عضو اینستاگرام هستند. زنان خانه دار مدت زمان بیشتری را نسب به زنان شاغل در اینستاگرام سپری می کنند و هر دو گروه بیشتر جهت سرگرمی و تفریح از آن استفاده می کنند. بین نگرش کلی زنان خانه دار و شاغل به اینستاگرام تفاوت معنی داری وجود دارد به گونه ای که نگرش کلی زنان خانه دار به اینستاگرام مثبت و نگرش زنان شاغل منفی است. بین نگرش زنان خانه دار و شاغل نسبت به کارکردها، مسائل اخلاقی و جنسیتی اینستاگرام تفاوت معنی داری وجود دارد

کلیدواژه‌ها