نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی روابط علی عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ تفکر استراتژیک در سازمان تامین اجتماعی است. روش تحقیق در این پژوهش برحسب هدف، کاربردی، برحسب نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی؛ برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب روش گردآوری داده ها و یا ماهیت و روش پژوهش، پیمایشی می باشد. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان و افراد آگاه در زمینه تفکر استراتژیک (اساتید دانشگاه و مدیران سطوح عالی و میانی تأمین اجتماعی) و جامعه آماری بخش کمی شامل تمام مدیران و کارکنان ستاد مرکزی تأمین اجتماعی تهران بود. مرحله کمّی پژوهش شامل پرسشنامه ای متشکل از دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه محقق ساخته تفکر استراتژیک مدیران است. پرسشنامه شامل 72 گویه با طیف 5گزینه ای لیکرت می باشد که با مرور مبانی نظری و نیز نتایج مصاحبه‌های اکتشافی (کدگذاری باز و محوری متون مصاحبه اکتشافی)، تدوین شده است. در بخش استنباطی برای پاسخ به سؤالات پژوهش از آزمونهایی نظیر همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای، مدل‌سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS-v21، Smart Pls-v3 و Lisrel-v8.8 نیز بهره گرفته شد. با توجه به نتایج، از میان عوامل اثرگذار بر فرهنگ تفکر استراتژیک (نگرش فلسفی، تفکر سیستمی و مفهومی، دوراندیشی و آینده نگری، ویژگیهای رفتاری، عوامل انگیزشی، عوامل ساختاری، محیط پیرامونی، محیط سازمان، تعارض سازمانی، تصمیم گیری هوشمندانه، اصلاح ساختارهای سازمانی و استعدادیابی و شایسته پروری)، نگرش فلسفی و محیط سازمان در وضعیت متوسط و سایر مولفه ها در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها