نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران

2 دانشجوی دکتری،مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان،سنندج،ایران

چکیده

شبکه‌های اجتماعی در شرایط کنونی دنیای امروز را می‌توان به عنوان یک انفجار ارتباطی تشبیه کرد که باعث شده ارتباط وسیعی را میان افراد ایجاد کند. پژوهش حاضر قدرت با هدف بررسی تأثیر شبکه‏های اجتماعی در گسترش و توسعه فرهنگ ورزشکاری و علاقه‌مندی به ورزش همگانی و قهرمانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه استان کرمانشاه بود. حجم نمونه تحقیق بر اساس فرمول کوکران 155 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها را به لحاظ صوری و محتوایی، استادان مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آنها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده‌ها از از نرم افزار Smart pls 2 استفاده شد. نتایج نشان داد تنوع و گستردگی شبکه های ارتباطی مجازی، دسترسی آسان به شبکه‌های ارتباطی مجازی و اعتماد به فضای مجازی، امنیت شبکه های ارتباطی مجازی، به صرفه بودن شبکه‌های ارتباطی مجازی بر علاقه‌مندی دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه به ورزش تاثیر معنی‌دار دارد. برنامه‌ریزی عملیاتی مناسب در جهت تعامل با شبکه‌های مختلف اجتماعی مجازی و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای توسعه ورزش به‌ویژه در بین نوجوانان، ایجاد علاقه‌مندی بیشتر به ورزش از طریق رسانه‌هایی همچون رادیو، تلوزیون، روزنامه-ها و سایت‌های اینترنتی با تنوع بخشی به برنامه‌های مجازی می‌تواند مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها