نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 مسئول اداره فرهنگی/فرهنگ و ارشاداسلامی

2 . استادیار /گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 استاد یار/ دانشگاه لرستان

چکیده

امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهریبه‌عنوان مفهومی چندبعدی نیازمند مطالعات نظری و مفهومی در مرحله مدل‌سازی و شاخص‌سازی و همچنین مطالعات تجربی در انجام این فرایند است. این مطالعه با تأکید بر اهمیت این موضوع و ضرورت مطالعه و سیاست‌گذاری برای امنیت اجتماعی زنان به دنبال ارائه مدل عمومی و شاخص‌سازی آن است. مطالعه ازنظر هدف، توسعه‌ای و کاربردی است و از لحاظ روش کیفی از نوع دلفی و اسنادی است. با استفاده از روش اسنادی مطالعات این حوزه مرور شده است و مدل و شاخص اولیه طراحی وبا استفاده از روش دلفی در سه راند این مدل و شاخص به ورطه بررسی و آزمون گذاشته شده است. جامعه آماری پژوهش اساتید، پژوهشگران و کارشناسان حوزه امنیت اجتماعی است. از روش نمونه گیری هدفمند به منظور انتخاب اعضای پانل استفاده شده است.در روش دلفی به منظور اعتباریابی مدل و شاخص از دو گروه نخبگان دانشگاهی (متخصص در حوزه امنیت اجتماعی) به تعداد هشت نفرو متخصصان علوم انتظامی و امنیت (مدیران و معاونت‌های اجتماعی سازمان پلیس و معاونت اجتماعی دادگستری) به تعداد چهار نفر استفاده‌شده است. پس از سه راند بررسی مدل و شاخصتوسط اعضای پانل، مدل چندبعدی به همراه شاخص‌سازی امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهریحاصل شده است. این مدل، مدلی چندبعدی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، محیطی و اقتصادی است که در آن عوامل علی امنیت اجتماعی در فضای های عمومی تصریح شده است. نتیجه نهایی ارائه مدلی عمومی و شاخص‌سازی اعتباری‌یابی شده است به‌گونه‌ای که محققان این حوزه می‌تواننداز آن‌ جهت ارتقاء امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهراستفاده کنند

کلیدواژه‌ها