نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه آزاد خلخال

چکیده

پژوهش حاضر در پی آن بود که رابطۀ سرمایۀ فرهنگی را با میزان خودشکوفایی بررسی نماید. بدین منظور تعداد 368 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 98-97، به عنوان نمونه انتخاب گردیده و با روش پیمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری گردید. برای سنجش خودشکوفایی از پرسشنامه استاندارد خودشکوفاییِ اهواز، و برای سنجش سرمایه فرهنگی از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده آن است که بین ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی و خودشکوفایی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، به طوری که هر چه سرمایه فرهنگی دانشجویان بالاتر برود، میزان خودشکوفایی آنها نیز بیشتر می‌شود. در بین ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی، بعد تجسم‌یافته قوی‌ترین رابطه را با ابعاد خودشکوفایی داشت. همچنین برای تبیین ارتباط بین دو متغیر از الگوسازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردید که ضریب تأثیر 57/0 برآورد شد و این حاکی از رابطه مستقیم این دو متغیر است... ... ..

کلیدواژه‌ها