نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اشلامی واحد شیراز، ایران

چکیده

یکی از موضوعاتی که ذهن محققین و اکثر اقشار جامعه را مشغول کرده است؛ مسئله کاهش ازدواج و افزایش طلاق در ایران است. با توجه به اهمیت رسانه‌ها همچون مطبوعات در پوشش مشکلات جامعه، این تحقیق درصدد بررسی نحوه پوشش و بازتاب اخبار ازدواج و طلاق در مطبوعات ایران در سال 95 (مطالعه موردی: کیهان، شرق، ایران، همشهری) است تا میزان و چگونگی آن را بسنجد. این تحقیق با روش تحلیل محتوای کمی و با نمونه‌گیری کل‌شماری صورت پذیرفته است. از مجموع 103 مطلب در مورد ازدواج، روزنامه همشهری با 9/37 بیشترین مطلب و شرق 5/16 کمترین مطلب را داراست. از مجموع 21 مطلب مربوط به طلاق، روزنامه همشهری و شرق به تعداد مساوی با 6/28 بیشترین مطلب را دارند. بین متغیر سطح زیر چاپ مطالب و عناصر خبری مربوط به ازدواج و روزنامه‌ها به ترتیب با 1 درصد خطا و 99 درصد اطمینان, رابطه وجود دارد (معنی‌دار است) و بین متغیر سطح زیر چاپ، عناصر خبری و ارزش‌های خبری مطالب مربوط به طلاق و روزنامه‌ها بیش از 5 درصد خطا رابطه وجود ندارد (معنی‌دار نیست). بین متغیر ارزش‌های خبری در گزینش مطالب مربوط به ازدواج و نام روزنامه‌ها نیز با بیش از 5 درصد خطا، رابطه وجود ندارد (معنی‌دار نیست). طبق نظریه برجسته‌سازی اداره‌کنندگان روزنامه‌ها با نگاهی مثبت به ازدواج سعی بر برجسته‌ساختن ازدواج داشته‌اند تا طلاق. اما این موضوع اهمیت نداشته و در یک سال تنها 124 خبر به آنها اختصاص داده‌اند که نشان می‌دهد موضوعات دیگر در اولویت اداره‌کنندگان روزنامه‌ها قرار داشته است.

کلیدواژه‌ها